.

ชื่อตำแหน่งหน่วยงานรุ่นที่ท่านต้องการเข้าอบรม

.

1สิทธิพร มีเทพหัวหน้าส่วนโยธาอบต.โนนหันรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

2พูลศักดิ์ สุภัทรศักดานายช่างโยธาอบต.วอแก้ว อำเภอห้างฉัตรรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

3ปิยวุฒิ รอดสุโขนายช่างโยธาอบต.เตาปูน รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

4รัตนศักดิ์ ทองผานายช่างโยธาอบต.กลางใหญ่รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

5วรวุฒิ หัศนีย์นายช่างโยธาเทศบาลตำบลกะเปอร์รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

6บัณดิษฐ์ สีเขียว เทศบาลตำบลป่าแฝกรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

7วุฒิพงษ์ จันจำปานายช่างโยธาเทศบาลตำบลพังโคนรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

8จรูญเลิศ โลกุตรวิศวกรโยธาเทศบาลเมืองกะทู้รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

9เอกภพ บุญเพลิงวิศวกรโยธาอบจ.กาฬสินธุ์รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

10พัฒนา จันทวัติผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบรบือ อ.บรบือรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

11สมศักดิ์ ลาภเวทีหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

12เทพา ชั้นศิริวิศวกร 8การเคหะแห่งชาติรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

13 บรรเจิด กองพูลวิศวกรโยธาอบต.บ้านลานรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

14เสกสรรค์ นามวงศ์นายช่างโยธาเทศบาลตำบลคำตากล้ารุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

15พิเชฐ พยุหะวิศวกรโยธาอบต.โคกขามรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

16ปรีชา จำปาทิพย์วิศวกรโยธาอบต.สามเรือนรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

17อภิเดช คลังกลางหัวหน้าส่วนโยธาอบต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

18เมืองเพชร ศืรินายช่างชลประทานสนง.ก่อสร้าง 14 (โครงการก่อสร้าง 2 )รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

19ครรชิต มิตรสันเทียะวิศวกรโยธาอบต.สามสวนรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

20ฐิตพัฒน์ พรหมหลวงศรีHouses Designerบริษัท ฐิตพัฒน์ดีไซน์ จำกัดรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

21อนุราช ต่างใจนายช่างโยธาทต.นาด้วงรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

22คณิต คชศิริวิศวกรโยธา 5เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

23ธนพล สวินทรวิศวกรโยธา 4เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

24จีระศักดิ์ แหม่งปังวิศวกรโยธา 6วอบต.ศิลารุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

25อภิชาติ ศรีเวียงธวัชนายช่างเขียนแบบเทศบาลนครอุดรธานีรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

26ชุมสาย พันธ์แก้วนายช่างโยธา 5เทศบาลพระลับรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

27จักกฤษณ์ เมืองแก้วนายช่างโยธา 6วอบต.ลำคอหงษ์รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

28มนตรี หาญเวชนายช่างโยธาเทศบาลตำบลจัตุรัสรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

29จักรพันธ์ พหลเทพนายช่างโยธาอบต.โคกสี อ.เมืองรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

30สุนัย ปุสธรรมนายช่างโยธาเทศบาลตำบลเปือยน้อยรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

31กุลชาติ คามวรรณผอ.กองช่างอบต.หนองหานรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

32สัญทัต เลิศคอนสารวิศวกรโยธาเทศบาลตำบลภูผาม่านรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

33มนตรี หาญเวชนายช่างโยธา 5เทศบาลตำบลจตุรัสรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

34ธงชัย มุธุวงค์นายช่างเขียนแบบอบต.โสกแสงรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

35ประเสริฐ ภิรมยานายช่างเขียนแบบอบต.หนองน้ำแดงรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

36วสันต์ คนสนิทนายช่างโยธาอบต.หนองน้ำแดงรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

37วีรพัฒน์ สมบัติโพธินายช่างโยธาอบต.คลองขาม รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

38รณชัย ศรีสุนทรพินิตนายช่างโยธาอบต.พันท้ายนรสิงค์รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

39เกียรติศักดิ์ อู่เขียวนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดินรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

40เกียรติศักดิ์ อู่เขียวนายช่างโยธาอบต.ทรายมูลรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

41กันตวิชญ์ พรหมพารักษ์นายช่างโยธาอบต.โพนสูงรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

42ปริญญา ไชยโสดาวิศวกรโยธา 5อบต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรีรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

43เรวดี หมัดหลีเจริญวิศวกรโยธา 4อบจ.สตูลรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

44ธนญชัย เสาร์ห้านายช่างโยธาอบต.ห้วยเตยรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

45สุชาติ พรหมชาตินายช่างโยธา ระดับ 5องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

46ธานินทร์ ภูกองสังข์วิศวกรโยธา 3เทศบาลตำบลอิตื้อรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

47วิเชฐ สกุลคุณสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบางพระรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

48ศุภชัย ท้วมสกุลนายช่างโยธา5อบต.นาเยียรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

49เฉลียว กุลกิจวิศวกรโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

50ภานุพันธ์ เกรียงไกรนาคานายช่างโยธาอบต.วิหารแดงรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

51รัตนพล พวงย้อยนักบริหารงานช่าง 6สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

52เรไร นักรบนายช่างโยธาเทสบาลตำบลคำขวางรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

53สมิทธิ์ แพงพานายช่างโยธาเทศบาลตำบลห้วยหลัวรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

54ภวัต คำสมหมายผู้จัดโครงการบจก.กรีนเนอร์จี เทคโนโลยีรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

55นพเกล้า ประเสริฐวงษ์หัวหน้าส่วนโยธาอบต.นาเริกรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

56สงวน ศรีประจันทร์นายช่างโยธาทต.สามโคกรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

57ณัฐวุฒิ สุขศิริสวัสดิกุลนายช่างโยธาทต.สามโคกรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

58รวมพล บุญศักดิ์นายช่างโยธาอบต.เมืองน้อยรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

59ไม้เอก. เหมือนมาตย์ผช.ช่างโยธาอบต.เมืองน้อยรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

60วัฒนา กองคำผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาแพง รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

61ธนัญพงศ์ เพ็ชรกองนายช่างโยธาอบจ.ขอนแก่นรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

62วสวัตติ์ มาโนชวิศวกรโยธาอบต.ขุนศรีรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

63พูนศักดิ์ ปากวิเศษวิศวกรโยธาอบจ.ขอนแก่นรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

64เพ็ญผกา วงค์ศรียา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.เขาสวนกวาง รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

65ปิยะพงษ์ วงศ์ใหญ่ผช.ช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านทรายรุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

66อานนท์ แสงเพชรนายช่างโยธาทต.หนองหงส์รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น

.

67นพดลวิศวกรโยธา3อบต.บางปลารุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น