ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
до Національного положення
3
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
4
"Загальні вимоги до фінансової
5
звітності"
6
7
Коди
8
Дата (рік, місяць, число)20190101
9
за ЄДРПОУ36283290
10
ПідприємствоПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "РОЯЛ КРЕДИТ" ТОВ "ДОМ УКРАЇНА" І КОМПАНІЯ"
11
(найменування)
12
13
Звіт про власний капітал
14
за 2018 р.
15
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
16
17
СтаттяКод
рядка
Зареєст-
рований
(пайовий)
капітал
Капітал у
дооцінках
Додатко-
вий
капітал
Резерв-
ний
капітал
Нерозподі-лений прибуток (непокри-
тий збиток)
Неопла-
чений
капітал
Вилуче-
ний
капітал
Всього
18
12345678910
19
Залишок на початок року40002 000--1762 712--4 888осн
20
Коригування : заг
21
Зміна облікової політики4005--------осн
22
Виправлення помилок4010--------осн
23
Інші зміни4090--------осн
24
Скоригований залишок на початок року40952 000--1762 712--4 888итог
25
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100----227--227осн
26
Інший сукупний дохід
за звітний період
4110--------осн
32
Розподіл прибутку :
заг
33
Виплати власникам (дивіденди)4200--------осн
34
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
4205--------осн
35
Відрахування до резервного
капіталу
4210---11(11)---осн
39
Внески учасників:заг
40
Внески до капіталу4240--------осн
41
Погашення заборгованості з
капіталу
4245--------осн
42
Вилучення капіталу:заг
43
Викуп акцій (часток)4260--------осн
44
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
4265--------осн
45
Анулювання викуплених акцій
(часток)
4270--------осн
46
Вилучення частки в капіталі4275--------осн
48
Інші зміни в капіталі4290----(14)--(14)осн
50
Разом змін в капіталі4295---11202--213итог
51
Залишок на кінець року43002 000--1872 914--5 101итог
52
53
Керівник
Кулага Є.Л.
54
55
Головний бухгалтер
Сіліченко А.С.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110