แบบ สขร. 01 โรงพยาบาลสิชล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
แบบ สขร.1
2
โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
3
4
ลำดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผู้รับผิดชอบ
5
1
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61 (นางสาวอนุวรรณ ช่วยสงค์)
13,100.00เฉพาะเจาะจง
นางสาวอนุวรรณ ช่วยสงค์
13,100.00
นางสาวอนุวรรณ ช่วยสงค์
13,100.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
6
2
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61 (นางสาวประภา พรมทอง)
13,400.00เฉพาะเจาะจงนางสาวประภา พรมทอง13,400.00
นางสาวประภา พรมทอง
13,400.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
7
3
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61(นายเจริญชัย เสวกวัง)
11,560.00เฉพาะเจาะจงนายเจริญชัย เสวกวัง11,560.00
นายเจริญชัย เสวกวัง
11,560.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
8
4
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61(นางสาววราพร เขียนด้วง)
9,950.00เฉพาะเจาะจง
นางสาววราพร เขียนด้วง
9,950.00
นางสาววราพร เขียนด้วง
9,950.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
9
5
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61(นางสาวสุมาลี คำดวง)
10,140.00เฉพาะเจาะจงนางสาวสุมาลี คำดวง10,140.00
นางสาวสุมาลี คำดวง
10,140.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
10
6
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61(นางสาวศรีวรรณ บุญสีทอง)
10,310.00เฉพาะเจาะจง
นางสาวศรีวรรณ บุญสีทอง
10,310.00
นางสาวศรีวรรณ บุญสีทอง
10,310.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
11
7
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61(นางสาวปัตตมาวดี น้อยเต็ม)
7,950.00เฉพาะเจาะจง
นางสาวปัตตมาวดี น้อยเต็ม
7,950.00
นางสาวปัตตมาวดี น้อยเต็ม
7,950.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
12
8
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61(นายขจรศักดิ์ ธรรมโชติ)
7,350.00เฉพาะเจาะจง
นายขจรศักดิ์ ธรรมโชติ
7,350.00
นายขจรศักดิ์ ธรรมโชติ
7,350.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
13
9
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61(นางสาวนัธธลิณี เชาวนเดชา)
12,000.00เฉพาะเจาะจง
นางสาวนัธธลิณี เชาวนเดชา
12,000.00
นางสาวนัธธลิณี เชาวนเดชา
12,000.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
14
10
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน พ.ย.61(นางทองคำ พานิชกุล)
12,180.00เฉพาะเจาะจงนางทองคำ พานิชกุล12,180.00นางทองคำ พานิชกุล12,180.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
15
11
จ้างเหมาทำความสะอาดจ่ายกลางเก่าและหน่วยนิติเวช
30000/เดือนละ 2500 บาทเฉพาะเจาะจงนายบุญช่วย แซ่ตัน
30000/เดือนละ 2500 บาท
นายบุญช่วย แซ่ตัน
30000/เดือนละ 2500 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
16
12จ้างเหมาเก็บและขนขยะทั่วไป6000/เดือนละ500 บาทเฉพาะเจาะจงนายมงคล แก้วสงค์
6000/เดือนละ500 บาท
นายมงคล แก้วสงค์
6000/เดือนละ500 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
17
13
จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารพักพยาบาล ๓๒ ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
249,245.300เฉพาะเจาะจง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล
249,245.300
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล
249,245.300
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
18
14จ้างเหมาขนและกำจัดขยะทั่วไป
120000/เดือนละ 10000 บาท
เฉพาะเจาะจงสนง.เทศบาลสิชล
120000/เดือนละ 10000 บาท
สนง.เทศบาลสิชล
120000/เดือนละ 10000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
19
15จ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์11,950.00เฉพาะเจาะจง
นางสาวกิตติยา เรืองรัตน์
11,950.00
นางสาวกิตติยา เรืองรัตน์
11,950.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
20
16
จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิตอล
85,000.000เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทยจำกัด)
บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทยจำกัด)
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
21
17จ้างทำโต๊ะสำนักงาน 12,000.000เฉพาะเจาะจง
นางสาวกิิตติยา เรืองรัตน์
12,000.000
นางสาวกิิตติยา เรืองรัตน์
12,000.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
22
18จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 40000เฉพาะเจาะจง
บริิษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
27,178.000
บริิษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
27,178.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
23
19จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน150.000เฉพาะเจาะจง
นายขจรศักดิ์ ธรรมโชติ
150.000
นายขจรศักดิ์ ธรรมโชติ
150.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
24
20จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน320.000เฉพาะเจาะจงนางสาวประภา พรมทอง320.000
นางสาวประภา พรมทอง
320.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
25
21จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน150.000เฉพาะเจาะจงนางสาวสุมาลี คำดวง150.000
นางสาวสุมาลี คำดวง
150.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
26
22จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน470.000เฉพาะเจาะจง
นางสาวศรีวรรณ บุญสีทอง
470.000
นางสาวศรีีวรรณ บุญสีทอง
470.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
27
23จ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน150เฉพาะเจาะจง
นางสาวนัธธลิณี เชาวนเดชา
150
นางสาวนัธธลิณี เชาวนเดชา
150
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
28
24จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
27178/ 2 งวด งวดละ 13589
เฉพาะเจาะจง
บริษััท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
27178
บริษััท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
27178
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
29
25
จ้างตัดหญ้าพร้อมเก็บทำความสะอาด รพ.สิชล 2
2500เฉพาะเจาะจง
นายอนิรุตติ์ เชาวนเดชา
2500
นายอนิรุตติ์ เชาวนเดชา
2500
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
30
26จ้างซ่อมเครื่องล้างตัวกรอง 13450เฉพาะเจาะจง
นายธเนศ สิทธิอังกูร
13450
นายธเนศ สิทธิอังกูร
13450
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
31
27จ้างซ่อมแอร์เคลื่อนที่ระบบไอน้ำ 5600เฉพาะเจาะจงร้านเชาวลิต วีดีโอ 5600
ร้านเชาวลิต วีดีโอ
5600
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
32
28จ้างทำ MRI เดือน ต.ค.61 40000เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโฒกราฟ จำกัด
17400
บริษัท โตโมกราฟ จำกัด
17400
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
33
29
จ้างตรวจวิเคราะห์แลบจากห้องปฏิบัติการภายนอก เดือน ต.ค.61
2710เฉพาะเจาะจง
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
2710
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
2710
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
34
30จ้างซ่อมเครื่ื่องปรับอากาศ 44180เฉพาะเจาะจง
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
44180
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
44180
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
35
31จ้างล้างทำความสะอาดเครื่ื่องปรับอากาศ 120400เฉพาะเจาะจง
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
120400
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
120400
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
36
32จ้างย้อมสไลด์ 29000เฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อไม้ วัฒนะศิริ
29000
นางสาวช่อไม้ วัฒนะศิริ
29000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
37
33
จ้างตรวจวิิเคราะห์โลหิตเพื่อความปลอดภัยของผุ้ป่วย
61080เฉพาะเจาะจง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
61080
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
61080
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
38
34จ้างขับรถยนต์8740เฉพาะเจาะจงนายบุุญมาก ศุภนัส8740นายบุุญมาก ศุภนัส8740
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
39
35
จ้างตรวจวิเคราะห์แลบจากห้องปฏิบัติการภายนอก เดือน ต.ค.61
94200เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
94200
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
94200
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
40
36หมึกพิม์โทนเนอร์ 5 รายการ96,800.00วิธีเฉพาะเจาะจงร้านทวีทรัพย์ 88896,800.00ร้านทวีทรัพย์ 88896,800.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
2300/2562
41
37วัสดุสำนักงาน 42 รายการ132,336.00วิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ลิ้มจี่เซ้ง13,236.00หจก.ลิ้มจี่เซ้ง13,236.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
2299/2562
42
38วัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ25,255.00วิธีเฉพาะเจาะจงร้านจำเริญวิถี25,255.00ร้านจำเริญวิถี25,255.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
2303/2562
43
39สติ๊กเกอร์พิมพ์ชื่อผู้ป่วย60,250.00วิธีเฉพาะเจาะจงหจก.บี เอฟ ซัพพลาย60,250.00หจก.บี เอฟ ซัพพลาย60,250.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
2302/2561
44
40พัดลมโคจร13,520.00วิธีเฉพาะเจาะจงร้านกำธรการไฟฟ้า13,520.00ร้านกำธรการไฟฟ้า13,520.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
244/2562
45
41สายรัดกดหน้าอกสำหรับเครื่อง Auto Pulse105,600.00วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เซนต์เมด จำกัด
105,600.00
บริษัท เซนต์เมด จำกัด
105,600.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
275/2562
46
42กระเบื้อง20กล่อง4,560.00วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4,560.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4,560.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
262/2562
47
43ชุดโซฟารับแขก30,000.00วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมชายเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์
29,000.00
ร้านสมชายเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์
29,000.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
153/2562
48
44น้ำยาล้างจาน8,640.00วิธีเฉพาะเจาะจงร้านหงส์ทอง 98,640.00ร้านหงส์ทอง 98,640.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
13/2562
49
45แบบฟอร์มสำนักงาน 19 รายการ55,890.00วิธีเฉพาะเจาะจงร้านทุ่งสงการพิมพ์55,890.00
ร้านทุ่งสงการพิมพ์
55,890.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
14/2562
50
46
51
47
52
48
53
49
54
50
55
51
56
57
58
59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
แบบ สขร.1
60
โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
61
62
ลำดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปผู้รับผิดชอบ
63
1จ้างซ่อมเครื่องกรอฟันปลอม1800.00เฉพาะเจาะจงร้านเชาวลิต วีดีโอ 1800.00ร้านเชาวลิต วีดีโอ 1800.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
64
2ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ข้าวสาร)2200.00เฉพาะเจาะจงร้านสายันต์2200.00ร้านสายันต์2200.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
65
3จ้างซ่อมเครื่ื่องโทรสาร 8014.30เฉพาะเจาะจง
บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
8014.30
บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
8014.30
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
66
4จ้างซ่อมเครื่องมือเจาะกระดูกชนิดทำงานด้วยลม 99800.00เฉพาะเจาะจง
บริิษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
99800.00
บริิษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
99800.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
67
