.

คำนำหน้าชื่อชื่อหน่วยงานวันที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินวันที่ส่งหนังสือ หมายเลข EMS

.

1นายเพียร ทุนะจันทร์อบต.นาจะหลวย2/7/2555EI 792610716TH

.

2นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจเทศบาลตำบลคลองไผ่

.

3นายสิทธิพงษ์ วรรณขันธ์อบต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 5/7/25557/7/2555EI791703270TH

.

4นายชนะ อิ้วสมจิตร์เทศบาลตำบล จ.ป.ร.3/7/25554/7/2555

.

5นายอภิกิจ นนทพจน์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก

.

6นายกฤษณะ อุ่นแสงอบจ.มุกดาหาร

.

7นายวรวิทย์ หัวแหลมเทศบาลตำบลคลองพน3/7/25557/7/2555EI 791703323TH

.

8นายสุดเขต ประคองใจองค์การบริหารส่วนตำลโคกย่าง

.

9นายมานะ วัฒนากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี10/7/195511/7/2555EI791286962TH

.

10นายนายมานิตย์ กอปรกิจงามเทศบาลตำบลดอนจาน19/7/255521/7/2555EJ172997067TH

.

11นายวรายุส พันธุ์อุดมศักดิ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน5/7/25557/7/2555EI 791703297TH

.

12นายเริงชัย ขจรวัฒนากุลองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว8/8/255510/8/2555EI792757115TH

.

13นายศักดิ์ดา คำหล้าอบต.พนมทวน

.

14นายนายภาคภูมิ มาลัยวงศ์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

.

15นายเอกชัย อันพรหมมาเทศบาลตำบลบางขนาก

.

16นายปณิธิ สมพงษ์อบต.แม่เจ้าอยู่หัว5/7/25557/7/2555EI791703283TH

.

17นายมนตรี ฤกษ์พิชัยอบต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย19/7/255521/7/2555EJ172997075TH

.

18นายสนอง รางแดงอบต.หนองกบ6/7/25557/7/2555EI 791703337TH

.

19นายสำราญ เกษรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลสวี5/7/25557/7/2555EI 791703310TH

.

20นายพิเชษฐ์ จิตตะบุตรอบต.ดอนฉิมพลี

.

21นายสุนันท์ บุตรดีอบต.หนองโสน4/7/19557/7/2555 9/7/2555EI 791703266TH EF484448057TH

.

22นายรัชนัย เศวตวงศ์อบต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี5/7/19559/7/2555EF484448043TH

.

23นายอำนาจ เนี่ยมแก้วอบต.โพธิ์เก้าต้น6/7/255512/7/2555EI792640580TH

.

24นายกลวิชญ์ ช่วยประสิทธิ์เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา5/7/25557/7/2555EI 791703306TH

.

25นายอนุชา กระแสอินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

.

26นายคเณศชนม์ สิทธิไชยอบต.ทาแม่ลอบ7/7/195511/7/2555EI792621532TH

.

27นายยุทธนา ศิลาอ่อนอบต.นาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

.

28นายสมชาย ศิริอบต.ลุ่มลำชี

.

29นายชัยชนะ สุขวานิช อบต. กำโลน10/7/195511/7/2555EI791287000TH

.

30นายประมุข เมืองโคตรอบต.บางเตย

.

31นายอิศรา สวัสดิ์พูนเทศบาล9/7/255511/7/2555EI791286928TH

.

32นางสาวอำพร พระสุริยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

.

33นายเกรียงไกร ถนัดพานิชอบต. บ้านขวาง10/7/195512/7/2555EF484453803TH

.

34นาย สมศักดิ์ อุ่นเป็งหจก แม่จันพัชร

.

35นายวงศา เลี่ยมแก้วสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช10/7/195511/7/2555EI791286959TH

.

36นายเศกศักดิ์ คงสิทธิ์อบต.จักรสีห์

.

37นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

.

38นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็นอบต. จอมหมอกแก้ว10/7/255512/7/2555EF484453794TH

.

39นายสมพล สงมะเริงสนง.เทศบาลตำบลท่าลาน10/7/195511/7/2555EI791286993TH

.

40นายสักรี มามะเทศบาลตำบลพ่อมิ่งรอซื้อที่หาดใหญ่

.

41นายกมลศักดิ์ ศรีบทอบต.หนองไข่น้ำ10/7/195511/7/2555EI791286945TH

.

42นางสาวโสภิดา พิรันดรแขวงการทางนครปฐม

.

43นายเอกลักษณ์ ขำทวีอบต.สำมะโรง10/7/195511/7/2555EI791286980TH

.

44นายอดิเรก วรรคตอนทต.ปงป่าหวาย9/7/195511/7/2555EI791286976TH

.

45นายวราวุฒิ สมบูรณ์K.K.E.ELECTRIC CO.,LTD

.

46นายสามารถ พาชื่นอบต. เป๊าะ

.

47นายเอกชัย จะรอนรัมย์อบต.ตาเสา อ.ห้วยราช จ.บุรีรมย์

.

48นายสถิตย์ ไม่หวั่นอบต.แม่กุ

.

49นายกฤษณะ นวลจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหารรอซื้อจากพี่ถึก

.

50นายสุเทพ หะทะยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองรอซื้ื้อจากพี่ถึก

.

51นางลักษณา โพธิพงษ์เทศบาลตำบลเกวียนหัก10/7/255511/7/2555EI791286931TH

.

52นายณธกฤษ เปรื่องเมธาอบต.เกาะลอย12/7/2555EI792640576TH

.

53นายนายนพพล อภัยนุชเทศบาลตำบลหนองน้อย

.

54นายประภัสสร์ บุญชุ่มกองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระงาม ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

.

55นายสมเดช เกษแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม16/7/255518/7/2555EI792660553TH

.

56นายสมศักดิ์ โชตินอกอบต.ถนนโพธิ์

.

57นายกัมพล สามสีอบต.ท่าเสา

.

58" นาย""ภูมิพันธ์ กุดสระน้อย"องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์12/7/195512/7/2555EF484453817TH

.

59นายสุพมิตร กอบัวกลางอบต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บร13/7/195518/7/2555EI792660540TH

.

60นายรุ่งศักดา ศรมณีอบต.โนนสมบูรณ์18/7/195518/7/2555EI792660536TH

.

61นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพ็ชร์อบต.ค้อเหนือ

.

62นายสุพจน์ สุขชมอบต.คลองใหญ่

.

63นายวรธนเฟื่องถิ่นขาวอบต.แม่สวด12/7/255516/7/2555EI793220181TH

.

64นายพิษณุ นามวงศ์อบต.หมูม่น1/8/25556/8/2012EI792709367TH

.

65นายนฤดล เกษมรัตน์อบต.วังยาง12/7/195516/7/2555EI793220195TH

.

66นายศิริศักดิ์ อินสาอบต.บ้านดง

.

67นายฉัตรชัย ผอมคงอบต.ยะลา13/7/195516/7/2555EI793220178TH

.

68นายอภิเทพ ม่วงทองเทศบาลตำบลเนินขาม6/8/195510/8/2555EI792757107TH

.

69นายเฉลิมชัย เกษมสุขเทศบาลตำบลกกโก18/7/255521/7/2555EJ172997053TH

.

70นายกุลชาต เชาว์เลขาเทศบาลตำบลขุนยวม

.

71นายบุญช่วง สุ่มเหมสำนักงานเทศบาลตำบลหอมศีล17/7/195519/7/2555(ชุดที่1 EI792660845TH) (ชุดที่2 EI792660859TH)

.

72นายชัยยุทธ แซ่ฟู้อบต.คลองหอยโข่ง17/7/255518/7/2555EI792660505TH

.

73นายเฉลิมพงศ์ เจริญศรีอบต.โคกกลอย17/7/195518/7/2555EI792660522TH

.

