ม.2/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ผู้ประเมิน 1. นางจริยาภรณ์ พรมเสน 2. นางสุนิสา อนุมาตย์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกิตติศักดิ์ เกลาโคกสูง
4434433434333.50ดี
8
2
เด็กชายคฑาวุธ ชูสงค์
4334344333433.42ดี
9
3
เด็กชายคามิน นามตรง
4434344433333.50ดี
10
4
เด็กชายชยพัทธ์ ทิมัน
4433433433333.33ดี
11
5
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สบายใจ
4334343433333.33ดี
12
6
เด็กชายณัฐพล ออมสิน
4443444333333.50ดี
13
7
เด็กชายณัฐวัตร จันทร์พวง
4343433433433.42ดี
14
8
เด็กชายไตรภพ หอมวงศ์
4343434333433.42ดี
15
9
เด็กชายธีรภัทร พันธ์สุวรรณ
4444344344333.67ดีมาก
16
10
เด็กชายพรรษนันต์ สุขมา
4434433433333.42ดี
17
11
เด็กชายภูวนัย ใจเย็น
4433434333333.33ดี
18
12
เด็กชายมงคล ลอยหา
4443343433333.42ดี
19
13
เด็กชายยศภัทร เจริญคุณ
4434333433333.33ดี
20
14
เด็กชายเลิศชาย สบายใจ
4434434444343.75ดีมาก
21
15
เด็กชายวรฤทธิ์ พันธ์กว้าง
4443343333333.33ดี
22
16
เด็กชายวสุพล นิ่งนาน
4443343433333.42ดี
23
17
เด็กชายสรศักดิ์ โชคสุข
4434333343333.33ดี
24
18
เด็กชายอิทธิชัย ทันบุญ
4444433333433.50ดี
25
19
เด็กชายเอกรัตน์ ทรัพย์ลาภ
4343443433333.42ดี
26
20
เด็กชายเอกราช วงศ์สวัสดิ์
4344443333333.42ดี
27
21
เด็กชายศุภกิตติ์ รัตกุล
4434343433333.42ดี
28
22
เด็กชายอนุพัทธ สุภาชาติ
4434343433433.50ดี
29
23
เด็กหญิงกนกอร กาญจนลักษณ์
4444444433333.67ดีมาก
30
24
เด็กหญิงกาญจนาพร เงาเพ็ชร
4344434434343.67ดีมาก
31
25
เด็กหญิงจินดารัตน์ หมู่แก้ว
4443444433333.58ดีมาก
32
26
เด็กหญิงฉัตรกมล มีรินทะ
4434434444333.67ดีมาก
33
27
เด็กหญิงชนกานต์ ศรีโชค
4444443434333.67ดีมาก
34
28
เด็กหญิงนัฐณิชา ทุมมากรณ์
4444434443333.67ดีมาก
35
29
เด็กหญิงนันทนา ลอยฟ้า
4444344433333.58ดีมาก
36
30
เด็กหญิงเนตรนภา เกษแก้ว
4444443443333.67ดีมาก
37
31
เด็กหญิงบัณฑิตา ธงไชย
4444444433333.67ดีมาก
38
32
เด็กหญิงเบญญาภา ประสมศรี
4444443433433.67ดีมาก
39
33
เด็กหญิงปริชาต มงคลดิษฐ์
4444344433333.58ดีมาก
40
34
เด็กหญิงปาริชาติ แพงศรี
4444343434433.67ดีมาก
41
35
เด็กหญิงปิ่นสุดา ดาวประสงค์
4443444434433.75ดีมาก
42
36
เด็กหญิงพิชามญช์ สุวรรณโชติ
4444444434333.75ดีมาก
43
37
เด็กหญิงวริศรา ธรรมคำ
4444434433433.67ดีมาก
44
38
เด็กหญิงศศิธร มหิศยา
4443444434333.67ดีมาก
45
39
เด็กหญิงศศิพิมพ์ พุฒพิมพ์
4344444444333.75ดีมาก
46
40
เด็กหญิงอักษรา บุญเฉลียว
4444444443443.92ดีมาก
47
41141.923.547916667
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1