งบบุคลากร11.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCA
1
รายงานการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้ามพิมพ์ เป็นสูตร
3
ตุลาคม 2559พฤศจิกายน 2559ธันวาคม 2559มกราคม 2560กุมภาพันธ์ 2560มีนาคม 2560เมษายน 2560พฤษภาคม 2560มิถุนายน 2560กรกฎาคม 2560สิงหาคม 2560กันยายน 2560งบบุคลกรที่เบิกจ่ายไป
4
ที่
รายการ
รหัสบัญชี GL
งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)งบประมาณจ่ายจริง (บาท)
5
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนรวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวมจำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
จำนวนคนเฉลี่ย
การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน
รวม
6
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ตัวหาร=เดือนเงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
รวม
พนักงานราชการ
7
1เงินเดือน5101010101 930 33,471,683.64 33,471,683.64 961 33,982,726.32 33,982,726.32 959 33,714,513.85 33,714,513.85 - - - - - - - - - 238 101,168,923.81 - 101,168,923.81 - 101,168,923.81
8
2ค่าจ้างประจำ5101010113 33 751,220.00 751,220.00 33 751,220.00 751,220.00 33 751,220.00 751,220.00 - - - - - - - - - 8 - 2,253,660.00 2,253,660.00 - 2,253,660.00
9
3
เงินเดือนพนักงานราชการ
5101010115 - 4 162,460.00 162,460.00 5 99,230.00 99,230.00 - - - - - - - - - 1 - - - 261,690.00 261,690.00
10
4
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/กลาง
5101010103 21 117,600.00 117,600.00 21 117,600.00 117,600.00 21 117,600.00 117,600.00 - - - - - - - - - 5 352,800.00 - 352,800.00 - 352,800.00
11
5เงินวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12
1) เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
5101010104 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13
2) เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
5101010105 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14
3) เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพอื่น
5101010106 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15
4) เงินวิทยฐานะชำนาญการ
5101010111 536 2,571,100.00 2,571,100.00 534 19,089,233.33 19,089,233.33 533 2,551,477.41 2,551,477.41 - - - - - - - - - 134 24,211,810.74 - 24,211,810.74 - 24,211,810.74
16
6
ค่า ต/ท รายเดือนข้าราชการ
5101010116 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17
(ค่า ต/ท. รายเดือนเงินเดือน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
18
1) ค่าตอบแทน 8 ว. 11 38,500.00 38,500.00 11 38,500.00 38,500.00 11 38,500.00 38,500.00 - - - - - - - - - 3 115,500.00 - 115,500.00 - 115,500.00
19
2) ค่าตอบแทนข้าราชการอีก 1 เท่า
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
20
ของ ปจต.เงินวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21
3) เงินค่าครองชีพราชการ
353 1,974,777.50 1,974,777.50 350 1,954,773.33 1,954,773.33 350 1,956,185.00 1,956,185.00 - - - - - - - - - 88 5,885,735.83 - 5,885,735.83 - 5,885,735.83
22
7
เงินค่า ต/ท. รายเดือนค่าจ้างประจำ
5101010117 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23
1) ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
24
2) ค่า ต/ท. พนักงาน ลูกจ้าง 3 จังหวัด
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
25
ภาคใต้ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26
8
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น
5101010199 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27
9
ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ
5101010122 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28
(ค่าครองชีพพนักงานราชการ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
29
10เงิน พ.ส.ร. 1 3,110.00 3,110.00 1 3,110.00 3,110.00 1 3,110.00 3,110.00 - - - - - - - - - 0 9,330.00 - 9,330.00 - 9,330.00
30
11เงิน พ.ค.ศ. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31
12เงิน พ.ภ.ม. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32
13เงิน ส.ป.พ. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33
- - - - - - - - - - - - - - - - -
34
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
35
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
36
รวมทั้งสิ้น 1,885 38,176,771 751,220 - 38,927,991.14 1,915 55,185,943 751,220 162,460 56,099,622.98 1,913 38,381,386.26 751,220.00 99,230.00 39,231,836.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 476 131,744,100 2,253,660 133,997,760 261,690 134,259,450
37
38
นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ ผู้ให้ข้อมูล
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
งบบุคลากร
Sheet2
Sheet3