.

പ്രതിദിന റബ്ബര്‍ വിലകള്‍ - പ്രതിക്വിന്റലിന് വില രൂപയില്‍ 29-03-12

.

ആര്‍എസ് എസ് 1xആര്‍എസ് എസ് 1ആര്‍എസ് എസ് 2ആര്‍എസ് എസ് 3ആര്‍എസ് എസ് 4ആര്‍എസ് എസ് 5 ഐഎസ്എസ്ഐഎസ് എന്‍ആര്‍ 10ഐഎസ് എന്‍ആര്‍ 20എസ്എം ആര്‍ 20ലാറ്റെക്സ് 60% ഡിആര്‍സി നെടുമങ്ങാട് കോട്ടയം വ്യാപാരിവില റബ്ബര്‍ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഫെബ്രുവരി

.

ബാങ്കോക്ക്*2046920370202792022920155

.

കോലാലമ്പൂര്‍*1894413116

.

സിങ്കപ്പൂര്‍*

.

കോട്ടയം*20000198001970012945

.

കൊച്ചി*19800

.

റബ്ബര്‍മാര്‍ക്ക്

.

ഐ.ആര്‍.ഡി.എഫ് **

.

റബ്ബര്‍ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് (*)

.

മനോരമ***197001950019050 - 19100

.

മാതൃഭൂമി****

.

Published Ref:- * http://rubberboard.org.in, http://www.rubbermark.com/, ** http://indianrubber.in , (*) http://www.commodityonline.com/commoditymarket/commodityprices/rubber, *** Malayala Manorama & **** Mathrubhumi Daily on next day