74นายสุภัทร์ รินรักษาเทศบาลตำบลนาป่า

.

75นายพิษณุ นันทะอบต.พันท้ายนรสิง17/7/255518/7/2555EI792660519TH

.

76นายพีระ มหาพราหมณ์อบต.บางปะหัน18/7/255521/7/2555EJ172997036TH

.

77นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนรอโอน

.

78นายธันวา เตจ๊ะพิงค์เทศบาลตำบลทาสบชัย21/7/255525/7/2012EI792690691TH

.

79นางสาวเมธาวีร์ มณีราชกิจหจก.บุรีรัมย์ธัชชัยก่อสร้าง20/7/255525/7/2012EI792690688TH

.

80นายนายมานิตย์ กอปรกิจงามอบต.บ้านพลวงรอโอน

.

81นายอนุสรณ์ เรือนคำปาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา1/8/25556/8/2012EI792709375TH

.

82นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร (ช่างเมือง)เทศบาลตำบลท่าข้าม19/7/255521/7/2012EJ172997040TH

.

83นายวิโรจน์ แสงไกรอบต.นาคำ23/7/255525/7/2012EI792690674TH

.

84นายสมเจตน์ ทองเทศอบต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีรอโอน

.

85นายสงบ สะโตนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต23/7/195525/7/2012EI792690657TH

.

86นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท23/7/255525/7/2012EI792690665TH

.

87นายคณิต จุลบุษราอบต.คลองเคียน25/7/195527/7/2012EF484466943TH

.

88นายเทพบดินทร์ ธเนศเมธี อบต.ตาคลี24/7/195527/7/2012EF484466930TH

.

89นายธีระพล แก้วศรีองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน31/7/25556/8/2012EI792709398TH

.

90นายชนะชัย ศรีกุลเทศบาลตำบลโซ่พิสัย24/7/255527/7/2012EF484466926TH

.

91นายธีรวัฒน์ วังยศกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองมาบตาพุด27/7/255531/7/2012EF484470364TH

.

92นายสมบูรณ์ ขุนทองศรีเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่31/7/25556/8/2012EI792709384TH

.

93นายธนกิตย์ สุขวิสุทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลสลุยรอโอน

.

94นายคัมภีร์ ยิ่งเมืองอบต.พิมลราชรอโอน

.

95นายธวัชชัย ถาวรศักดิ์เทศบาลตำบลวังทรายพูนรอโอน

.

96นายไววิทย์ ติวันทต.เวียงพางคำรอโอน6/8/2012EI792709424TH EI792709438TH EI792709441TH

.

97นายณัฐวุฒิ เพชรดีอบต. ยางโทน31/7/2012EF484470378TH

.

98นายเอกลักลักษณ์ รัตนะพันธุ์อบต.หนองไฮรอโอน

.

99บรรเจิด ป้อมป้องบริษัท เชียงใหม่ สงศิลา จำกัด26/7/195527/7/2012EI792669671TH

.

100นายอธิปัตย์ อภิชาโรจนศักดิ์อบต.พระเจ้า7/8/25559/8/2012EF484475049TH

.

101นายทวีศักดิ์ นิจเกษมอบต. ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมารอโอน

.

102นายยุทธนนท์ กวางทะวายเทศบาลตำบลบางสวรรค์รอโอน

.

103นายธเนศร์ เทพแพงตาสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ30/7/255531/7/2012EF484470355TH

.

104"นาย""วีรพงศ์ วงศ์แพทย์"อบต.หัวทุ่ง 31/7/25556/8/2012EI792709353TH

.

105คุณอุดม เพ็ชรศิริสนง.โยธาธิการและผังเมืองสงขลา1/8/25556/82012EI792709407TH

.

106นายชินวัฒน์ คนรักษ์อบต.วังตะเคียน31/7/20126/8/2012EI792709415TH

.

107นายอรรถชา นอกกระโทกอบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมารอโอน

.

108นายองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่่าหมาก8/8/25559/8/2012EF484475035TH

.

109นาย จักร์วุฒิ ป้องคำสิงห์เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

.

110นายนที จิตกำเนิดอบต.กำแพงดิน7/8/25559/8/2012EF484475052TH

.

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

.

111นายวิชาญ สุขหอมส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละรอโอน

.

112นายนเรศ ชื่นใจเทศบาลตำบลด่านสำโรง8/8/25559/8/2012EF484475066TH

.

113นายมาโนช พุทธจอกอบต.แสลงพัน10/8/195514/8/2012EI792784235TH

.

114นายเลิศศักดิ์ พรมมาเทศบาลตำบลท่าผา14/8/255515/8/2012EI792759893TH

.

115นายสมนึก วัฒนะโชติกองช่าง สนง.เทศบาลตำบลไทรม้ารอโอน

.

116นายณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวรอบต.บ้านเพชร 16/8/255521/8/2555EF484484023TH

.

117นายอดิศักดิ์ ขัยณรงค์ชัยสำนักงานเทศบาลตำบลสรรพยา16/8/255521/8/2555EF484483990TH

.

118นายกฤษณ์ แดงสว่างสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร16/8/255521/8/2555EF484484054TH

.

119นายอนุสรณ์ จิตอิ่มอบต.บางแขม17/8/255521/8/2555EF484484045TH

.

120นายชุมแพร เลไธสงเทศบาลตำบลเมืองยาง31/8/255531/8/2555EI792842176TH

.

121นายธวัชชัย วิรัตน์จินดาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์17/8/255521/8/2555EF484484010TH

.

122นายพิเนต สารวัตรานนท์บริษัท สิบสองดารา วิศวกรรม จำกัดรอโอน

.

123เทศบาลตำบลป่าแดด17/8/255521/8/2555EF484484037TH (ชุดที่1) EI792816454TH (ชุดที่2)

.

124นายนเรศ ชื่นใจเทศบาลตำบลด่านสำโรง20/8/255522/8/2555EI792816437TH (ชุดที่1) EI792816445TH (ชุดที่2)

.

124เทศบาลตำบลป่าแดด17/8/255521/8/2555EF484484037TH (ชุดที่1) EI792816454TH (ชุดที่2)

.

125นายนเรศ ชื่นใจเทศบาลตำบลด่านสำโรง20/8/255522/8/2555EI792816437TH (ชุดที่1) EI792816445TH (ชุดที่2)

.

นเรศ ชื่นใจเทศบาลตำบลด่านสำโรง

.

สุชาติ อรรถเวชวิมลสำนักงานก่อสร้าง 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

.

พรเทพ ฉาบกังวาลอบต.ท่าโสม จ.ตราด

.

จีระนันท์ แก้วนิ่มการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย

.

พัฒนะ ศรีภาบริษัท นครเหนือ วิศวกรรม จำกัด

.

นรเศรษฐ์ ชูทรัพย์เทศบาลตำบลบ้านนา

.

ศราวุธ แสงตรงสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงคัน

.

สุรินทร์ นุชทรวงอบต.ทองหลาง จ.อุทัยธานี

.

#REF!#REF!

.

พิทักษ์ ศรีเหนี่ยงอบต.สันทราย

.

ส่วนโยธาอบต.เขาจ้าว

.

มนเทียน กองแก้วอบต.สร้างถ่อน้อย

.

ราเชนต์ บัวเขียวทต.ปิงโค้ง

.

สำราญ จันหุณีอบต.หนองหงส์

.

ประเสริฐ ภิรมยาอบต.หนองน้ำแดง

.

ภูมิพัฒน์ สุระโคตรอบจ.ศรีสะเกษ

.

เทศบาลตำบลเทพากองช่าง

.

เทศบาลตำบลลำทับเทศบาลตำบลลำทับ

.

ไกรวิน เดวิเลาะทต.ดอนฉิมพลี