.

ชื่อตำแหน่งหน่วยงานรุ่น

.

อัญชิสา วิรัชตั้งสกุลนายช่างโยธา 4อบต.คลองท่อมใต้วันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

คงศักดิ์ ธุระวรผช.นายช่างโยธาอบต.ทรายขาววันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

วีระพล ทรัพย์ปัญญานนท์นายช่างโยธาอบต.ทรายขาววันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สอาด กันทะเตียนผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่วันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สนธยา ศรีกุลณะหัวหน้าฝ่ายการโยธาเทศบาลตำบลบ้านดู่วันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

บรรจบ มาลาวิลาศนายช่างโยธาอบต.ริมกกวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ชีวะ สุภาวรรณหัวหน้าส่วนโยธาอบต. ริมกกวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สอาด กันทะเตียนผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดุ่วันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ขวัญชัย โกเมนกุลนายช่างโยธาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ณรงค์ศักดิ์ บ้านสระนายช่างโยธาอบต.แม่อ้อวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

เสริฐ มาลานายช่างโยธาอบต.ธารทองวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สุวิทย์ ทองคำนายช่างโยธาอบต.ป่าก่อดำวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สมสิน จันทร์จอมผอ.ก่องช่างเทศบาลตำบลจันจว้าวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

วรชาติ ต๊ะวิกาสถาปนิกเทศบาลตำบลจันจว้าวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

รุ่งโรจน์ ยางยืนนายช่างเขียนแบบเทศบาลตำบลจันจว้าวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

พนมกรณ์ แก้วรากมุขผช.ช่างโยธาเทศบาลตำบลจันจว้าวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

นิวัตร ราวิชัยผช.ช่างโยธาเทศบาลตำบลจันจว้าวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สุรศักดิ์ ใจวังเย็นหัวหน้าส่วนโยธาอบต.จอมหมอกแก้ววันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ไวพจน์ ขันจันทร์แสงหัวหน้าส่วนโยธาอบต.ธารทองวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

เชิดเกียรติ ประมูลผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเวียงชัยวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ยุทธนา ไชยยะหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเทศบาลตำบลเวียงชัยวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ฐิติพงษ์ ประมูลวงค์นายช่างโยธาเทศบาลตำบลเวียงชัยวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สมพร ตรงต่องานหัวหน้าส่วนโยธาอบต.ห้วยสักวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ณัฐวุฒิ เขื่อนคำนายช่างโยธาเทศบาลตำบลป่าซางวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สุบรรณฟูวันเทศบาลตำบลป่าซางวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สมจิตร พรหมไชยหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

พิฒิพงษ์ วงแหวนหัวหน้าส่วนโยธาอบต.ดอยงามวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

เทพพิทักษ์สว่างเต็มเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

.

ไววิทย์ ติวันนายช่างโยธาเทศบาลตำบลเวียงพางคำวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

เจษฏา สุภารัตน์นายช่างโยธาเทศบาลตำบลเวียงพางคำวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

พัลลภ ภูริวรางคกุลนายช่างโยธาเทศบาลตำบลเวียงพางคำวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ไพรัตน์ การะเกตุผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาววันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

รุ่งทิวาท์ อุ่น่คำนายช่างดยธาเทศบาลตำบลเชียงสรวยวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ศุภชัย อุปนันท์หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

#REF!#REF!#REF!#REF!

.

สถิต อุดมวัฒนศิริเทศบาลตำบลดงมะดะวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ศิวกร ปัญญาอุดนายช่างโยธาอบต.ธารทองวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

พฤหัส แก้วหล้าหัวหน้ากองช่างเทศบาลตำบลสันทรายวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ชรินทร์ วิยะกาศนายช่างโยธาเทศบาลตำบลสันทรายวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

วิทยา พิชัยนายช่างโยธาอบต.แม่เจดีย์วันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สุทธิพงษ์ วงค์ต่อมหัวหน้าส่วนโยธาอบต.บ้านโป่งวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

วิวัฒน์ อินตะ๊วงค์ผช.ช่างโยธาอบต.บ้านโป่งวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

พันธ์ยุทธ ปินตาพรมหัวหน้าส่วนโยธาอบต.โป่งแพร่วันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

พงค์ศักดิ์ ติวงค์ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลแม่คำวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

พรชัย ศิริยานนท์นายช่างโยธา 4เทศบาลตำบลแม่คำวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

เจษฎา มานะศิลป์ช่างโยธาเทศบาลตำบลแม่สรวยวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

กัสกร แสนชัยผช.ช่างโยธาเทศบาลตำบลแม่สรวยวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ชนวีร์ สุตะวงค์หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วยตำบลศรีเมืองชุมวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สุรศักดิ์ สิทธิสมนายช่างโยธาอบต.เวียงวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

พิจิตร กิจรักษ์หัวหน้าส่วนโยธาอบต.ดงมหาวันวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

อภิชัย พรมมานายช่างโยธาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

นิทัศน์ จันติ๊บวิศวกรโยธาเทศบาลตำบลแม่สายวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

นิเวศ นาใจหัวหน้าฝ่ายการโยธาเทศบาลตำบลแม่สาย

.

สุบิน ตารินทร์นักบริหารงานช่างอบต.เกาะช้างวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

สุคนธ์ำพิชย์ แสงนพรัตน์นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลผางามวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ธนโชติ ธรรมจักร์ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

โยธิน จอมสวรรค์นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ยรรยงค์ นัยติีบนายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

อาทิตย์ พ้นภัยผอ.กองช่างเทศบาลตำบลแม่จันวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

ทศวรรษ ชายสุวรรณสถาปนิกเทศบาลตำบลแม่จันวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

อนุวัฒน์ สำราญนายช่างโยธาเทศบาลตำบลแม่จันวันที่ 4-5 เมษายน 2555 โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!

.

#REF!