.

RANKWHENPLAYERMINSEst.WP48Est.WPOPPLOCRESULT

.

16/7/2012L James 44.80.5680.530BOSAWAYW

.

25/20/2012L James 43.90.5490.502INDAWAYW

.

312/28/2011L James 38.80.6040.489CHAAWAYW

.

42/14/2012L James 33.40.6760.470INDAWAYW

.

41/4/2012L James 37.70.5990.470INDHOMEW

.

64/4/2012L James 41.50.5380.465OKCHOMEW

.

73/1/2012L James 41.00.5440.464PORAWAYW

.

82/19/2012L James 36.60.6020.459ORLHOMEW

.

94/28/2012L James 31.70.6860.453NYKHOMEW

.

105/13/2012L James 43.20.5010.451INDHOMEW

.

111/22/2012L James 37.40.5630.439MILHOMEL

.

125/22/2012L James 38.20.5160.411INDHOMEW

.

131/21/2012L James 35.80.5490.409PHIHOMEW

.

1412/25/2011L James 36.20.5260.397DALAWAYW

.

153/7/2012L James 41.60.4550.395ATLHOMEW

.

164/3/2012L James 38.00.4770.378PHIHOMEW

.

165/15/2012L James 42.80.4230.378INDHOMEL

.

183/6/2012L James 29.60.6110.377NJNHOMEW

.

192/13/2012L James 32.90.5420.371MILAWAYW

.

203/2/2012L James 44.40.3940.364UTHAWAYL

.

214/16/2012L James 35.20.4960.363NJNAWAYW

.

225/28/2012L James 43.90.3940.360BOSHOMEW

.

232/12/2012L James 30.40.5500.348ATLAWAYW

.

2412/30/2011L James 37.20.4460.346MINAWAYW

.

254/18/2012L James 30.20.5300.333TORHOMEW

.

263/14/2012L James 39.60.4000.330CHIAWAYL

.

271/30/2012L James 29.70.5250.325NORHOMEW

.

281/13/2012L James 37.20.4130.320DENAWAYL

.

294/19/2012L James 35.30.4210.310CHIHOMEW

.

303/16/2012L James 38.20.3840.305PHIAWAYW

.

313/4/2012L James 43.00.3260.292LALAWAYL

.

324/10/2012L James 40.80.3380.288BOSHOMEL

.

335/24/2012L James 44.80.2940.275INDAWAYW

.

341/27/2012L James 40.30.3150.265NYKHOMEW

.

356/19/2012L James 44.30.2810.260OKCHOMEW

.

364/22/2012L James 35.90.3460.259HOUHOMEW

.

371/19/2012L James 37.20.3330.258LALHOMEW

.

382/23/2012L James 40.70.2970.252NYKHOMEW

.

396/17/2012L James 43.80.2730.249OKCHOMEW

.

406/1/2012L James 43.30.2710.244BOSAWAYL

.

405/30/2012L James 47.70.2710.244BOSHOMEW

.

421/17/2012L James 34.90.3340.243SASHOMEW

.

436/21/2012L James 44.20.2590.239OKCHOMEW

.

446/9/2012L James 47.50.2380.236BOSHOMEW

.

441/7/2012L James 37.40.3020.236NJNAWAYW

.

464/6/2012L James 37.60.2960.232MEMHOMEL

.

475/9/2012L James 39.60.2670.220NYKHOMEW

.

482/5/2012L James 38.50.2590.208TORHOMEW

.

4912/27/2011L James 36.00.2760.207BOSHOMEW

.

503/10/2012L James 47.10.2310.205INDHOMEW

.

512/8/2012L James 39.20.2490.203ORLAWAYL

.

522/1/2012L James 40.30.2300.193MILAWAYL

.

533/23/2012L James 37.40.2440.190DETAWAYW

.

545/3/2012L James 35.80.2460.184NYKAWAYW

.

554/8/2012L James 32.30.2620.176DETHOMEW

.

562/17/2012L James 30.10.2760.173CLEAWAYW

.

571/1/2012L James 28.00.2900.169CHAHOMEW

.

582/10/2012L James 33.30.2400.166WASAWAYW

.

592/3/2012L James 37.20.2100.163PHIAWAYW

.

603/30/2012L James 38.50.1980.159TORAWAYW

.

606/12/2012L James 45.80.1660.159OKCAWAYL

.

626/5/2012L James 45.30.1660.157BOSHOMEL

.

634/30/2012L James 40.60.1810.153NYKHOMEW

.

641/10/2012L James 42.50.1860.149GSWAWAYL

.

652/21/2012L James 33.20.2130.147SACHOMEW

.

662/7/2012L James 38.60.1710.137CLEHOMEW

.

673/20/2012L James 37.90.1640.129PHOHOMEW

.

674/13/2012L James 28.70.2160.129CHAHOMEW

.

696/14/2012L James 42.30.1340.118OKCAWAYW

.

705/17/2012L James 40.10.1390.116INDAWAYL

.

713/29/2012L James 36.20.1420.107DALHOMEW

.

721/2/2012L James 38.50.1260.101ATLHOMEL

.

731/25/2012L James 41.60.0940.081DETAWAYW

.

741/24/2012L James 37.80.0900.071CLEHOMEW

.

753/26/2012L James 40.80.0820.070INDAWAYL

.

761/29/2012L James 41.00.0720.062CHIHOMEW

.

774/12/2012L James 47.30.0660.059CHIAWAYL

.

784/1/2012L James 34.60.0610.044BOSAWAYL

.

791/11/2012L James 41.90.0470.037LACAWAYL

.

803/13/2012L James 42.40.0400.032ORLAWAYL

.

813/18/2012L James 39.00.0380.031ORLHOMEW

.

824/15/2012L James 40.20.0100.008NYKAWAYW

.

836/3/2012L James 48.1-0.004-0.004BOSAWAYL

.

845/6/2012L James 41.4-0.060-0.052NYKAWAYL

.

853/25/2012L James 39.6-0.114-0.094OKCAWAYL