ม.1/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายขจรพงศ์ ยนต์ยงค์
1111112111111.08
ควรปรับปรุง
8
2
เด็กชายจักรภัทร ไชยยศ
3322323332312.50พอใช้
9
3
เด็กชายจักรภัทร ภูมี
2222323332322.42พอใช้
10
4
เด็กชายจิรยุ ยุพา
2222323322222.25พอใช้
11
5
เด็กชายจิรายุส ศุภสร
3222323322222.33พอใช้
12
6
เด็กชายเจษฎา จันทสี
2111212211111.33
ควรปรับปรุง
13
7
เด็กชายญาณภัทร บุญจรัส
3322223222222.25พอใช้
14
8
เด็กชายณัชพล พวงศรี
3322334331332.75ดี
15
9
เด็กชายธนพล โชติแก้ว
3222334332332.75ดี
16
10
เด็กชายธเนศพล จารุกขมูล
3322324332322.67ดี
17
11
เด็กชายธีรภัทร์ ธานี
2221223222222.00พอใช้
18
12
เด็กชายธีรภัทร ขนัดนา
3322323322222.42พอใช้
19
13
เด็กชายนวพล รัตโน
3322334332332.83ดี
20
14
เด็กชายพงษ์ศธร ทาตระบุตร
4422424443333.25ดี
21
15
เด็กชายพิทักษ์ชน ศักดิ์เสริมสุข
2211223222221.92พอใช้
22
16
เด็กชายภูมิพัฒน์ พิมปะรุ
3322334443333.08ดี
23
17
เด็กชายภูริภัทร พรมน้อย
3322223332222.42พอใช้
24
18
เด็กชายยศพัทธ์ เกษศิริ
1111112111111.08
ควรปรับปรุง
25
19
เด็กชายสินไชยา เจริญยุทธ
2322323333332.67ดี
26
20
เด็กชายอานันท์ บู่แก้ว
3322434443333.17ดี
27
21
เด็กชายจอมขวัญ ข่ายมณี
2321222222222.00พอใช้
28
22
เด็กหญิงกัญฐณา ณิชชาชัยกุล
4423434443333.42ดี
29
23
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์วาฬ
2222223332222.25พอใช้
30
24
เด็กหญิงช่อชมภู นำภา
2222223232122.08พอใช้
31
25
เด็กหญิงณัฐนารา ปราบมนตรี
3322323332222.50พอใช้
32
26
เด็กหญิงธนพร คงแก้ว
4444434444443.92ดีมาก
33
27
เด็กหญิงนิตยา สาริบูรณ์
3322323443332.92ดี
34
28
เด็กหญิงเบ็ญญาภา สุวรรณ
3422324443333.08ดี
35
29
เด็กหญิงพรรณรัตน์ ฉวีวรรณ
2221222222121.83พอใช้
36
30
เด็กหญิงพิชญ์นาถ รุ่งเรือง
2121112121111.33
ควรปรับปรุง
37
31
เด็กหญิงวรรณวิภา พราหมณีย์
2211223232222.00พอใช้
38
32
เด็กหญิงวริศรา น้ำรักษ์
4422324444443.42ดี
39
33
เด็กหญิงสุธีธิดา ฤทธิวงค์
3322223332222.42พอใช้
40
34
เด็กหญิงอภิชญา ทองล้วน
3322324443333.00ดี
41
35
เด็กหญิงอังควิภา ผาสุข
3422333332222.67ดี
42
36
เด็กหญิงอัจจิมา ฮวบสวรรค์
4434434443333.58ดีมาก
43
37
เด็กหญิงอารียา มหาไชย
4444334443333.58ดีมาก
44
3893.172.518018018
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1