5จ้างกลึงบูทเก้าอี้ 6000.00เฉพาะเจาะจงนายสนิท ช่วยมาก 6000.00นายสนิท ช่วยมาก 6000.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
68
6จ้างแก้ไขต่อชายผ้าม่าน 23000.00เฉพาะเจาะจงร้านผ้าม่านญาดา23000.00ร้านผ้าม่านญาดา23000.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
69
7จ้างทำประตู รพ.สิชล 2 90000เฉพาะเจาะจงร้านโอเปิ้ลอลูมิเนียม 90000.00ร้านโอเปิ้ลอลูมิเนียม 90000.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
70
8
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน ธ.ค.61 (นางสาวอนุวรรณ ช่วยสงค์)
12600.00เฉพาะเจาะจงนางสาวอนุวรรณ ช่วยสงค์12600.00นางสาวอนุวรรณ ช่วยสงค์12050.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
71
9
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน ธ.ค.61 (นางสาวประภา พรมทอง)
12450.00เฉพาะเจาะจงนางสาวประภา พรมทอง12450.00นางสาวประภา พรมทอง12450.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
72
10
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน ธ.ค.61(นายเจริญชัย เสวกวัง)
10000.00เฉพาะเจาะจงนายเจริญชัย เสวกวัง10000.00นายเจริญชัย เสวกวัง10000.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
73
11
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน ธ.ค.61(นางสาววราพร เขียนด้วง)
9,670.000เฉพาะเจาะจงนางสาววราพร เขียนด้วง9,670.000นางสาววราพร เขียนด้วง9,670.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
74
12
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน ธ.ค.61(นางสาวสุมาลี คำดวง)
11,550.000เฉพาะเจาะจงนางสาวสุมาลี คำดวง11,550.000นางสาวสุมาลี คำดวง11,550.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
75
13
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือนธ.ค.61(นางสาวศรีวรรณ บุญสีทอง)
9,100.000เฉพาะเจาะจงนางสาวศรีวรรณ บุญสีทอง9,100.000นางสาวศรีวรรณ บุญสีทอง9,100.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
76
14
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน ธ.ค.61(นางสาววีรวรรณ จันทร์แจ่ม)
9,000.000เฉพาะเจาะจงนางสาวปัตตมาวดี น้อยเต็ม9,000.000นางสาวปัตตมาวดี น้อยเต็ม9,000.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
77
15
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน ธ.ค.61(นายขจรศักดิ์ ธรรมโชติ)
9,600.00เฉพาะเจาะจงนายขจรศักดิ์ ธรรมโชติ9,600.00นายขจรศักดิ์ ธรรมโชติ9,600.00
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
78
16
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน ธ.ค.61(นางสาวนัธธลิณี เชาวนเดชา)
10,600.000เฉพาะเจาะจงนางสาวนัธธลิณี เชาวนเดชา10,600.000นางสาวนัธธลิณี เชาวนเดชา10,600.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
79
17
จ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน ธ.ค.61(นางทองคำ พานิชกุล)
11,520.000เฉพาะเจาะจงนางทองคำ พานิชกุล11,520.000นางทองคำ พานิชกุล11,520.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
80
18จ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้า รพ.สิชล 2159500เฉพาะเจาะจง
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
159000
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
159,000.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
81
19จ้างทำ MRI เดือน พ.ย.61 13,800.000เฉพาะเจาะจงบริษััท โตโมกราฟ จำกัด 13,800.000บริษััท โตโมกราฟ จำกัด 13,800.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
82
20
จ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เดือน ธ.ค.61
47,196.000เฉพาะเจาะจงหจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 47,196.000
หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี
47,196.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
83
21จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ24,800.000เฉพาะเจาะจง
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
24,800.000
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
24,800.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
84
22จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ8,000.000เฉพาะเจาะจง
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
8,000.000
หจก.พรเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์
8,000.000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
85
23จ้างย้อมสไลด์ ราคาคงที่/ไม่จำกัดปริมาณ29000เฉพาะเจาะจงนางสาวช่อไม้ วัฒนะศิริ 29000นางสาวช่อไม้ วัฒนะศิริ 29000
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
86
24
จ้างตรวจวิเคราะห์แลบจากห้องปฏิบัติการภายนอก เดือน พ.ย.61
106915เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
106915
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
106915
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
87
25
จ้างตรวจวิเคราะห์แลบจากห้องปฏิบัติการภายนอก เดือน ธ.ค.61
118255เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
118255
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
118255
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
88
26
จ้างตรวจวิเคราะห์แลบจากห้องปฏิบัติการภายนอก เดือน พ.ย.61
2710เฉพาะเจาะจง
บริิษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็ม จำกัด
2710
บริิษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็ม จำกัด
2710
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
89
90
27
จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เดือน พ.ย.61
130120เฉพาะเจาะจง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
130120
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
130120
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ว่าที่ร .ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก้ว
91
28
มีคุณสมบัติครบถ้วนและราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
92
29
93
30
94
31
95
32
96
33
97
34
98
35
99
36
100
37
Loading...