.

รายชื่อนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด

.

เลขที่รหัสชื่อ - สกุลคะแนนเก็บรวมคะแนนกลางปลายรวม

.

สไลด์สไลด์ตั้งคำถามศัพท์ถูกผิดโครงงานตอบโครงงานการเลือกซื้อคอมโครงงานบูหาศัพท์รายงานนำเสนอคลิป/ ผลงานเผยแพร่

.

101010510555602020100

.

16552นายทวีวัฒน์ภักดีกรรมการ7176491338171974

.

26553นายธงชัยเปร็ดแก้ว171583.58.5143345182083

.

36558นายนิติธรแสงผึ้ง11575814335101762

.

46562นายพุฒิพงศ์สุวรรณหิตาธร17178381339141770

.

56564นายวัชรพงษ์บัวแก้ว181454.56143341161370

.

66569นางสาวกมลพรรณหาญพลกรรมการ1373.584330151661

.

76573นางสาวชญานีเครือวัลย์18110858143352162088

.

87484นางสาวชุติสราแสงแก้ว11684.5614335131462

.

96575นางสาวธัญญดาปัดธุลี11107594340131972

.

106576นางสาวน้ำเพชรขำวงษ์17168571137171872

.

116577นางสาวปาริชาตตั้งทรงเกียรติ181794.56143348151982

.

126579นางสาวมณีรัตน์อัมระปาล11684.5814337181671

.

136590นางสาวสลุตาหินขาว171384.57113471758

.

146638นางสาวสุปราณีวังกชา1164.54118121444

.

156654นายปัญจพลอะโสต1683.5543334151564

.

166658นายพีรพงศ์ฟักทอง131563.510143341121366

.

176660นายภาวิทจำเรือง1311094.5743346131574

.

186679นางสาว พรนิภาม้าจีน11574.5743336121866

.

196712นายสิทธิศักดิ์เถื่อนพนม181494.590.543347201582

.

206728นางสาวมัทนาอานามนารถ1817656143345151777

.

216731นางสาววรรณฤดีบัวทอง131494.5232891148

.

226732นางสาวสุชาดาฉุนเฉียว171593.561135111763

.

236735นายกฤษณะภักดีวิเศษ181564.570.543343181980

.

246756นายศิริเทพทศรัตน์181795.5100.543352192091

.

256760นายสุทธิวัฒน์คงทรัพย์18110658143350152085

.

266767นางสาวกาญจนาวิจิตรบูรพา71674.58135142069

.

276771นางสาวนิชาศรีสุข13684714337161568

.

286772นางสาวนิรชาบุญยะรัตน์171573.571134101458

.

306781นางสาวสุธารัตน์พราหมณ์พิทักษ์71775.59138151871

.

317025นางสาวชลธิชารำพึงวรณ์1663.58433291657

.

327280นายวีรพงษ์ สังข์ทอง112743112091140

.

337286นางสาวณัฎฐณิชาหุนสนธิ131845.5843341182079

.

347293นางสาวอมรรัตน์โพธิเกษม11283.54121101142

.

357493นางสาว นรีปริญดิษฐ์13554.5743336121563

.

367495นางสาว สุปรียาชะวาลา131371.5643333191668

.

377480นายคมกฤชจุลเดช181374.574339111868

.

387484นางสาวโชติกาสายสะโน385.5743334101256

.

397485นางสาวณัชฌาวันสุดล3074.53119111242

.

407486นางสาวธีราภรณ์มีสุภา1716759137101461

.

417487นางสาวไปรยาบุญลอย1585.5943339121768

.

427488นางสาวมนต์นภาคำผุย34658329131658

.

437489นางสาวอัจจิมาช่อลัดดา161058131131761

.

447514นายชินภักดิ์สุวิมลธรรมคุณ181785131101455

.

457516นางสาวมินตราจันทรศิลาพร1318580127131454

.

นายสหรัฐยิ้มภักดี1085.5643340182078

.

คะแนนเฉลี่ย1.006.001.005.457.254.496.78#DIV/0!1.093.233.003.00#DIV/0!36.0613.5216.1165.69

.

ครูที่ปรึกษานางสาวพรอัมพา ต่อไพบูลย์จำนวนนักเรียน 47 คน ชาย 17 หญิง 25 คน

.

4.48863636363636

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.