ตารางสรุปรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนโครงการ "พระประธานทั่วหล้า"
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับวันที่เวลาชื่อ-นามสกุลจำนวนเงินฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว
2
127/12/255817:46คุณศรันย์ ไมตรีเวช และครอบครัว100,500.00
3
228/12/20158:03คุณกิตติเชษฐ์ สิริศรีพรชัย10,000.00
4
328/12/20158:05คุณอภิสิทธิ์ สุธาประดิษฐ์ และคุณศุภนุช ยกศิริ2,000.00
5
428/12/20158:09คุณฐิติมา ช่วงนิสสัย1,000.00
6
528/12/20158:11คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง และครอบครัว10,000.00
7
628/12/20158:13คุณบุญธาดา นาคามิจิ500.00
8
728/12/20158:132,000.00
9
828/12/20158:18คุณศรีประไพ ชัยประสิทธิกุล1,000.00
10
928/12/20158:18คุณศุภชน ฉานคุณรัฐ และครอบครัว5,000.00
11
1028/12/20158:22ครอบครัวจามรจันทร์ และครอบครัวดิเรกศิลป์3,000.00
12
1128/12/20158:23คุณสมพิศ อินทะยศ และครอบครัว1,000.00
13
1228/12/20158:23คุณซอนย่า1,000.00
14
1328/12/20158:24คุณสุวรรณ - เด็กชายไตรทศ เลียงหิรัญถาวร1,000.00
15
1428/12/20158:25คุณเจติยา วิเชียรรัตน์1,200.00
16
1528/12/20158:25คุณ Narin Akachotikavanith และคณะ50.00
17
1628/12/20158:33500.00
18
1728/12/20158:34คุณปัทมาภรณ์ พลเตชา200.00
19
1828/12/20158:39200.00
20
1928/12/20158:39คุณ Wanyupon Pansuk100.00
21
2028/12/20158:46คุณรจนา กวางรัมย์ และครอบครัว500.00
22
2128/12/20158:46คุณนรมน ทรัพย์มาก500.00
23
2228/12/20158:49คุณมาโนชญ์ ภิรมย์ทอง และคุณวรวุฒิ นาคศรีสุข900.00
24
2328/12/20158:49คุณอาทิตย์ มารีราษ 599.00
25
2428/12/20158:52คุณภิญญาพัชญ์ ใจกว้าง300.00
26
2528/12/20158:52คุณ Narumon Butrattana500.00
27
2628/12/20158:531,000.00
28
2728/12/20158:53คุณเสงี่ยม ทองเต็มดวง และครอบครัว1,600.00
29
2828/12/20158:54คุณพิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร500.00
30
2928/12/20158:54คุณปัทมาพร ศรีบัวลา และครอบครัว200.00
31
3028/12/20158:56คุณรัตน์ติกรณ์ เตียมพานิช และครอบครัว1,000.00
32
3128/12/20158:58คุณศศิกาญจนา สุธรรมวิทยา200.00
33
3228/12/20158:58คุณอัจฉริยะ ชัยมนตรี2,000.00
34
3328/12/20158:58คุณภาณิณี รัชชุศิริ และครอบครัว2,000.00
35
3428/12/20158:59ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500.00
36
3528/12/20158:59คุณวิยดา วงศ์อนุสรณ์9,999.00
37
3628/12/20158:59คุณศศิธร บัวหลวง100.00
38
3728/12/20159:001,000.00
39
3828/12/20159:00200.00
40
3928/12/20159:02300.00
41
4028/12/20159:02คุณ Pat T1,000.00
42
4128/12/20159:02ครอบครัวโพธิศรีษะ และครอบครัวกรธีระภัทร์ 2,990.00
43
4228/12/20159:02คุณปิติพร ปริษาวงศ์ และครอบครัว1,000.00
44
4328/12/20159:07คุณวราพร วีระพลากร1,000.00
45
4428/12/20159:08คุณจุฑามาศ และครอบครัว500.00
46
4528/12/20159:10คุณเสกสรรค์ ลาภประเสริฐพร 200.00
47
4628/12/20159:10คุณ Surachai Chuaychan1,000.00
48
4728/12/20159:14คุณ Bee500.00
49
4828/12/20159:14คุณอมลรดา ลิ้มอุดมพร1,000.00
50
4928/12/20159:15คุณพจนกร ชระธีระคุปต์1,000.00
51
5028/12/20159:16คุณวันทนา จิระชนากุล1,000.00
52
5128/12/20159:16คุณสาวิกา เถื่อนเกิดพันธุ์1,000.00
53
5228/12/20159:18คุณศุภลักษณ์ คีรีคช500.00
54
5328/12/20159:18พระเอก500.00
55
5428/12/20159:20คุณจุฑามาศ ช้อนนาค500.00
56
5528/12/20159:20คุณวรา สงกรานต์1,000.00
57
5628/12/20159:20คุณนิศา นิรมาณการย์ และครอบครัว1,000.00
58
5728/12/20159:22คุณลภัสวีณ์ สุฐิติวนิช และครอบครัว 500.00
59
5828/12/20159:23คุณต้นข้าว1,000.00
60
5928/12/20159:24คุณวิลาวรรณ สังขเสนากุล และครอบครัว500.00
61
6028/12/20159:26คุณณัฐธยา สง่า และคณะ520.00
62
6128/12/20159:28คุณจันทร์จิรา นิ่มพิทักษ์พงศ์ และครอบครัว2,000.00
63
6228/12/20159:29คุณเฉลิมขวัญ วงค์อ๊อด3,000.00
64
6328/12/20159:32ครอบครัวคุณกัลยรัตน์ ศรีจำนงค์500.00
65
6428/12/20159:32คุณศราวุธ จันทรา500.00
66
6528/12/20159:33คุณ Kung Nang 1,000.00
67
6628/12/20159:35คุณพัชราพรรณ ชุมโคตร และครอบครัว 1,000.00
68
6728/12/20159:35คุณกฤิกา ฉิมตะวัน และครอบครัว1,500.00
69
6828/12/20159:36คุณเชษฐศิต มหาทัพภ์ และครอบครัว5,000.00
70
6928/12/20159:36คุณพรทิพย์ วิริยะจิตต์1,000.00
71
7028/12/20159:36คุณมีนา - คุณพิมพ์อนงค์ สุดหล้า และครอบครัว1,000.00
72
7128/12/20159:39คุณเพ็ญสินีย์พร เตชะนนท์2,500.00
73
7228/12/20159:39คุณอธิภัทร เตรียมรุ่ง408.00
74
7328/12/20159:40คุณจิตตินาท สุดยอด1,000.00
75
7428/12/20159:41คุณภิรดี วงศ์ศิริกุล4,999.99
76
7528/12/20159:42คุณชุบ - คุณสมพร เทศเจริญ (1,000 บาท)3,000.00
77
คุณชลธิชา เทศเจริญ (800 บาท)
78
คุณพิชญา ศรีวงศาจารย์ (500 บาท)
79
คุณภัทร์ชา ศรีวงศาจารย์ (500 บาท)
80
คุณธีรพล ศรีวงศาจารย์ (200 บาท)
81
7628/12/20159:43คุณนิพพิชฌน์ วรุณวัชรินทร์2,000.00
82
7728/12/20159:43คุณบุญพิศ นัยน์พาณิช1,000.00
83
7828/12/20159:45คุณวรัณบ์ขนิษบ์ คล่องสารา และครอบครัว 1,000.00
84
7928/12/20159:45คุณธนศาสตร์ กระจ่างแจ้ง10,000.00
85
8028/12/20159:46คุณ Nongnuch1,000.00
86
8128/12/20159:46คุณพร้อมณรงค์ชัย กุลวัฒนาพันธ์10,000.00
87
8228/12/20159:47คุณสุนัดดา พัดคุ้ม และครอบครัว1,000.00
88
8328/12/20159:481,000.00
89
8428/12/20159:50คุณกัลย์ฐิตา วิตวัฒน์กร และครอบครัว2,000.00
90
8528/12/20159:50คุณวรวรรณ กิตติศักดิ์ชนะ2,000.00
91
8628/12/20159:50คุณปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ 500.00
92
8728/12/20159:52คุณวรัทยา - คุณประภาส - คุณจารุณี - คุณปองภพ อัศวโฆษิต1,000.00
93
ด.ช. ธีร์ธรรม และคุณพีระวัฒน์ เมธเกรียงชัย
94
8828/12/20159:54คุณกิรณา อภิภัทรยศ, คุณกนิษฐา จินดาภู และครอบครัว500.00
95
8928/12/20159:54บ. ที ออลล์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด1,000.00
96
9028/12/20159:55คุณทวินันท์ จาดเลน และครอบครัว500.00
97
9128/12/20159:55คุณพิชญาภร ลาหล้าเลิศ200.00
98
9228/12/20159:58คุณศศิภา เตชะบูรณ์100.00
99
9328/12/20159:58คุณจุฬาลักษณ์ ภูมิไชยา1,000.00
100
คุณพรพรรณ เหลืองอาภรณ์เลิศ
Loading...