ม.2_4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสุมาลี เลิศเสรี ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เอกศิริ
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายขวัญอุบล ลาพ้น
ม.2/4
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
9
2
เด็กชายชูเกียรติ ปัจฉาพร
ม.2/4
2222333333332.67ดี
10
3
เด็กชายณัฐเศรษฐ วงศ์ก่อ
ม.2/4
3333333333333.00ดี
11
4
เด็กชายณัทพงษ์ ฉัตรวิริยาวงศ์
ม.2/4
4444444444444.00ดีมาก
12
5
เด็กชายธนโชติ ศรีสุระ
ม.2/4
4444444444444.00ดีมาก
13
6
เด็กชายธวัช หล่อบุญเสริม
ม.2/4
4444444444444.00ดีมาก
14
7
เด็กชายพงศธร มาลี
ม.2/4
1111111112221.25
ควรปรับปรุง
15
8
เด็กชายพานุพงษ์ ไชยแพทย์
ม.2/4
2222233333332.58ดี
16
9
เด็กชายรชต รักไทย
ม.2/4
3333333333333.00ดี
17
10
เด็กชายรพีพัฒน์ กุลแก้ว
ม.2/4
3333333333333.00ดี
18
11
เด็กชายรัฐภูมิ เกศบุรมย์
ม.2/4
3333333333333.00ดี
19
12
เด็กชายสวัชชัย กาญบรรจง
ม.2/4
3333333333333.00ดี
20
13
เด็กชายอดิศักดิ์ อุทานุเคราะห์
ม.2/4
3333333333333.00ดี
21
14
เด็กชายอภิธารณ์ ชลกาฌจน์
ม.2/4
3333333333333.00ดี
22
15
เด็กชายอิสระ สวัสดิ์ศรี
ม.2/4
3333333333333.00ดี
23
16
เด็กหญิงกมลพร เทพารักษ์
ม.2/4
4444444444444.00ดีมาก
24
17
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วรักษา
ม.2/4
4444444444444.00ดีมาก
25
18
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ชาญสูงเนิน
ม.2/4
4444444444444.00ดีมาก
26
19
เด็กหญิงคีตภัทร สิงหาวงค์
ม.2/4
3333333333333.00ดี
27
20
เด็กหญิงถุงเงิน โสภะถา
ม.2/4
4444444444444.00ดีมาก
28
21
เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรบุดดี
ม.2/4
3333333333333.00ดี
29
22
เด็กหญิงนริศรา ธานี
ม.2/4
3333333333333.00ดี
30
23
เด็กหญิงนฤษรา เสือโฮก
ม.2/4
3333333333333.00ดี
31
24
เด็กหญิงนิลประกายเพชร ธงไชย
ม.2/4
3333333333333.00ดี
32
25
เด็กหญิงปาณิสรา สายหลง
ม.2/4
3333333333333.00ดี
33
26
เด็กหญิงปานประดับ บุญเย็น
ม.2/4
2222222222222.00พอใช้
34
27
เด็กหญิงเพชรา มีสติ
ม.2/4
2222222222222.00พอใช้
35
28
เด็กหญิงภัทรบุญ จันทร์งาม
ม.2/4
3333333333333.00ดี
36
29
เด็กหญิงศิโรรัตน์ พันโสภาพ
ม.2/4
4444444444444.00ดีมาก
37
30
เด็กหญิงสิริรัตน์ นิระพัฒน์
ม.2/4
3333333333333.00ดี
38
31
เด็กหญิงสุธาสินี มูลสาร
ม.2/4
3333333333333.00ดี
39
32
เด็กหญิงอัจฉริยาภร ตระทอง
ม.2/4
3333333333333.00ดี
40
33
เด็กหญิงอาคิรา มังกรรัตน์
ม.2/4
3333333333333.00ดี
41
34
เด็กหญิงอัจฉรา โสภารักษ์
ม.2/4
3333333333333.00ดี
42
35
เด็กหญิงณัชาภัทร จันทร์ดาสอน
ม.2/4
2222233333332.58ดี
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu