แบบสอบถาม

* Required

สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการสอนโดยการสอบถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบและกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบและกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา

คำชี้แจง: ให้ท่านตอบข้อคำถามโดยการเลือก และการทำเครื่องหมายลงในช่องที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
Never submit passwords through Google Forms.