แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม

การลงทะเบียนบัตรและติดตามการใช้โปรแกรมพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยโปรแกรมอ่าน Smart Card ,การใช้โปรแกรม Claim Report วันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย *ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุก ๆ แห่ง ละ 1 คน
* Required


Never submit passwords through Google Forms.