.

TimestampNintendo Network IDTime ZoneCountryreddit Username

.

11/24/2013 1:31:49AdmiralSnackbar1-5USAHeyDNA

.

12/22/2013 14:42:28himynameisrobby-5US Eastits_robby

.

2/10/2014 8:38:19j035u50UKHamglen

.

3/6/2014 17:28:40AdmiralSnackbar1-5USAAdmiralSnackbar1