2.เรียงร้อยถ้อยคำ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบส่งรายชื่อการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
1. กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ "การเขียนเรื่องความจากภาพ" ระดับชั้น ป.1-3 ประเภทบุคคล
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง 1หนองบัววิทยายนด.ญ.ทอฝัน สุขรักษา
นางดวงจันทร์ ประภาวิชา/0811833904
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
7
เมือง 2บ้านทรายงาม
เด็กหญิงชณิสรา พลทัสสา
นายสุธี บุญน้อม/0843891546นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
8
เมือง 3บ้านโนนสูงใหม่วังทองด.ญ.นัชชนันท์ รินทา
นางวารุณี ชุมภูปิก/0819757360
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
9
เมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงนิชาภรณ์ ศรีสุทธะ
นางราณี กองวงศ์/0847436932นายสุบิน พาลี/0872151544
10
เมือง 5บ้านข่าดอนเข็ม
เด็กชายภูตะวัน ศรีกุล
นางรัศมี ชัยชนะนางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑๒๖๓๖๕๖๘
11
เมือง 6บ้านหนองบัวโซม
เด็กหญิงกันธิชา กุลสุวรรณ
นางใหมนา นาทันตอง/081-9650271
12
เมือง 7อนุบาลหนองบัวลำภูเด็กชายรัฐภูม แสนชัย
นางจารีรัตน์ แสงมุกดา/0872151477
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก/0934145454
13
เมือง 8
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เด็กหญิงวาสนา แสงแก้ว
ครูสุภาพรรณ ภูเนตรนายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
14
เมือง 9บ้้านโคกกุง
1เด็กหญิงธนกร เรืองเดช
1นายเชาวนันท์ โสโท
นางสาวรัชนี แสนเหวิม/0862285454
15
เมือง 10บ้านโคกน้ำเกี้ยง1 เด็กหญิงช่อผกา ดารา1 นางอรัญญา ทุมชะ / 081-0556651นางสาวชุติมา ยืนทน /097-9894454
16
เมือง 1111
17
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กชายธรรศพงษ์ ชัยภัทร์ฐานนท์
นางอารยา หาญเชิงชัย 0817694184
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ
18
ศรีบุญเรือง 2
บ้านนาแพง
เด็กชายเมธา ช้อยเครือ
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ/น.ส.ขณิฐตา สิงหาปัด/0980965593
นางสุพัตรา โภคานิตย์ /087-8622418
19
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์
ด.ญ.พิมพ์ลภัส ร้ายไธสง
นางสาวสุจริตรา สมชื่อ
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
20
ศรีบุญเรือง 4
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
1ด.ช.ณัฐพงษ์ สุดชะวงค์
1น.ส.วนิดา ผลานิสงส์นางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
21
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยาเด็กหญิงชรินดา เดชบัวลำนางสาวจารุวรรณ ทองขันนายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
22
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงามด.ญ.อมิตา ไพรเขตนางประเวศ ศรีลี
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
23
ศรีบุญเรือง 7
7 บ้านหนองกุงแก้ว
1 เด็กหญิงปิยะนันท์ อิสระเจริญ
1 นางวงเดือน ชิตบุญศรี 0885611816
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
24
ศรีบุญเรือง 8
กุดหานสามัคคี
เด็กหญิงวริศรา เอกตาแสง
นางสาวเมธาวี คำภูลา 0914170838
นางสาวเมธาวี คำภูลา 0914170838
25
โนนสัง 1
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
1ด.ช.รัฐภูมิ ศิริขวา1นางเนาวรัตน์ โสโทนายชัยฤกษ์ โอฆะพนม 0640587317
26
โนนสัง 2
โรงเรีียนบ้านหนองเหมือดแอ่
1เด็กหญิงพรนภัส คำแดงใส
1นายจตุรงค์ นรสาร 0818720300
นางอภิรดี อ้วนสาเล 0911307500
27
โนนสัง 3บ้านห้วยบง1 เด็กหญิงเอื้องฟ้า ไชยสิทธิ์1 นางสาวน้ำฝน เมฆวัน/061-5206977
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
28
โนนสัง 4บ้้านหัวขัว
ด.ญ.จิรภิญญา หลาบหนองแสง
นางสาวเพ็ญศรี สุปัญญา /0801935665
นางสาวนันทพร ภานุเวศ/0879479124
29
โนนสัง 5บ้านหินสิ่ว
เด็กหญิงกัญญาพร ราชวงษ์
นางสาวอนุสรา ไมโพธิ
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
30
โนนสัง 6บ้านกุดฉิมด.ญ.อรจิรา บรรณสาร
นางวรรณี เหล่าบ้านค้อ/0897098129
