.

Saturday, Dec 8Friday, Dec 7Thursday, Dec. 6Friday, Dec 7Saturday, Dec 8

.

.

Kenny Lake

.

.

KoliganekGame 1 2:00 PMKenny Lake (3-0)

.

.

Koliganek

.

Su-Valley (3-0)ConsolationSemi-FInalCraig (3-1)

.

Game 5 9:00 AMSu-ValleyGame 7 5:00 PM

.

.

Su-ValleyGame 2 3:45 PMCraig (3-1)

.

Kenny Lake

.

Craig

.

3rd PlaceKenny Lake (3-0)ChampionshipDillingham (3-1)

.

Su Valley (3-1)4th PlaceGame 10 2:15 PMGame 11 6:30 PM

.

Game 9 10:45 AMKlawock

.

Kiawock

.

UnalaskaGame 3 5:30 PMKlawock (3-1)

.

.

Unalaska

.

Unalaska (3-0)ConsolationSemi -FinalDillingham (3-2)

.

Game 6 10:45 AMDillinghamGame 8 6:45 PM

.

.

ChevakGame 4 7:15 PMDillingham (3-0)

.

.

Chevak

.