โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 ที่มีต่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning)ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึง 25 มกราคม 2555

คำชี้แจงสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 1. แบบสอบถามนี้เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเรียนผ่านระบบ (e-learning) 2. แบบสอบถามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา ตลอดจนวิธีการดำเนินการพัฒนาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 3. คำตอบของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสนอแนะ/ปรับปรุง และการพัฒนาบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมอย่างสูงสุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 4. กรุณา คลิก ลงในช่องว่างของแต่ละข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน 5. กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่าง ............................ ที่กำหนดให้ 6. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และส่งคืนภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
* Requiredตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-learning)

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และพิจารณา คลิกที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับดังนี้ 5 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ มากที่สุด 4 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ มาก 3 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ ปานกลาง 2 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ น้อย 1 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

ท่านพึงพอใจในเนื้อหาหลักสูตร(หลักสูตรที่เรียน)
1. การสมัครเรียนโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้งานง่าย
2. การเข้าเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้งานง่าย
3. การเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการออกแบบ รูปร่าง ตำแหน่ง การจัดวางของหน้าจอ และเมนูต่าง ๆ เหมาะสม
4. การนำเข้าสู่บทเรียนทำให้ท่านสนใจที่จะศึกษาเนื้อหา
5. การใช้เสียงในการบรรยาย น่าสนใจและน่าติดตาม
6. การใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว น่าสนใจและน่าติดตาม
7. เนื้อหาในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการถ่ายทอดความรู้ด้วยการอธิบายและยกตัวอย่างชัดเจนทำให้ท่านเข้าใจเนื้อหา
8. แบบทดสอบในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถวัดความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน
9. หลังการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้มีความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตร มากขึ้น
10. โดยสรุปท่านพึงพอใจกับการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11. การแจกประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์
13. การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อทางหน้าเว็บไซต์ (e-learning)
15. การติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนระหว่างการเรียน
16. ระยะเวลาในการเรียน

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-learning)
ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง สำหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลของท่าน


Never submit passwords through Google Forms.