.

Week 1SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayTotal

.

StartFinishStartFinish

.

Neal9:00:0018:00:0011:00:0022:00:0014:30-22:0008:00-17:00

.

Diane8:00:0017:00:0015:00-22:0016:00-22:0008:00-15:00

.

Melissa08:00-17:0008:00-16:3015:00-22:0009:00-18:00

.

.

Week 2SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

.

Neal9:00:0011:00:00

.

Diane09:00:00

.

Melissa00

.

.

Week 3SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

.

Neal

.

Diane

.

Melissa

.

.

Week 4SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

.

Neal

.

Diane

.

Melissa

.

.

Week 5SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

.

Neal

.

Diane

.

Melissa

.

.

Week 6SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

.

Neal

.

Diane

.

Melissa