ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม