.

ข้อมูลเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 น.

.

รายชื่อผู้เข้าสอบวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

.

เลขที่ใบสมัครชื่อ-นามสกุลสัญญาณเรียกขาน (ถ้ามี)ชำระเงินเลขที่ลงทะเบียนเอกสารหมายเหตุแจ้งผู้สมัคร

.

1001ยุทธนา แสงจันทร์เอื้อนE22POXYesRG363636848THครบใช้บัตรฯ หมด31OCT2015

.

1002ธีระวัฒน์ ศิริช่างHS3NBRYesRG363636851THครบใช้บัตรฯ หมด11MAR2015

.

1003ภัสสิริ อนันตระHS3ANPYesRG363636865THครบใช้บัตรฯ หมด04AUG2016

.

1004วรุตม์ ปักเขตานังHS4RTCYesRAST meetingครบ-

.

1005สิทธิพงศ์ ธีระสุทธิบวรHS5IHQYesRG363636879THครบใช้บัตรฯ หมด01AUG2016

.

1006อภิวัฒน์ จิรวัฒนผลHS4SCIYesRAST meetingครบ-

.

1007ฐิติรัตน์ สืบสายลาHS1GXWYesRG363636882THครบใช้บัตรฯ หมด13SEP2017

.

1008ณฐฤทธ์ หนุนพระเดชE27BYUYesRAST meetingครบ-

.

1009อัครพัฒน์ อาภาอดุลE20WUEYesRG363636896THครบใช้บัตรฯ หมด11SEP2013

.

1010อภิชาต ศรีบุญนำทรัพย์E22FMIYesRG363636905THครบ-

.

1011ชาติชาย ชัยเสรีE23PNKYesRG363636919THครบ-

.

1012ทศพร ศรีสอาดHS6ZKQYesRAST meetingครบใช้บัตรฯ หมด27FEB2016

.

1013เสกสรรค์ บางเชยHS7MAPYesRG363636922THครบใช้บัตรฯ หมด03NOV2016

.

1014ถิรวุฒิ ธรรมเจริญYesRG363636936THไม่ครบรอใบประกาศฯผ่านจันทบุรี14/2555

.

1015ณัฐพสิษฐ์ ไชยธนัทกุลE22HMXYesRG363636940THครบใช้บัตรฯ หมด05OCT2013

.

1016เอกลักษณ์ เฉลิมลาภYesRG363636953THไม่ครบรอใบประกาศฯผ่านจันทบุรี14/2555

.

1017ภัสพร ชัชวาลYesRG363636967THไมครบรอใบประกาศฯผ่านจันทบุรี14/2555

.

1016สมประสงค์ สามารถE29PMFYesRG363636975THครบใช้บัตรฯ หมด25OCT2014

.

1019กาญจนา อบรมศักดิ์HS6XIVYesRG363636984THครบ

.

1021สรรเสริญ บริสุทธิ์E22RBVYesRG363637004THครบ-

.

1022ศิริพร ศิริแสงเจริญE21GJCYesRG363637018THครบใช้บัตรฯ หมด31MAY2017

.

1023ปภังกร สัมมาขันธ์E22OXNYesRG363637021THครบใช้บัตรฯ หมด23SEP2015

.

1024จิระเดช เถากลอยHS8JWHYesRG363637035THครบ-

.

1025สราวุธ จิตวิบูลย์E20MZUYesRG363637049THครบใช้บัตรฯ หมด15JUL2014

.

1081ชินวงค์ สุขดีE22DSIYesRG733632622THครบ-

.

1026ภานุมาส กอนดีE29ADFYesRG363637052THครบ-

.

1027ปฐม นาวาน้อยHS0ESSYesRG363637066THครบ-

.

1030ทองคำ ผูกจิตต์E22NHWYesRG363637097THครบควรจะเซ็นต์แก้คำผิด

.

1031อรรณพ จินดาวนิชย์E21ONWYesRG363637106THครบ-

.

1032เจษฎา คำแฝงYesRG363637110THไม่ครบรอใบประกาศ สมุทรสาคร13/2555

.

1028พงษ์พินิจ สุวรรณินHS6PPSYesRG363637070TH

.

1029วีระวัชร์ บุญยังHS7OAKYesRG363637083THครบใช้บัตรฯ หมด23JAN2013

.

1033กฤษฎา ชมดวงE20NHLYesRG363637123THครบ-

.

1034จรัญ ที่ระลึกHS6XTQYesRG363637137THครบ-

.

1035พีรพงศ์ ชูแช่มช้อยHS1FJHYesRG363637145THครบ-

.

1036ปัญญา ยิงป่าHS3XVPYesRG363637154THครบ-

.

1037วงศา เสาเเปรียHS3LJQYesRG363637168THครบ-

.

1082วิษณุกร โฮมละครHS3UKYYesRG733632619THครบใช้บัตรฯ หมด5OCT2014

.

1038วิมล อังกรรัมย์HS3IATYesRG363637171THครบ-

.

1039พนิต จันทรภักดีHS1AAZYesRG363637185THครบใช้บัตรฯ หมด12JAN2017

.

