.

testmemcachememcachedredispredis

.

keys -c 5084.69287.01286.3713.086

.

keys -c 10080.05482.06681.86812.65

.

keys -c 15079.32282.70681.56812.416

.

keys_large -c 5031.95235.128.28814.164

.

keys_large -c 10027.25226.33823.7511.748 | 1

.

keys_large -c 15010.512 | 113.22.658FAIL

.

keys_large -c 50 -igbinary58.69244.166

.

keys_large -c 100 -igbinary40.79229.07

.

keys_large -c 150 -igbinary10.44FAIL

.

increase -c 5083.17884.41485.57212.732

.

increase -c 10079.6681.1582.47412.296

.

increase -c 15078.26278.13880.74212.14

.

list -c 5091.11412.484

.

list -c 10085.77212.006

.

list -c 15085.24211.824

.

append -c 5082.34482.9785.21813.104

.

append -c 10079.20878.90880.74812.686|2

.

append -c 15077.26677.3879.57812.416 | 1

.

multiple_keys -c 5086.13484.882.58613.358

.

multiple_keys -c 10079.6878.9481.33213.018

.

multiple_keys -c 15077.43679.9577.72812.822

.

set -c 5090.43812.18

.

set -c 10085.40211.724

.

set -c 15083.18811.502

.

keys_large -c 50 -igbinary native57.12243.89

.

keys_large -c 100 -igbinary native35.85826.766

.

keys_large -c 150 -igbinary native4.105FAIL

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.