.

คำนำหน้าชื่อชื่อหน่วยงานจำนวนชุด

.

1ว่าที่ร้อยตรีมงคล ขันเงินอบต ดุมใหญ่1

.

2นายไพรัช-พัดคำอบต.นาแก1

.

3นายอัครเดช ทองผุดอบจ.อุบลราชธานี1 ชุด

.

4นายอภิหาร โทแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลบลท่านา1

.

5นายน้องโอ นายภานุวัฒน์ สูงสุทธิ์1

.

6นางธัญวรัตน์ สานนท์เทศบาลตำบลคำขวาง1ชุด

.

7นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมสลย์โครงการชลประทานปราจีนบุรี1

.

นายปรีชา พันยาอบต.สะเดา1

.

นายปิยะ เกตุเทศเทศบาลตำบลเสนางคนิคม1

.

นายไชยยศ พงษ์ประสิทธิ์เทศบาลตำบลหนองผือ1 ชุด

.

นายปรีชา พันยาอบต.สะเดา1

.

นายปณิธาน ปัญญาจริวัฒน์อบตนบปริง1

.

นายศิริศักดิ์ พิมพ์นาจอบต.หนองทุ่มจำนวน 1 ชุด

.

นายอนุชา เทพโสดาอบต.ซับจำปา1 ชุด

.

นายว วิชัย ศรีอินทร์อบต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ 1

.

นายปัญญา สารพงษอบต.ทุ่งหวัง1

.

นายปัญญา สารพงษอบต.ทุ่งหวัง1

.

นายกฤษณะ ฟักคงอบต.หนองแขม1 ชุด

.

นายปราณนต์ เบ็ญสลามัน 1 =ชุด

.

นายธนกร EL 6016 46905TH