งบบุคลากร11.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCA
1
รายงานการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้ามพิมพ์ เป็นสูตร
3
ตุลาคม 2559พฤศจิกายน 2559ธันวาคม 2559มกราคม 2560กุมภาพันธ์ 2560มีนาคม 2560เมษายน 2560พฤษภาคม 2560มิถุนายน 2560กรกฎาคม 2560สิงหาคม 2560กันยายน 2560งบบุคลกรที่เบิกจ่ายไป
4
ที่
รายการ
รหัสบัญชี GL
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
5
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนรวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวมจำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคนเฉลี่ย
การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
6
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ตัวหาร=เดือนเงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
รวม
พนักงานราชการ
7
1เงินเดือน5101010101 930 33,471,683.64 33,471,683.64 961 33,982,726.32 33,982,726.32 959 33,714,513.85 33,714,513.85 964 33,925,260.97 33,925,260.97 969 34,007,562.90 34,007,562.90 969 33,993,305.28 33,993,305.28 969 33,956,432.00 33,956,432.00 972 35,531,458.18 35,531,458.18 - - - - 641 272,582,943.14 - 272,582,943.14 - 272,582,943.14
8
2ค่าจ้างประจำ5101010113 33 751,220.00 751,220.00 33 751,220.00 751,220.00 33 751,220.00 751,220.00 33 751,220.00 751,220.00 33 751,220.00 751,220.00 33 751,220.00 751,220.00 33 751,200.00 751,200.00 33 779,700.00 779,700.00 - - - - 22 - 6,038,220.00 6,038,220.00 - 6,038,220.00
9
3
เงินเดือนพนักงานราชการ
5101010115 - 4 162,460.00 162,460.00 5 99,230.00 99,230.00 - - - - - - - - - 1 - - - 261,690.00 261,690.00
10
4
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/กลาง
5101010103 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11
5เงินวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12
1) เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
5101010104 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13
2) เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
5101010105 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14
3) เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพอื่น
5101010106 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15
4) เงินวิทยฐานะ5101010111 557 2,688,700.00 2,688,700.00 554 2,672,273.33 2,672,273.33 554 2,669,077.41 2,669,077.41 568 2,744,000.00 2,744,000.00 569 2,745,400.00 2,745,400.00 571 2,756,600.00 2,756,600.00 571 2,756,600.00 2,756,600.00 571 2,756,600.00 2,756,600.00 - - - - 376 21,789,250.74 - 21,789,250.74 - 21,789,250.74
16
6
ค่า ต/ท รายเดือนข้าราชการ
5101010116 - - - 4 18,369.00 18,369.00 4 18,369.00 18,369.00 4 18,369.00 18,369.00 - - - - - - 1 55,107.00 - 55,107.00 - 55,107.00
17
(ค่า ต/ท. รายเดือนเงินเดือน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
18
1) ค่าตอบแทน 8 ว. 11 38,500.00 38,500.00 11 38,500.00 38,500.00 11 38,500.00 38,500.00 13 45,500.00 45,500.00 13 45,500.00 45,500.00 13 45,500.00 45,500.00 13 45,500.00 45,500.00 13 45,500.00 45,500.00 - - - - 8 343,000.00 - 343,000.00 - 343,000.00
19
2) ค่าตอบแทนข้าราชการอีก 1 เท่า
352 1,971,200.00 1,971,200.00 353 1,954,773.33 1,954,773.33 349 1,954,400.00 1,954,400.00 360 2,016,000.00 2,016,000.00 359 2,010,400.00 2,010,400.00 361 2,021,600.00 2,021,600.00 361 2,021,600.00 2,021,600.00 361 2,021,600.00 2,021,600.00 - - - - 238 15,971,573.33 - 15,971,573.33 - 15,971,573.33
20
ของ ปจต.เงินวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21
3) เงินค่าครองชีพราชการ
- 1 1,785.00 1,785.00 1 1,785.00 1,785.00 1 1,785.00 1,785.00 1 1,785.00 1,785.00 1 1,785.00 1,785.00 - - - - - - 0 8,925.00 - 8,925.00 - 8,925.00
22
7
เงินค่า ต/ท. รายเดือนค่าจ้างประจำ
5101010117 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23
1) ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
24
2) ค่า ต/ท. พนักงาน ลูกจ้าง 3 จังหวัด
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
25
ภาคใต้ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26
8
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น
5101010199 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27
9
ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ
5101010122 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28
(ค่าครองชีพพนักงานราชการ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
29
10เงิน พ.ส.ร. 1 3,110.00 3,110.00 1 3,110.00 3,110.00 1 3,110.00 3,110.00 1 3,110.00 3,110.00 1 3,110.00 3,110.00 1 3,110.00 3,110.00 1 3,110.00 3,110.00 1 3,110.00 3,110.00 - - - - 1 24,880.00 - 24,880.00 - 24,880.00
30
11เงิน พ.ค.ศ. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31
12เงิน พ.ภ.ม. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32
13เงิน ส.ป.พ. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
34
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
35
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
36
รวมทั้งสิ้น 1,884 38,173,194 751,220 - 38,924,413.64 1,918 38,653,168 751,220 162,460 39,566,848 1,913 38,381,386 751,220 99,230 39,231,836 1,944 38,754,025 751,220 - 39,505,245 1,949 38,832,127 751,220 - 39,583,347 1,953 38,840,269 751,220 - 39,591,489 1,948 38,783,242 751,200 - 39,534,442 1,951 40,358,268 779,700 - 41,137,968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,288 310,775,679 6,038,220 316,813,899 261,690 317,075,589
37
38
นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ ผู้ให้ข้อมูล
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
งบบุคลากร
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu