แบบสอบถามเพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ (http://www.educ.su.ac.th) มหาวิทยาลัยศิลปากรของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2554 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 468301-47 SELECTION AND UTILIZATION OF INSTRUCTIONAL MEDIA (การเลือกและการใช้สื่อการสอน) 1.การศึกษาวิจัยครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อ สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2554 2.คำชี้แจง แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ ตอนที่ 2 สภาพการใช้งานเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอนที่ 4 ความต้องการที่มีต่อเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
* Required

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