1040ธีรวุฒิ บุญจันทร์E23PWYYesRG363637199THครบใช้บัตรฯ หมด11SEP2017

.

1041ธีระพล หงษ์สิงห์HS4GLGYesRG363637208THครบ-

.

1042ภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุลHS8LVCYesRG363637211THครบ-

.

1043ชาตรี จตุรภัทรอาภรณ์HS1ITCYesRG363637225THครบใช้บัตรฯ หมด09JUN2016

.

1044คมกฤช อุทัยฉายE22VDPYesRG363637239THครบ-

.

1045นุกูล สุขผลHS7BHKYesRG363637242THครบใช้บัตรฯ หมด27FEB2013

.

1048เกรียงศักดิ์ แช่มชื่นHS8HFHYesRG363637273THครบ-

.

1049ศักดิ์รินทร์ วังลาดE29MFJYesRG363637287THครบ-

.

1050สมศักดิ์ มณีกาศE28LXYesRG363637295THครบ-

.

1051ทองพูน นุโยนรัมย์HS3JBXYesRG363637300TH

.

1052พิชิตชัย เฉลิมกายE27GLLYesRAST meetingครบใช้บัตรฯ หมด12JUL2016

.

1083ขวัญเมือง อิ้มทับ HS6KKHYesRG733632605THครบ-

.

1084มาลี ฟักทองHS9ZYFYesRG733632596THครบ-

.

1053ชัชวาลย์ แก่สำโรงHS4EIDYesRG363637313THครบ-

.

1054จิตรยุทธ จุณณะภาตHS0DJUYesRG363637327THครบใช้บัตรฯ หมด13NOV2016

.

1055สมบัติ แก้วเวียงE27DONYesRG363637335THครบ-

.

1056ประทีป มะเดื่อHS9FEXYesRG363637344TH

.

1047เกียรติกูล อิศวเรศตระกูลHS1CGTYesRG363631355THRG363637260THครบ-

.

1057บุตรลักษ์ ปลื้มจิตต์E20TTJYesRG363637358TH

.

1058นพดล นิ่มวนาดอนHS5IGYYesRG363637361THครบ-

.

1059ภาวี กุลจันทร์HS7JGIYesRG363637375TH

.

1060วิชัย เตชะไพบูลย์HS2VLLYesRG363637389THครบ-

.

1062ไพรัช เหล่าธิรพาณิชE22PODYesRG363637401THครบ-

.

1063ณิชกมล เหล่าธิรพาณิชE22VTWYesRG363637415THครบ-

.

1064ประสงค์ ใจหาญHS0OXTYesRG363637429THครบใช้บัตรฯ หมด31JUL2017

.

1065สรพงษ์ สรสิทธิ์HS6OKJYesRG363637432THครบ-

.

1066พลากร วิจิตรธรรมHS3SMOYesRG363637446THครบใช้บัตรฯ หมด23NOV2013

.

1068พรนุรักษ์ พรหมมาศHS8KFYesRG363637463THครบใช้บัตรฯ หมด14JAN2013

.

1069สุวรพงษ์ คงมั่นHS4LKWYesRG363637477THครบ-

.

1070สุชาติ ศรีจันทร์E29URVYesRG363637485TH

.

1071อานนท์ โฆษิตวรวุฒิYesRG363637494THไม่ครบรอใบประกาศฯผ่านจว.ชัยนาท

.

1073ชูชาติ สานุกิจE22YTYesRG363637517THครบ-

.

1074วิศิษฎ์ เพชรรักษ์E24BARYesRG363637525TH

.

1075สุพัฒน์ สุวรรณการE22OBDYesRG363637534TH

.

1076ประจวบ กล่อมจิตรE22ULTYesRG363637548THครบ-

.

1077ทวีสิทธิ์ อภิบาลวรธรรมE29OILYesRG363637551THครบใช้บัตรฯ หมด2JUN2014

.

1078ณัฐพร รัตติกาลชลากรE21SXSYesRG363637565THครบใช้บัตรฯ หมด1DEC2014

.

1079กฤติธนภณ ปุรัษกาญจน์HS3SMNYesRG363637579THครบใช้บัตรฯ หมด23NOV2013

.

1080ขวัญชัย เมรุมาศE22UCCYesRG363637582THครบ-

.

1086ทศภรณ์ รัตนบุรีHS8RUWYesRG733632579THครบ-

.

1085พัสกร แจ่มจำรัสYesRG733632582THครบ-

.

.

.

.

รายชื่อผู้เข้าสอบวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555

.

.

เลขที่ใบสมัครชื่อ-นามสกุลสัญญาณเรียกขาน (ถ้ามี)ชำระเงิน

.

1020เมธิน ศรีสวัสดิ์E27BQTYesRG363636998THครบ-

.

1061สรายุธ อินทรปฐมYesRG363637392THครบ-

.

1067ปิยังกูร ชลอรักษ์YesRG363637450THครบ-

.

1046วิทยะ ธรรมเรืองทองHS1KFQYesRG363637256THครบใช้บัตรฯ หมด26NOV2013

.

1072พงศ์ธร ชูทวดHS1RZKYesRG363637503TH

.

1087ชาญวิทย์ สายวันE22XBLYesRG733632450THครบใช้บัตรฯ หมด10OCT2015

.

1088คมเพชร มีศิริE22PRUYesRG733632463THครบ-

.

1089ณรงค์ จงสิริฤกษ์E22SDNYesRG733632477THครบ-

.

1090ฉัตรชนก ชัยมงคลHS5YTFYesRG733632485THครบใช้บัตรฯ หมด06FEB2013

.

1091วินัย สุวรรณหงษ์HS3RXYYesRG733632494THครบใช้บัตรฯ หมด26MAY2013

.

1092วันชัย อุบลบานE20LMUYesRG733632503THครบ-

.

1099ณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะHS0QVPYesRG363631341TH

.

1104อุกฤษฏ์ หนูมาHS1AXCYesRG363666819TH

.

1093ทรงกฤษณ์ พึ่งตนเองE27HXFYesRG733632517TH

.

1094อนัญญา โคจิมะYesRG733632525THครบ-

.

1095อภิโชค ทองโสมHS3QMLYesRG733632534THครบ-

.

1108ณัฐพันธ์ มีเดชE29UKYesRG363666853THครบใช้บัตรฯ หมด28JAN2013

.

1096ไพศาล เต๊ะดอเลาะHS1FVUYesRG733632548THครบใช้บัตรฯ หมด10JUN2014

.

1097อรรณพ แสนเมืองมูลE22RVYYesRG733632551THครบ-

.

1098ภะรต อัตถากรHS1AGEYesRG733632565THครบ-

.

1101พัฒนา ผดุงชีวิตHS1AWTYesRG260999094THครบใช้บัตรฯ หมด09AUG2016

.

1100ยอด นาคเจือทองHS6YERYesRG363631338TH

.

1112ณัฐธิดา สุพลE20YGGYes

.

1113วุฒิรัตน์ ปรัชญาดำรงพลYesครบ-

.

1102นาวิน โรจน์วิถีE23PZYYesRG260999085THครบใช้ บัตร หมด 11 SEP 2017

.

1109อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริYesRG363666867TH

.

1110พิพัฒน์ ลักษณ์วิรามสิริYesRG363666875TH

.

1105พิษณุ อินทร์โอภาสHS6YWJYesRG363666822THครบ-

.

1103เอกนรินทร์ ชุมทองE29TFUYesRG260999077THครบ-

.

1106จรูญ อัศวาภิรมย์E22VKVYesRG363666836THครบ-

.

1107พงษ์เดช จวงเจิมHS7YAPYesRG363666840THครบ-

.

1111รุ่งโรจน์ อุตมาตรHS3PBGYesRG363666884THครบ-

.

1119ธีรพัฒน์ ขุนชนะE21MMCYesรับใบสมัครวันติวครบใช้บัตรฯ หมด27JUN2014

.

วิชัย เปลี่ยนขำHS7ZCJYesรับใบสมัครวันติว

.

1122พัศพงศ์ กิจชัยพรHS7ZEEYesรับใบสมัครวันติวกรอกใบสมัครและหลักฐานวันเสาร์ที่ 10

.

1118สุภกิจ จันทร์ดอนE23QDDYesรับใบสมัครวันติวครบ-

.

1117ปริวรรษ ทองคำดีE22UXNYesรับใบสมัครวันติวครบใช้บัตรฯ หมด19JAN2017

.

1115จิรณัฐ โชติทิฆัมพรE22NPFYesรับใบสมัครวันติวครบใช้บัตรฯ หมด16JUN2015

.

1116ภมรดิส ชยาตุลชาติHS5QXYครบใช้บัตรฯ หมด27JUL2015

.

1114ชาญยุทธ มัจฉา-Yesครบ-

.

1121นัฐ ทรักษาYesมีสลิป ATMไม่่ครบกรอกใบสมัคร,ไม่่มีหลักฐานทั้ง3ใบ

.

1123นฤพล ทองบ้านเกาะE29EOCYesมีีสลิปโอนธนาคารไม่ครบไม่มีใบสมัคร,ไม่ได้รับรองสำเนาฯ

.

1120ธีีรพงษ์ ประคองทรัพย์E22KHCครบ-

.

.

หมายเหตุ

.

สมาคมฯ ยังไม่ได้รับใบสมัคร โปรดดำเนินการก่อนวันที่ 2 พ.ย. 55

.

สมาคมฯ ได้รับเอกสารทุกอย่างครบถ้วน

.

สมาคมฯ ได้้รับเอกสารแล้ว แต่หลักฐานไม่ครบ หรือมีปัญหา โปรดรีบติดต่อและดำเนินการแก้ไขด่วน

.

รอการจัดส่งใบสมัคร

.

.

สมาคมฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและ Update ข้อมูล หากพบว่ารายชื่อของท่านเป็นสีเหลืองให้เข้ามาตรวจสอบใหม่อีกครั้งในวันถัดไป
หากหลังจากวันที่ 2 พ.ย. 55 แล้วยังพบว่าเป็นสีเหลืงอยู่ให้ติดต่อสมาคมฯ เพื่อตรวจสอบ

.

.

.

.

.