form4-6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำชี้แจง
2
การใช้แบบประมาณการนี้ประกอบไปด้วย แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖
3
๑.ให้โรงเรียนพิจารณาปริมาณความต้องการวัสดุที่ใช้ในการประมาณการราคาปรับปรุง ซ่อมแซม
4
๒. โรงเรียนต้องจัดทำแบบ ปร. ๔ เป็นลำดับแรกก่อน โดยโปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลไปใส่ใน ปร. ๕ และ ปร. ๖
5
๓.กรณีที่มีความจำเป็นในการใช้วัสดุซ่อมแซมที่จำนวนรายการน้อยให้ใช้ แบบ ปร.๔ หน้าเดียว
6
๔.กรณีที่มีความจำเป็นในการใช้วัสดุซ่อมแซมที่จำนวนรายการมากกว่าหนึ่งหน้าให้ใช้
7
แบบ ปร.๔ สองหน้าถึงสิบหน้าตามความจำเป็น
8
๕. ให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลบนพื้นที่สีฟ้า/สีขาวเท่านั้น(ห้ามพิมพ์ข้อความใดๆบนพื้นที่สีเหลือง)
9
๖. สำหรับ ปร. ๕ และ ปร.๖ โรงเรียนพิมพ์บนพื้นที่สีฟ้าเท่านั้น
10
๗. ดำเนินการพิมพ์ข้อมูลทั้งสามแบบแล้วเสร็จให้โรงเรียนปริ๊นท์เป็นเอกสารส่ง สพป./สพม.
11
๘. ให้โรงเรียนปริ๊นท์ส่งเป็นขาว/ดำ เท่านั้น
12
หมายเหตุ
- ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น
13
- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...