.

Physics Spring 2014

.

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySunday

.

MelissaShawali (P2)Alvaro (C3P2)Nick J. (C3P2)Adam B. (C3P2)

.

10-11amNick J. (C3P2)Nick J. (C3P2)KevinClosed

.

.

Alvaro (C3P2)Shawali (P2)Nick J. (C3P2)Adam B. (C3P2)Adam B. (C3P2)

.

11am-12pmNicholas V. (P2)Anthony G. (C3P1)Alvaro (C3P2)Nick J. (C3P2)KevinClosed

.

.

Nick J. (C3P2)Tyler (C3P2)Nicholas V. (P2)Adam B. (C3P2)Corisa (C3P2)

.

12-1pmShawali (P2)Nick J. (C3P2)Nick J. (C3P2)Adam B. (C3P2)Closed

.

Kevin

.

Adam B.Tyler (C3P2)Nicholas V. (P2)Alvaro (C3P2)Alvaro (C3P2)Kye (C3P2)

.

1-2pmNick J. (C3P2)Shawali (P2).Christian (C2P2)Adam B. (C3P2)Anthony G. (C3P1)Alvaro (C3P2)

.

Balazs (C3P2)Christian (C2P2)kevin

.

Tyler (C3P2)Nicholas V. (P2)Christian (C2P2)Alvaro (C3P2)Alvaro (C3P2)

.

2-3pmBalazs (C3P2)Shawali (P2)Christian (C2P2)Charlie (C3P2)Nicholas V. (P2)Kye (C3P2)

.

Shawali (P2)KevinAnthony G. (C3P1)

.

Balazs (C3P2)Nick J. (C3P2)Nick J. (C3P2)Charlie (C3P2)Nicholas V. (P2)Alvaro (C3P2)

.

3-4pmKevinCharlie (C3P2)Adam B. (C3P2)KevinAlvaro (C3P2)Kye (C3P2)

.

Christian (C2P2)Christian (C2P2)

.

KevinCharlie (C3P2)Ahmad (C1P2)Charlie (C3P2)Alvaro (C3P2)

.

4-5pmKarim (C2P1)Karim (C2P1)Karim (C2P1)Ahmad (C1P2)ClosedKye (C3P2)

.

Balazs (C3P2)Balazs (C3P2)Nick J. (C3P2)

.

Karim (C2P1)Michael C. (C3P2)Ahmad (C1P2)Ahmad (C1P2)

.

5-6pmTulia (C1C3P2)Karim (C2P1)Karim (C2P1)ClosedClosed

.

Balazs (C3P2)Nick J. (C3P2)

.

Michael C. (C3P2)kevinkevin

.

6-7pmTulia (C1C3P2)kevinAhmad(C1P2)Michael C. (C3P2)ClosedClosed

.

.

kevinkevinkevin

.

7-8pmMichael C. (C3P2)Michael C. (C3P2)Kye (C3P2)Ahmad (C1P2)ClosedClosed

.

kevinMichael C. (C3P2)

.

kevinkevinkevin

.

8-9pmMichael C. (C3P2)Michael C. (C3P2)Kye (C3P2)KadeClosedClosed

.

kevin

.

.