EH_CMBIS.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายการตัวชี้วัดที่มีข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูลตามระบบตรวจสอบที่พบ เอ๊ะ!!! ในโปรแกรม CMBIS
2
(ข้อมูลรายสัปดาห์ของโรงพยาบาลสันทรายและPCU หนองหาร)
3
ลำดับตัวชี้วัด / รายการสัปดาห์ที่ วันที่ 2/2/2018สัปดาห์ที่ วันที่ 9/2/2018สัปดาห์ที่ วันที่ 16/2/2018สัปดาห์ที่ วันที่ 23/2/2018สัปดาห์ที่ วันที่ 2/3/2018สัปดาห์ที่ วันที่ 9/3/2018สัปดาห์ที่ วันที่ 23/3/2018
4
โรงพยาบาลPCUโรงพยาบาลPCUโรงพยาบาลPCUโรงพยาบาลPCUโรงพยาบาลPCUโรงพยาบาลPCUโรงพยาบาลPCU
5
1ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน8580858085808580858089208920
6
2(New)ทารกแรกเกิดทีมีการบันทึกภาวะพร่องออกซิเจนผิดมาตรฐาน1,13701,13701,13701,13701,13701,21001,2100
7
3(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด137,62512,273137,68412,273137,81612,273137,81612,273137,81612,273138,20712,273138,14212,273
8
4ตรวจสอบ เยี่ยมทารกก่อนเกิดหรือในวันเกิด7456745674567456745681768176
9
5ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด1,31301,31301,31301,31301,31301,37301,3730
10
6ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด1,30201,30201,30201,30201,30201,36401,3640
11
7ตรวจสอบ มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท ในแฟ้ม procedure_opd117,973669117,973669123,668670123,668670123,530670123,469670129,765670
12
8เอ๊ะ!! คนไทยรายเดียวกันเสียชีวิตได้หลายวันและหลายสาเหตุโรคจริงหรือ36412351123201232013320133351433714
13
9ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.66,083066,622067,810068,047069,850070,276071,7390
14
10ตรวจสอบ ผู้ป่วยนอกมีส่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ8530853085308530934093709500
15
11ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN1621163116811701171117611791
16
12ตรวจสอบผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ6092624264926492658266526672
17
13ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 หรือมูลค่าบริการน้อยกว่าราคาทุน ในแฟ้ม SERVICE 44,7004,98445,0774,98946,1625,03546,4165,04847,8715,05448,7795,06250,5965,089
18
14ตรวจสอบ มีการให้บริการหลังเสียชีวิต38129385293862938629392293932942129
19
15ตรวจสอบ มีการตรวจจอประสาทตาให้คนที่ไม่ได้อยู่ในChronic6811168111681116741167611647112,45185
20
16ตรวจสอบ มูลค่าให้บริการ (ราคาขาย) เป็น 0 หรือมูลค่าบริการน้อยกว่าราคาทุน ในแฟ้ม admission 6960696069606960696078207820
21
17ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง63,748063,748063,754063,754063,754063,697063,6970
22
18(New)การตรวจสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ แต่ระบุว่า เป้าหมายที่ตรวจฟันไปไม่ใช่ "กลุ่มหญิงตั้งครรภ์" จะทำให้เสียโอกาสทาง KPI งาน OHSP ครับ220220220220250260340
23
19ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์626646656656667697708
24
20(New)ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการCHOL/TGถูกต้องหรือไม19011901421421421421401
25
21ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 บาทในแฟ้ม charge_opd39,0986,17839,2966,17839,7536,31139,9566,33539,6536,32641,3596,38641,6156,487
26
22ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ3,2389073,2909053,3198693,2898273,2337782,5457582,557763
27
23ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT2,0623122,0793122,1113122,1163122,1673122,1783112,055242
28
24ตรวจสอบ เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวอยู่1,00751,00751,01451,01451,01661,02461,0296
29
25ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ160160160160160150150
30
26ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี200200200200200220220
31
27ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM/CKD มี ค่า LDL นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (10 -400)2460246024602460246024602360
32
28ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน180180180180180240240
33
29ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง660670700700700710720
34
30ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )700700700700710710700
35
31ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)79079033403340334033403130
36
32ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนก่อนวันเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี110110110110110150150
37
33(New)CHRONICFUไม่ถูกนับเป็นผลงาน อันเนื่องมาจากการบันทึกค่าความดันโลหิต15912159121581315816162161711717117
38
34ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC60414041404040
39
35ตรวจสอบ น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ70707070707070
40
36ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )590590600600600600590
41
37ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด22719233192402024020245202492126233
42
38ตรวจสอบ คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง8708708909309209001010
43
39ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd2,95582,96683,07883,09383,11883,22183,2479
44
40ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกติ14124145241552515626158271632718228
45
41ตรวจสอบ การบันทึก วันคลอดในแฟ้ม Labor ไม่สัมพันธ์ กับวันลูกเกิด ในแฟ้ม Newborn21213131313131
46
42ตรวจสอบ น้ำหนักแรกรับ เป็น 0180180180180180190190
47
43ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว1,29021,29121,32521,32521,32721,39221,3942
48
44ตรวจสอบ ประชากร มีประวัติเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่มีการจำหน่าย750730741741742804795
49
45ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์60606060606060
50
46ตรวจสอบวันที่จำหน่ายก่อนวัน admit40404040404040
51
47ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม300310290290300290350
52
48ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง42424242424242
53
49ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd1418141815781578155815781608
54
50ตรวจสอบ วันที่ให้บริการเป็นวันที่หลัง d_update731407314073141731417314195141103141
55
51ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน1101001010104040
56
52ตรวจสอบ PERSON มีอายุเกิน 100 ปีหรืออายุน้อยกว่า 0 ปี154134144144144144144
57
53ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON23232323232323
58
54ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด10101010101010
59
55ประชากรผิดเพศในพื้นที่รับผิดชอบที่กระทบเป้าหมายงานเชิงรุก50405050405050
60
56ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมีในผู้ป่วยนอกของ รพ.120120120120120120120
61
57ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด74747474748484
62
58ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON00000000000000
63
59ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON00000000000000
64
60ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON00000000000000
65
61ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ00000000000000
66
62ตรวจสอบ TypeArea ไม่ใช่ 1-500000000000000
67
63ตรวจสอบ มีวันคลอดในอนาคต00000000000000
68
64ตรวจสอบ คนมีสัญชาติไทย แต่ Cid ไม่ถูกต้อง00000000000000
69
65ตรวจสอบ คนไทย แต่มีนามสกุล เป็น พม่า,เขมร,ลาว00000000000000
70
66ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท00000000000000
71
67ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน00000000000000
72
68ตรวจสอบ ผลตรวจเท้าไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน00000000000000
73
69ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงมาตรฐาน00000000000000
74
70ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมีใน รพ.สต.00000000000000
75
71(New)เพศชายหรืออายุน้อยกว่า11ปีหรืออายุมากกว่า 55ปีมาฝากครรภ์หรือคลอดในปีงบประมาณ00000000000000
76
72(New)เรื่อง PHRs ด้อยคุณภาพเพราะไม่ทราบใครคือผู้ให้บริการวินิจฉัย00000000000000
77
รวม57 ตัว27 ตัว57 ตัว28 ตัว57 ตัว28 ตัว57 ตัว29 ตัว57 ตัว28 ตัว57 ตัว28 ตัว57 ตัว28 ตัว
78
หมายเหตุ : สีแดง ข้อมูลที่ต้องสงสัย > 20 %
79
: สีเหลือง ข้อมูลที่ต้องสงสัย 20 %
80
: สีเขียว ข้อมูลที่ต้องสงสัย ≤ 1 %
81
: สีฟ้า ข้อมูลที่ต้องสงสัย 0 %
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu