โครงการ Library Care the bear (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
BCDGHIJKLMN
1
หน่วยงานชื่อ - นามสกุลตำแหน่งE-mailประเภทอาหาร
2
555555555อาหารไทยพุทธ
3
44444444อาหารไทยพุทธ
4
ราชภัฎภูเก็ตนายณัฐวุฒิ บุญสัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ืnattawut.o@pkru.ac.th
อาหารไทยพุทธ
5
อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต
จงจิต พุฒขาว
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
jongjit.wongsuwan@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
6
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
นางสาวพรทิพย์ คงจินดามณีครู
pranangsang@hotmail.com
อาหารไทยพุทธ
7
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
ฐิตารีย์ พงษ์สายเจริญครู
thitaree.krukoi@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
8
อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต
นางนารีรัตน์ ปิยะรัฐผู้ช่วยบรรรณารักษ์
phuketknowledgepark@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
9
อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต
นางสาวสุพรรษา งามแก้วผู้ช่วยบรรณารักษ์
phuketknowledgepark@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
10
โรงเรียนบ้านลิพอนนางสาวชัญญา ประทีป ณ ถลาง
ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด
อาหารไทยพุทธ
11
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"
นางอุธิสา แอเยอส์ครู คศ.1๊Utisa06@gmail.comอาหารไทยพุทธ
12
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นางณภาภัช พงษ์พ้นภัยครู ชำนาญการพิเศษ
napapat5371@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
13
โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
วรุณวรรณ ออกรรัมย์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
Warunwan0109@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
14
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อมรรัตน์ แซ่กวั่งอาจารย์
amonrat_saekwung@hotmail.com
อาหารไทยพุทธ
15
โรงเรียนบ้านในทอน
นายวุฒิชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
yeetun@gmail.comอาหารไทยพุทธ
16
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
นางอภิญญา กิ่งแก้วครูผู้ดูแลห้องสมุด
sounds. teacher@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
17
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นางสาวปิยวรรณ ขาวพุ่ม
อาจารย์ประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์
piyawan.a@pkru.ac.thอาหารไทยพุทธ
18
โรงเรียนบ้านพารานางสาวยาลาตี ลัดเลียครู
yalatee13062535@gmail.com
อาหารมุสลิม
19
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
นางสาวปิยะนุ ช่วยชนะครูผู้ช่วย
Phuwanatth24@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
20
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
นางสาวปิยะนุ ช่วยชนะครูผู้ช่วย
Phuwanatth24@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
21
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
นางสาวปิยาธิดา อัจฉริยะปัญญา
ครูบรรณารักษ์
Piyathida6657@gmail.cpm
อาหารไทยพุทธ
22
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
นางประเสริฐสุข เขียวสังข์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
prasertsuk66@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
23
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
นางสาวสายรุ้ง สุวรรณชาตรี
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
sairung_pla34@hotmail.com
อาหารไทยพุทธ
24
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
นางสุวิพรรณ ตันติกวินวงศ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
suwiphantunti@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
25
โรงเรียนเกาะสิเหร่น.ส.มุกดาพรรณ สุคันธรสครู คศ.1
mookdapan@kohsiraeschool.ac.th
อาหารไทยพุทธ
26
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
นางสาวศิรัญญา มุสิกวรรณครู
Siranya771@hotmail.com
อาหารไทยพุทธ
27
วิทยาลัยอาชีวศึกษา​ภูเก็ต
นางลักขณา​ สุดกระโทก
ครู​ คศ.2​ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
lakkanasud2557@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
28
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
นางสาวศลิษา ชูศรีครูชำนาญการs.alisas@hotmail.comอาหารไทยพุทธ
29
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
นางตรียาภรณ์ จันทวงศ์ครู
tchantawong@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
30
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
นางสาวดารารัตน์ ยาบาครู
Dararatyaba@gmail.com
อาหารมุสลิม
31
โรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุณยขจรประชาอาสา"
นางสุวรรณา สะหยาครู คศ.1
Mai_banmuang@hotmail.com
อาหารมุสลิม
32
โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา”
รวิกานต์ ทวีนันท์ครูผู้ช่วย
fangrawikan@hotmail.com
อาหารไทยพุทธ
33
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง
นางสาวโสภาวรรณ์ คงทนครู
saosopawan@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
34
Montessori House Phuket International school
Suvimol StitsuksanohLicense holder
Shane_phk@hotmail.com
อาหารไทยพุทธ
35
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นายพฤทธิพงศ์​ พุฒขาวอาจารย์
pruetipong.p@pkru.ac.th
อาหารไทยพุทธ
36
เทศบาลนครภูเก็ตนางสาวอรวรรณ​ เสนาครูบรรณารักษ์อาหารไทยพุทธ
37
เทศบาลนครภูเก็ตกัลยาณี กองเสพ
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
Kanlayanee0229@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
38
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะโซะครูผูช่วย
Look_165@hotmail.com
อาหารมุสลิม
39
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
นางวรากร แซ่เอี๋ยวครู คศ. 3
kornwara_lek@hotmail.com
อาหารมุสลิม
40
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
นางกันตวรรณ แก้วอุดมครู คศ.1
kantawan.thim@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
41
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นางอำไพ จันทร์เงิน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
phuketknowledgepark@gmail.com
อาหารไทยพุทธ
42
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นายสมชาย พิทักษ์ฉนวน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อาหารไทยพุทธ
43
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นางอำไพ จิรภัทรพิมล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
อาหารไทยพุทธ
44
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นางสาวชนากาญจน์ คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
อาหารไทยพุทธ
45
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นางสาวชฎาธาร สิวาการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
อาหารไทยพุทธ
46
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
นางสาวอร่ามศรี พิริยตันนุกูล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คอมพิวเตอร์)
aramsri_piri40@hotmail.com
อาหารไทยพุทธ
47
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี ภูเก็ต
นายอมร ลีลาวงศ์สันติGeneral Managerjoeinno01@gmail.comอาหารไทยพุทธ
48
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นายยงยุทธ อุ่นนุช
หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
อาหารไทยพุทธ
49
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นายเกรียงไกร ธรรมจุลสถิตย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อาหารไทยพุทธ
50
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นายสิริชัย คลิ้งบัวทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อาหารไทยพุทธ
51
บจก.อินโนเวชั่น เทคโนโลยี ภูเก็ต
นายฐาปกรณ์ ฉางแก้ววิศวกร
thapakorn.c@inno.co.th
อาหารไทยพุทธ
52
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นางสาวสิริสกุล เพ็ชรขัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อาหารไทยพุทธ
53
บจก.อินโนเวชั่น เทคโนโลยี ภูเก็ต
นางสาวกฤติยา สุขเสงี่ยมAdminkrittiya.suk@gmail.comอาหารไทยพุทธ
54
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นายพงศกร คันฉ่อง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อาหารไทยพุทธ
55
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นางสาวเพียงอรุณ มณีคันธ์วงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อาหารไทยพุทธ
56
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
นายคมสัน แซ่จั่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อาหารไทยพุทธ
57
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
นายนพรุจ ศุภวิริยากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์
nopparuj.sup004@hu.ac.th
อาหารไทยพุทธ
58
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
นายณฐกรวรรธน์ ชูปานครูผู้ช่วยcoolarm.th@gmail.comอาหารไทยพุทธ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...