.

#International Campaign for Tibet (རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་།)#Free Tibet (བོད་རང་བཙན།)#Central Tibetan Administration (དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།)#Tsering Woeser (ཙེ་རིང་འོད་ཟེར།)Notes

.

1Tapey1Tabe1Tapey1Zābái

.

2Phuntsog2Phuntsog2Lobsang Phuntsok2Péngcuò

.

3Tsewang Norbu3Tsewang Norbu3Tsewang Norbu3Cìwàng Nuòbù

.

4Lobsang Kelsang4Lobsang Kalsang4Lobsang Kelsang4Luòsāng Gésāng

.

5Lobsang Kunchok5Lobsang Konchok5Lobsang Konchok5Luòsāng Gòngquè

.

6Kelsang Wangchuk6Kalsang Wangchuk6Kelsang Wangchuk6Gésāng Wàngjiŭ

.

7Choepel
7Choepel7Choephel7Qūpéi

.

8Kayang8Khayang8Khaying8Kăyāng

.

9Norbu Damdrul9Norbu Dathul9Norbu Damdul9Nuòbù Zhānduī

.

10Tenzin Wangmo10Tenzin Wangmo10Tenzin Wangmo10Dānzēng Wàngmŭ

.

11Dawa Tsering11Dawa Tsering11Dawa Tsering11Dáwă Cìrén

.

12Palden Choetso12Palden Choetso12Palden Choetso12Bāndān Qūcuò

.

13Tenzin Phuntsog13Tenzin Phuntsog13Tenzin Phuntsok13Dīngzēng Péngcuò

.

14Tennyi14Pawo Ten-nyi14Tennyi14Dání

.

15Tsultrim15Pawo Tsultrim15Tsultrim15Cìchéng

.

16Sonam Wangyal16Sonam Wangyal16Sonam Wangyal16Suŏbādá Rénbōqiè

.

17Losang Jamyang17Lobsang Jamyang17Lobsang Jamyang17Luòsāng Jiāyāng

.

18Rinzin Dorje18Rigzin Dorjee18Rigzin Dorje18Rénzēng Duōjié

.

19Sonam Rabyang19Sonam Rapyang19Sonam Rabyang19Suŏnán Rèyāng

.

20Tenzin Choedron20Tenzin Choedon20Tenzin Choedon20Dānzhēn Qūzōng

.

21Lobsang Gyatso21Lobsang Gyatso21Lobsang Gyatso21Luòsāng Jiācuò

.

22Damchoe Sangpo22Tamchoe Sangpo22Dhamchoe Sangpo22Dānqū Sāngbō

.

23Nangdrol23Nangdrol23Nangdrol23Lăngzhuó

.

24Tsering Kyi24Tsering Kyi24Tsering Kyi24Cáiràng Jí

.

25Rinchen25Rinchen25Rinchen25Rénqīn

.

26Dorjee26Dorjee26Dorjee26Duōjié

.

27Gepey27Gepey27Gepey27Gébèi

.

28Jamyang Palden28Jamyang Palden28Jamyang Palden28Jiāyāng Huádàn

.

29Lobsang Tsultrim29Lobsang Tsultrim29Lobsang Tsultrim29Luòsāng Cìchéng

.

30Sonam Dargye30Sonam Dargye30Sonam Dhargye30Suŏnán Dájié

.

31Lobsang Sherab31Sherab31Lobsang Sherab31Luòsāng Xīrào

.

32Tenpa Darjey32Tenpa Dargye32Tenpa Dhargye32Dānbā Dájié

.

33Chimey Palden33Choemi Palten33Chimey Palden33Qímĕi Bāndàn

.

34Sonam34Sonam34Sonam34Suŏnán

.

35Choepak Kyap35Choephak Kyap35Choephag Kyab35Qūpà Jiā

.

Thubten Nyandak36Thubten Nyandak36Zhūgŭ Túdēng NiànzāThere are conflicting reports over whether this was an intentional self-immolation or a house fire. Tsering Woeser includes Thubten Nyandak in her list and in her count of self-immolations inside Tibet. ICT and CTA have now confirmed this as an intentional self-immolation, and they include him in their lists. However, ICT does not include him in their final count. Free Tibet does not include him in their list or in their count.

