โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปี 2555

ตามที่บัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานกลยุทย์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนพัฒนาระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) โดยพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งภายใต้เป้าหมายที่1 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการผลิตมหาบันทิตที่มีคุณภาพ, มีความรอบรู้, การเสริมภาพลักษณ์, การแต่งกาย และ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน โดยบัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณทิตที่ มีสมรรถนะด้านการจัดการเฉพาะทาง ที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ (Knowledge), ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) วัน-เวลา: วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 8.30 - 16.30 น. สถานที่: ห้อง 50809 (อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 มจธ.) ค่าสมัคร: 500 บาท (สำหรับนักศึกษาปัจุบัน) : 1000 บาท (สำหรับศิษย์เก่า) ค่าใช้จ่ายนี้รวม เอกสารประกอบการสอน, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง และ วุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก GMI ร่วมกับ John Robert Power Topic 1: ทักษะ และสไตล์การพรีเซนต์อย่างคนรุ่นใหม่ คุณจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งกลยุทธ์การนำเสนอ คือครึ่งหนึ่งของชัยชนะในเกมธุรกิจ รูปแบบต่างๆ ของการนำเสนองานทางธุรกิจ และเป้าหมายในการเอาชนะที่แตกต่างกัน เรียนรู้กฏพื้นฐานของการเป็นผู้นำเสนอ กับเกมจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อชนะใจคน การวิเคราะห์สถานการณ์ของเกมการนำเสนอ เพื่อวางแผนกลยุทธ์การจูงใจที่มีประสิทธิภาพ การพยากรณ์ 5 ลักษณะของผู้ฟัง และการเตรียมการนำเสนอให้เหมาะกับผู้ฟังแต่ละประเภท การสืบค้นข้อมูลและการเตรียมความพร้อมของตัวผู้นำเสนอ ปัจจัยที่นำไปสู่ความล้มเหลวในเกมการนำเสนอ Topic2: สร้างน้ำเสียงให้มีพลังสะกดใจคนฟังด้วยคำพูด คุณได้เรียนรู้เทคนิคการออกเสียง จังหวะการพูด การใช้โทนเสียงพูดแบบพรีเซนเทชั่น วิธีขจัดความวิตกกังวลเมื่อพูดต่อหน้าคน การเปลี่ยนความตื่นเต้นให้เป็นพลัง Topic3: มารยาทในการเข้าสังคมธุรกิจ คุณจะได้เรียนรู้มารยาทในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ สามารถวางตนและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น ทั้ง มารยาทสากลในวาระต่างๆ ของผู้บริหาร : การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมองค์กร, การเข้าพบผู้ใหญ่, การแนะนำตัวกัน, มารยาทในการประชุม หมายเหตุ โครงการนี้สำหรับนักศึกษาปีที่2 และ ศิษย์เก่า
* Required


Never submit passwords through Google Forms.