แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม มฐ.11 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาชื่อกิจกรรมประจำปีงบประมาณชื่อแผนงานสนองกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการสรุปกิจกรรม
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ขั้นการเตรียมและวางแผน (Plan)
ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do)
ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check)
ขั้นประเมินและรายงานผล (Act)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
แหล่งที่มาของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว
จำนวนงบประมาณ จากงบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
จำนวนงบประมาณ จากงบอื่น ๆ
จำนวนงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
การประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2
26/10/2016, 14:07:11
พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
โครงการใหม่
นายสุริยา          ทองดอนพุ่ม
1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560
31 ตุลาคม 2560
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี  นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน  อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ การบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องประชุมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
ครู
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องประชุมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนภายในสถานศึกษา
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม
11.1.1 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย, 11.1.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง, 11.1.3 มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
11งบอุดหนุนรายหัว20000
1. จัดซื้อปริ้นเตอร์ 5000 บาท
2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6000 บาท
3. ติดตั้งลำโพงในห้องเรียน 9000 บาท

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ร้อยละของตัวบ่งชี้ = [(จำนวนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป) X 100 ] / 11
1. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย
2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง
3. มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu