T-Shirt : 4.5th Collection

เสื้อตัวละ 500 บาท (รวมค่าส่งพัสดุ) โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 เลขที่บัญชี 748-2-56200-5 ประเภทออมทรัพย์ , ชื่อบัญชี : พรรวินท์ ธนินกิติวงศ์ หลังจากโอนแล้ว ให้ถ่ายภาพสลิป (หลักฐานการโอนเงิน) ส่งอีเมล์มาที่ HoksinghaCLUB(at)gmail.com ในอีเมล์นั้นให้ระบุชื่อ – นามสกุล , เลขที่บัญชี, วัน/เดือน/ปี และเวลาที่โอน, จำนวนเงิน
* Required


Never submit passwords through Google Forms.