นายวิศวะ ห้าวหาญ/0821203872
31
โนนสัง 7โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
เด็กหญิงรุ่งนภา สีพบ
นางรุ้งตะวัน สิงห์กอนายทองคำ ไชโย
32
2. กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ "การเขียนเรียงความ" ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทบุคคล
33
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
34
เมือง 1หนองบัววิทยายนด.ญ.อรวีร์ จุ้ยกะมุด
นางฉวีวรรณ คารมย์/0930693183
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
35
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กหญิงอาจปภาดา อามาตมนตรี
นางสาวธัญวรัตน์ น้อยบุ่งค้า/0856816314
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
36
เมือง 3บ้านโนนนสูงใหม่วังทองด.ญ.พัชรี ชัยศิรินายจิตยุทธ สีหะ/0862224783นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
37
เมือง 4บ้านโนนขมิ้น
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปรากฏรัตน์
นางสาวหัทกานต์ บุญละคร/0924286689
นายสุบิน พาลี /0872151544
38
เมือง 5บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เด็กหญิงพุทธิดา ศักดิ์ดา
นางพูนสุข ศักดิ์ดานางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
39
เมือง 6บ้านดอนยานาง
เด็กหญิงสุภาวดี กำเนิดกาลึม
นางสาวกชพร พลศักขวา/085-6598187
40
เมือง 7บ้านโนนทันเด็กชายสมคิด มาใชย
นายนิพล นาสมบูรณ์/0960169543
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
41
เมือง 8โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
เด็กหญิงลลิตา กุลสุวรรณ
ครูธนอนันต์ แทนสมบัตินายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
42
เมือง 9บ้านโตกกุง
1เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญโนนแต้
1นางสาวรัชนี แสนเหวิม
นางสาวรัชนี แสนเหวิม/0862285454
43
เมือง 10
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
1 เด็กหญิงปนัดดา บุตรโชค1 นางอรอนงค์ จันทร์สมัคร / 093 -51210921นางสาวชุติมา ยืนทน /097-9894454
44
เมือง 1111
45
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงเขมจิรา เมืองดู่
นางสุมาลัย จำเริญพานิช 0897136592
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0971282955
46
ศรีบุญเรือง 2
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
เด็็กหญิงพรไพลิน สาธุพันธ์
นายศิริวัฒน์ ศรีสมบัติ
นางสุพัตรา โภคานิตย์/087-8622418
47
ศรีบุญเรือง 3
บ้านโนนหว้าทองด.ญ.ณัฐญาดา อั้นนอกนางปรารถนา ขนานแข็ง
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
48
ศรีบุญเรือง 4
บ้านนาทับควาย
1ด.ญ.มัญชึพร แก้วขันตรี
1นายเสริมศักดิ์ พจนสิทธ์นางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
49
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เหรียญทองคำนางสาวสายฝน เจริญนายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
50
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงาม
ด.ญ.จุฑาทิพย์ สุวรรณประภา
นางสมพร ศรีวรรณวงษ์
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
51
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงณัชชา โภคานิตย์
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง0953342271
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
52
ศรีบุญเรือง 8
บ้้านกุดแท่น
เด็็กหญิงประภาพรรณ อรุณไพร
นางสาวจิีรภาภรณ์ บุญเพ็ง
นางสาวจีรภาภรณ์ บุญเพ็ง 0934197927
53
โนนสัง 1
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
1เบ็ญจมาภรณ์ ตันศุขะ1 นางรัชนีย์ ศิริขวานายชัยฤกษ์ โอฆะพนม 0640587317
54
โนนสัง 2 โรงเรีียนบ้านหนองลุมพุก
1เด็กชายกิตติโชติ แก้วไพศาล
1นางสาวพุทธมาศ แสนพรมนางอภิรดี อ้วนสาเล 0911307500
55
โนนสัง 3ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี1 เด็กหญิงกรนันท์ ค่าภูเขียว1 นางสุพิศตา ไชยวาน
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
56
โนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่
เด็กหญิงสุดารัตน์ มวลพิทักษ์
