ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
2
Буџетски подрачун: 840-556661-97
3
4
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН12.12.2022.
5
1СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА8.364.546,16
6
2ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
7
3ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
8
4ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
9
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ: 8.364.546,16
10
11
12
1ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ 20.993,86
13
2ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ
14
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА20.993,86
15
САЛДО:8.343.552,30
16
17
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
18
1ПЛАТЕ И НАКНАДА ЗА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО
19
2ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ и ПОМОЋИ
20
3ПРЕВОЗ0,00
21
4ЕНЕРГЕНТИ0,00
22
5МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ20.993,86
23
6ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ0,00
24
7САНИТЕТСКИ И МЕД.ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ0,00
25
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ:20.993,86
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100