.

Atse37Atse37AzéThere are conflicting reports over whether this was an intentional
self-immolation or a house fire. Tsering Woeser includes Atse in her list and in her count of self-immolations inside Tibet. ICT and CTA have now confirmed that this was an intentional self-immolation, and they include her in their lists. However, ICT does not include her in their final count. Free Tibet does not include her in their list or in their count.

.

38Dorje Tseten36Dorjee Tseten38Dorjee Tseten38Tuōjié Cáidàn

.

39Dargye37Dargye39Dhargye39Dájí

.

40Rikyo38Rechok40Rikyo40Rìjiŭ

.

41Tamdin Thar39Tamdrin Thar41Tamding Thar41Dànzhēng Tă

.

42Ngawang Norphel40Nyawang Norpal42Ngawang Norphel42Nāwàng Nuòpéi

.

43Tenzin Khedup41Tenzin Kaldrup43Tenzin Khedup43Dānzēng Kèzhū

.

44Dickyi Choezom42Dekyi Choezom44Dekyi Chozom44Déjí Qūzōng

.

45Tsewang Dorjee43Tsewang Dorjee45Tsewang Dorjee45Cìwàng Duōjié

.

46Losang Lozin44Lobsang Lobzin46Lobsang Lozin46Luòsāng Luòzēng

.

47Lobsang Tsultrim45Lobsang Tsultrim47Lobsang Tsultrim47Luòsāng Cìchéng

.

48Dolkar Tso46Dolkar Kyi48Dolkar Tso48Zhuógă Cuò

.

49Chopa47Jopa49Choepa49Jiăobā

.

50Tashi48Tashi50Tashi50Zāxī

.

51Lungtok49Lungtok51Lungtok51Lōngduō

.

52Lobsang Kelsang50Lobsang Kalsang52Lobsang Kelsang52Luòsāng Gésāng

.

53Lobsang Damchoe51Damchoek53Dhamchoe53Dànmùqū

.

54Passang LhamoPassang Lhamo54Passang LhamoBāsāng LāmáoSelf-immolated in Beijing, China, outside disputed Tibetan teritories. Free Tibet and Tsering Woeser both include her in their list but not in their count of self-immolations inside Tibet. ICT and CTA both include her in their lists and in their counts of Tibetan self-immolations.

.

55Yangdang52Yungdrung55Yungdrung54Yŏng Zhòng

.

56Gudrub53Gudrub56Gudrup55Gŭzhū

.

57Sangay Gyatso54Sangye Gyatso57Sangye Gyatso56Sāngjí Jiāncuò

.

58Tamdin Dorje55Tamdrin Dorjee58Tamding Dorjee57Dānzēng Duōjié

.

59Lhamo Kyab56Lhamo Kyab59Lhamo Kyab58Lāmò Jiā

.

60Dhondup57Dhondup60Dhondup59Dùnzhū

.

61Dorje Rinchen58Dorjee Rinchen61Dorjee Rinchen60Duōjié Rénqīn

.

62Tsepo59Tsepo62Tsepo61Cáibó

.

63Tenzin60Tenzin63Tenzin62Dānzēng

.

64Lhamo Tseten61Lhamo Tseten64Lhamo Tseten63Lāmáo Cáidàn

.

65Tsewang Kyab62Thubwang Kyab65Thubwang Kyab64Túwàngjiā

.

63Sangay Tashi[Update 2/25/13: This name has now been removed from Free Tibet's list.]

.

66Dorjee Lhundrup63Dorje Lungdup66Dorjee Lhundup65Duōjí Léngzhū

.

67Tamding Tso64Tamdin Tso67Tamding Tso66Dānzhēn Cuò

.

68Dorjee Kyab65Dorjee Kyab68Dorjee Kyab67duōjí jiā

.

69Dorjee66Dorjee69Dorjee68Duōjí

.

70Samdrup67Samdup70Samdub69Sāngzhū

.

71Tsegyal68Tsegye71Tsegyal70Cáijiā

.

72Jinpa Gyatso69Jinpa72Kelsang Jinpa Gyatso71Gésāng Jīnb

.

73Gonpo Tsering70Gonpo Tsering73Gonpo Tsering72Gòngbăo Cáiràng

.

74Nyangkar Tashi71Nyingkar Tashi74Nyingkar Tashi73Zhùgă Zāxī

.

75Nyangchag Bum72Nyingchak Boom75Nyingchak Bhum74Zhùjí Bĕn

.

76Tenzin Dolma73Tingzin Dolm76Tenzin Dolma75Dāngzēng Zhuómă

.

77Khabum Gyal7418-year-old Tibetan in Rebkong77Khabhum Gyal76Kăbĕn Jiā

.

78Chagmo Kyi75Chakmokyi78Chagmo Kyi77Jiŭmáo Jí

.

79Wangchen Norbu76Wangchen Norbu79Wangchen Norbu78Wàngqīng Nuòbù[Update 2/25/13: This name has now been added to Free Tibet's list.]

.

80Sangdag Tsering77Sangdak80Sangdhag Tsering79Sāngdé Cáiràng

.

81Tsering Dundrup78Dhondup81Tsering Dhondup80Cáiràng Dōngzhōu

.

82Lubhum Gyal79Lubum Gyal82Lubum Tsering81Lŭbù Jiā

.

83Tamdrin Kyab80Tamdin Kyab83Tamding Kyab82Dānzhī Jié

.

84Tamdrin Dorjee81Tamding Dorjee84Tamding Dorjee83Dázhèng

.

85Sangay Dolma 82Sangye Dolma85Sangay Dolma84Sāngjié Zhuómă

.

86Wangyal 83Wangyal86Wangyal85Wàngjiā

.

87Kunchok Tsering84Kunchok Tsering87Konchok Tsering86Guānqū Cáiràng

.

88Gonpo Tsering 85Gonpo Tsering88Gonpo Tsering87Gòngbăo Cáiràng

.

89Kelsang Kyab86Kalsang Kyab89Kalsang Kyab88Gésāng Jié

.

90Wande Khar 87Wande Khar90Bendey Khar89Wàndài Kē

.

91Sanggye Tashi88Sangay Tashi91Sangye Tashi90Sāngjié Zāxī

.

92Tsering Namgyal89Tsering Namgyal92Tsering Namgyal91Cáiràng Nánjiā

.

93Kunchok Kyab90Kunchoek Kyab93Kunchok Kyab92Gòngquè Jié

.

94Sungdue Kyab91Sangdak Kyab94Sungdue Kyab93Sōngde Jiā

.

95Lobsang Geleg92Lobsang Gedun95Lobsang Gendun94Luòsāng Gédēng

.

96Pema Dorjee93Pema Dorjee96Pema Dorjee95Báimă Duōjié

.

97Kunchok Pelgye94Kunchoek Phelgay97Kunchok Phelgye96Gòngquè Pèijié

.

98Wangchen Kyi95Wanchen Kyi98Benchen Ky97Bānqīn Jí

.

99Tsering Tashi96Tsering Tashi99Tsering Tashi98Cáiràng Zāxī

.

100Tsering97Dupchoek100Tsering Phuntsok99Zhūquè Gòng

.

98Jigji KyabJiŭxiè JiéDied from intentionally consuming fox poison while attempting to self-immolate. Free Tibet includes him in their list and in their count of self-immolations inside Tibet. Tsering Woeser includes him in her list but does not include him in the total number of self-immolations inside Tibet. Neither ICT or CTA include him in their lists or their counts.

.

ChénglièFainted from gasoline exposure while attempting to self-immolate. Tsering Woeser includes him in her list but not in her count of self-immolations inside Tibet. ICT, Free Tibet, and CTA do not list him or include him in their counts.

.

Duōjí RèdānArrested while attempting to self-immolate; died in police custody. Tsering Woeser includes him in her list but not in her count of self-immolations inside Tibet. ICT, Free Tibet, and CTA do not list him or include him in their counts.

.

Zhuómă JiéDissuaded from self-immolating by his cousin after buying gasoline and other supplies. Tsering Woeser includes him in her list but not in her count of self-immolations inside Tibet. ICT, Free Tibet, and CTA do not list him or include him in their counts.

.

101Konchok Kyab99Kunchok Kyab101Kunchok Kyab100Gòngqù Jiébù

.

102Lobsang Namgyal100Lobsang Namgyal102Lobsang Namgyal101Luòsāng Lăngjié

.

103Drugpa Khar101Dhukpa Kyar103Drukpa Khar102Zhūgăng Kă

.

104Namlha Tsering102Namlha Tsering104Namlha Tsering 103Nánlā Cái

.

105Sonam Dhargye103Sonam Dhargye105Sonam Dhargyal104Suŏnán Dájié

.

106Rinchen104Rinchen106Rinchen105Rénqīng

.

107Phagmo Dundrup105Phakmo Dhondup107Phagmo Dhondup106Péngmáo Dùnzhū

.

108Tsering Kyab106Tsesung Kyab108Tsesung Kyab 107Cáisōng Jié

.

109Sangdak107Sandhag109Sangdak108Sāngdá

.

110Kunchok Wangmo108Kunchoek Wangmo110Kunchok Wangmo109Gòngjué WàngmŭChinese officials and media claim Kunchok Wangmo was strangled and burned by her husband, who has been arrested and charged; however, all major Western media and human rights outlets agree this was an intentional, and political, self-immolation.

.

111Lobsang Thogme109Lobsang Thokmey111Lobsang Thogmey110Luòsāng Tuŏmĕi

.

112Kalkyi110Kalkyi112Kalkyi111GéjíThis person's name was Kalsang Kyid, according to Dossier Tibet (http://www.dossiertibet.it/news/tibet-self-immolation-golok-dzamthang). It's common Tibetan practice to ellide the second syllable of someone's first and last names to form a shorter version of their name (so that [Kal - sang] + [Kyid] = Kalkyi).

.

113Lhamo Kyab111Lhamo Kyab113Lhamo Kyab112Lāmáo Jié

.

114unknown (female)This self-immolation was also reported by Radio Free Asia; no details are known at this time.

.

115Kunchok Tenzin112Kunchoek Tenzin114Kunchok Tenzin113Gòngquè Dānzēng

.

116 Chugtso113Jugtso116Jugtso114Qiūcuò

.

117Losang Dawa114Lobsang Dawa118Lobsang Dawa 115Luòsāng Dáwă

.

118Konchok Woeser115Konchok Woser117Kunchok Woeser 116Qòngquè Wéisè

.

119Tenzin Sherab116Tenzin Shirab118Tenzin Sherab 117Dānzēng Xīrè

.

120Wangchen Dolma117Wangchen Dolma119Wangchen Dolma118Wàngqīn Zhuómă

.

121Kunchok Sonam118Kunchok Sonam120Kunchok Sonam 119Gòngquè Suŏnán

.

122Shichung119Shichung121Shichung120Xīqióng

.

123Tsering Gyal120Tsering Gyal122Tsering Gyal121Cáiràng Jié

.

124Kunchok Tseten121Kunchok Tseten123Kunchok Tseten122Gòngquè Cáidàn

.

125Tsultrim Gyatso122Tsultrim Gyatso124Tsultrim Gyatson123Cìchéng Jiācuò

.

126Phagmo Samdup123Phakmo Samdup125Phagmo Samdrup124Péngmáo Sānzhì

.

127Lobsang Dorje124Lobsang Dorjee126Lobsang Dorjee125Luòsāng Duōjié

.

128unknown (male)This appears to be Jigme Tenzin, whom Free Tibet, CTA, and Tsering Woeser all list but ICT omits.

.

129Lobsang Palden125Lobsang Palden127Lobsang Palden127Luòsāng Huādàn

.

126Jigme Tenzin128Jigme Tenzin128Jiŭmĕi DànzhēnThis appears to be the unknown male whom ICT lists.

.

130Dolma127Dolma129Dolma129Zhuómă

.

131Thinley Namgyal128Tinley Namgyal130Thinley Namgyal130Chìlè Lăngjiā

.

132Kunchok129Kunchok132Kunchok131GòngjuéICT, Free Tibet, and Tsering Woeser all list Kunchok before Lhamo Tashi; however, CTA lists Kunchok after Lhamo Tashi.

.

133Lhamo Tashi130Lhamo Tashi131Lhamo Tashi132Lāmò ZāxīICT, Free Tibet, and Tsering Woeser all list Lhamo Tashi after Kunchok; however, CTA lists Lhamo Tashi before Kunchok.