นางสาวนันทพร ภานุเวศ
นางสาวนันทพร ภานุเวศ/0879479124
57
โนนสัง 5บ้านโนนสูงหนองสวรรค์เด็กหญิงราชินทร วันละนางศราวดี หารวาระ
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
58
โนนสัง 6บ้้านกุดฉิมด.ญ.มณีรัตน์ สมบัตินางสาวพวงทอง คงเจริญนายวิศวะ ห้าวหาญ/0821203872
59
โนนสัง 711
60
3. กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ "การเขียนเรียงความ" ระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทบุคคล
61
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
62
เมือง 1บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ด.ญ.พิยะดา ลองศรี
นางสมบัติ วงคำใหญ่/0847992287
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
63
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
นางสาวพัชรา พิมพ์โคตร
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
64
เมือง 3บ้านบกโนนเรียง
ด.ญ.พลอยไพลิน แก้ววงษา
นางประพันธ์ นามอาษา/0981050385
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
65
เมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงพีรญา โคตรสุวรรณ
นางวรณี แสงมุกดา/0872308747นายสุบิน พาลี/0872151544
66
เมือง 5ดินทรายอ่อน
เด็กหญิงปณิตา เผือกนอก
นางไพลิน ลิชผล/๐๙๕๗๒๓๖๕๑๐นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
67
เมือง 6ไทยรัฐวิทยา81
นางสาวเกตุสุดา วงษ์ยา
นางจินตนา แดนชัยภูมิ
68
เมือง 7ร่มเกล้า
เด็กหญิงจันทิรา มูระคา
นางจรัส วาปีโสนางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
69
เมือง 8ยางหลวงพิทยาคม
เด็กหญิงณัฐริกา รักพันธ์
ครูจุไรรัตน์ ชมพูเขียวนายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
70
เมือง 911
71
เมือง 10
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
1 นางสาวเพ็ญนิภา โคตป่าสัก1 นายจำเนียร วิลัยปาน /083-2851815นางสาวชุติมา ยืนทน /097-9894454
72
เมือง 1111
73
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
เด็กหญิงพิมพ์จันทรา ป้านภูมิ
นางณัฐติยา เพ็ชรฟูนายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0971282955
74
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรือง
เด็็กหญิงสุภาดา ภูศิลา
นางสาวขวัญฤทัย ดาแพง
นางสุพัตรา โภคานติย์ /087-8622418
75
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์ด.ญ.พิจักขณา สุขขานางสาวปรียานุช ศรีบุรินทร์
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
76
ศรีบุญเรือง 4
บ้านทรายมูล1ด.ญ.นปภา นาคสิงห์1นายสงบ สารฆังนางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
77
ศรีบุญเรือง 5
โนนคูณวิทยาเด็กหญิงกัลยรัตน์ จำปาดีนางพัณนิภา ศรีเพ็งนายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
78
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงามด.ญ.อรัญญา ชัยบุตรนางนิภาภรณ์ บุญกว้าง
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
79
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงธนัชชา ภารรักษา
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง0953342271
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
80
ศรีบุญเรือง 8
บ้้านสำราญสุข
เด็็กหญิงกนิษฐา วงษ์สุวรรณ
นางสาวมณฑาทิพย์ วรรณวิจิตร
นางสาวบุญนำ หาริตวัน 095-6659947
81
โนนสัง 111
82
โนนสัง 2 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
1เด็กหญิงยุวดี สีนาม
1นางสาวพิกุล มณีมงคลนางอภิรดี อ้วนสาเล 0911307500
83
โนนสัง 3บ้านวังมน1 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง แก้วมิ่ง1 นางสาวศิริพร ศรีมูลเมือง/063-6198265
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
84
โนนสัง 4บ้้านหนองแวงเด็กชายภากร นารินทร์นางฉวีวรรณ หาปัญณะ
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
85
โนนสัง 5บ้านถิ่น
เด็กหญิงสุภาวี หล่มแก้ว
นายพิกุล ทวีทัพย์
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
86
โนนสัง 6---
87
โนนสัง 71
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...