รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รุ่น 88
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 88
2
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
3
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
5
ห้องที่ 1
6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียนสังกัด
7
1นายสนธยา คำอูชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่สพป.2 ชัยภูมิ
8
2นายสุริ บุญสมศรีชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่สพป.2 ชัยภูมิ
9
3นางสาวเพ็ญยากรณ์ อุดชาชนบ้านห้างสูงสพป.2 ชัยภูมิ
10
4นางเพ็ญประภา รุ่งแก้วบ้านสะเดาสพป.3 สุรินทร์
11
5นางสาวรินลดา เลาะทะนะร่วมมิตรวิทยาสพป.1 หนองคาย
12
6นางกมลชนก เรืองเดชบ้านเหมือดแอ่สพป.1 หนองคาย
13
7นางกนกวรรณ ตาตะมิบ้านแสนสุขสพป.1 หนองคาย
14
8นางชญาภา มูลถวิลย์บ้านฝั่งแดงสพป.2 หนองบัวลำภู
15
9นางวรรณภา พันดวงบ้านฝั่งแดงสพป.2 หนองบัวลำภู
16
10
นางสาวกัญชญารัตน์ ขุนจ่าเมือง
นาโกทรายทองวิทยาคมสพป.2 หนองบัวลำภู
17
11นางสาวพรรณทิพา ลบบำรุงศาลาสามัคคีสพป.2 ชัยภูมิ
18
12นางวิลาวัลย์ โชติดำรัสสงเปลือยวิทยายนสพป.3 กาฬสินธุ์
19
13
นางสาวชุติมา ถิตย์ประเสริฐ
ยางวิทยาคมสพม.26 มหาสารคาม
20
14นางสาวลาวัล รัตนะบ้านสังข์ทองสพป.3 มหาสารคาม
21
15
นางสาวจิตรละมุน จันทร์หลือง
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพาสพป.1 อุดรธานี
22
16นางณัฐชลี สบายใจบ้านสร้างหลวงสร้างคำสพป.1 อุดรธานี
23
17นางสาวสุนีย์ ดอกดวงอนุบาลเพ็ญประชานุกูลสพป.1 อุดรธานี
24
18นางนรรณพร ศีรีนวลกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลสพป.5 ขอนแก่น
25
19นางวชิราภรณ์ พิมพ์ศรีบ้านโคกลาดสพป.1 อุดรธานี
26
20นางศรีสุวรรณ ศรีสร้อยบ้านอูนดงสพป.2 สกลนคร
27
21นายปรีชา เจริญบุญบ้านหนองบัวสพป.5 อุบลราชธานี
28
22นางสาวนฤมล นามเสถียร
นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์
สพป.5 อุบลราชธานี
29
23นางจันทร์เพ็ญ มาศแสนสามชัยสพม.24 กาฬสินธุ์
30
24นายยิ่งยศ บุญมั่งมีเทอดไทยวิทยาคมสพม.27 ร้อยเอ็ด
31
25
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ ไชยคำ
หนองกุงศรีวิทยาคารสพม.24 กาฬสินธุ์
32
26นางกฤติกานต์ มาตรงามเมืองหนองกุงศรีวิทยาคารสพม.24 กาฬสินธุ์
33
27นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียรแก่นนครวิทยาลัยสพม.25 ขอนแก่น
34
28นางสาวอรรถพร วิชาแหลมชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์สพป.3 กาฬสินธุ์
35
29นางอธิชา ขันทะผลโคกดอนวิทยาคมสพม.21 หนองคาย
36
30นางสาวฐิติมา ประยูรพรหมบรบือสพม.26 มหาสารคาม
37
31นางวนิดา เล็งไทยสงค์บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์สพป.2 อุดรธานี
38
32นางยุพิน ป้านภูมิโนนสะอาดชุมแสงวิทยาสพม.20 อุดรธานี
39
33นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลสพม.30 ชัยภูมิ
40
34นางนิดติยา เสริมทรัพย์บ้านชาดสพป.3 กาฬสินธุ์
41
35นางสาวธมน จิตสว่างบ้านโคกน้อยสพป.2 อุดรธานี
42
36
นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบ
พังโดนวิทยาคมสพม.23 สกลนคร
43
37นายสาโรช จงหมั่นบ้านคำเจริญราษฎ์บำรุงสพป.2 สกลนคร
44
38นางจรรยาพร ดอร์สตรีศึกษาสพม.27 ร้อยเอ็ด
45
39นางสาวปาริชาต ทุมสิทธิ์ชัยภูมิภักดีชุมพลสพม.30 ชัยภูมิ
46
40นางสาวอรวรรณ เสนาะเสียงชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์สพป.3 กาฬสินธุ์
47
41นางอุทุมพร แสนโยธาอนุบาลศรีธาตุสพป.2 อุดรธานี
48
42นายวัชระ ศิริษาแก้งโนนคำประชาสรรค์มุกดาหาร
49
43นางจิดาภา วงศ์จันทะบ้านดอนกลางนครพนม
50
44นางสาวจินตระวี บุตระบ้านนาสีนวลสพป.2 สกลนคร
51
45นางสาวยุพดี ปรีดีร่องคำสพม.24 กาฬสินธุ์
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
รายชื่อห้องที่ 1
รายชื่อห้อง 2
รายชื่อห้อง 3
รายชื่อห้อง 4
 
 
Main menu