.

TimestampUsernameSCOREI choose...

.

PLPKANSWER----

.

OK19642AngelsCF

.

OKangels4adam2AngelsCF

.

OKangelslogic2AngelsCF

.

OKAnt Fan2AngelsCF

.

OKatlantangel2AngelsCF

.

OKbc562742AngelsCF

.

OKBig Easy Halofan2AngelsCF

.

OKbillhune2AngelsCF

.

OKblast21dave2AngelsCF

.

OKbtown1002AngelsCF

.

OKChone's Chonies2AngelsCF

.

OKDad of vlad2AngelsCF

.

OKdda2AngelsCF

.

OKdrtrix2AngelsCF

.

OKedison82AngelsCF

.

OKEric in Portland2AngelsCF

.

OKfechera2AngelsCF

.

OKglausistheboss2AngelsCF

.

OKjoeyz342AngelsCF

.

OKLAASurfin2AngelsCF

.

OKLanaBanana2AngelsCF

.

OKmatthiasstephan2AngelsCF

.

OKmax peter2AngelsCF

.

OKsteelgolf2AngelsCF

.

OKtanana402AngelsCF

.

OKbrownlunchsack1Opponent3B

.

OKhalofan11Opponent3B

.

OKBig Game Hunter0Angels1B

.

OKlodihalofan0Angels1B

.

OKnorthernneighbour0Angels1B

.

OKrspencer0Angels1B

.

OKscottnak0Angels1B

.

OKim4kiss0AngelsDH

.

OKAndyman0AngelsRF

.

OKangelsncrkrjks0AngelsRF

.

OKfranchiz0AngelsRF

.

OKladybug0AngelsRF

.

OKsunshine thermometer0AngelsRF

.

OKiSwarleyXX

.

OKHaloDanOXX

.

OKProfessor BaseballXX