Mikel Bringas

EJ JFKZren kirol kudeatzailea

Errealitatea ezagutu erabakietan asmatzeko

1

harremanik?

2

hainbat datu

1

harremanik?

BIDEZKO BANAKETA

Kasuan-kasuan bakoitzari berea, behar duena edo merezi duena, ematea da.

Euskal gizarte aktiboa lortzeko elkarlaneko egitasmoa.
Jarduera fisikoa areagotzeko eta sedentarismoa murrizteko ekimenak bateratzen ditu, pertsona inaktiboak aktibo bihurtzeko neurriei lehentasuna emanez.

BIDEZKO BANAKETA

20 urte beranduago

Jarduera fisikoa

sustatzeko aukerak

Komunikazioa eta

gizarte heziketa

Hedabideak eta Internet

erabili gizartea hezitzeko.

Garraioa

Joan-etorri aktiboak

errazteko neurriak.

Komunitate programak

Komunitatearekin lan egin, tokiko irtenbideak bilatuz gizartearen talde zabalak mugitzeko.

Turismoa

Turismo aktiboa

bultzatu.

Gizarte zerbitzuak

Jarduera fisikoak

gizarteratzeko eskaintzen

dituen aukerak

aprobetxatu.

Ingurumena

Jarduera aktiboen bidez, natura

zaindu eta gozatzeko ekintzak.

Osasun arreta

eta heziketa

Osasun zerbitzuak jarduera fisikoaren ebaluazioa eta gomendioa eskaini.

Hiri diseinua eta azpiegiturak

Pertsona guztientzat, jarduera fisikorako

bidezko aukera seguruak aintzat hartu.

Hezkuntza

Egunero eta maiztasunez

jarduera fisikoa bermatu ikastetxeetan.

Kirola

Pertsona guztientzako

kirol programak.

Lanean

Lan arloko sendentarismoaren aurkako programak.

Emakumeentzako programak

Emakume gehiago aktiboak izateko ekimenak.

1

2

3

4

10

9

8

7

12

5

11

6

Ohiko bizitza aktiboa

Ariketa fisikoa

Lehiaketa kirola

European Sports Charter (1992)

All forms of physical activity which, through casual or organised participation, aim at expressing or improving physical fitness and mental well-being, forming social relationships or obtaining results in competition at all levels.

Any bodily movement produced by skeletal muscles that requires energy expenditure – including activities undertaken while working, playing, carrying out household chores, travelling, and engaging in recreational pursuits.

Nola ulertzen dugun jarduera fisikoa

A subcategory of physical activity that is planned, structured, repetitive, and aims to improve or maintain one or more components of physical fitness.

Eguneroko ekintzetan gorputz mugimendua erabiltzeko aukerak.

Errendimendua hobetzeko kirola.

Continuum

14/1998

Lege berria

Caspersen, Powell and Christenson (1985)

Gainditzeko bi adibide (5. atala)

LEY 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón

1. Se entenderá por actividad física el ejercicio desarrollado con el fin de mejorar la condición física, psíquica o emocional, o la ocupación activa del tiempo de ocio.
2. A efectos de la presente ley, se entiende por deporte la actividad física reglamentada cuyo principal objetivo es la participación o consecución de un resultado en competición.

LEY 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León

a) Actividad físico-deportiva: La actividad que engloba la práctica del deporte y del ejercicio físico siendo objeto de interés general por parte de las administraciones públicas.

b) Ejercicio físico: La actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física.

c) Deporte: El ejercicio físico significativo, ligado a alguna modalidad o especialidad deportiva existente, que tenga entre sus objetivos la competición, la recreación, la relación social, la mejora del rendimiento deportivo o la mejora de la condición física o psicológica o de la salud.

Mikel Bringas

EJ JFKZren kirol kudeatzailea

Errealitatea ezagutu erabakietan asmatzeko

2

hainbat datu

Udal kirol zerbitzuen helbururik garrantzitsuena pertsona aktiboen kopurua handitzea izan behar da.

El principal objetivo de los servicios municipales de deporte ha de ser aumentar el número de personas activas.

Gustiz ados nago

Totalmente de acuerdo

Nahiko ados nago

Estoy bastante de acuerdo

Ez nago batere ados

Estoy en desacuerdo

info+

PRENTSA OHARRA:

“Azken urteotan, sedentarismoak ehuneko 6 eta 8 puntu behera egin duela ikusi da, gizon eta emakumeetan, hurrenez hurren. Halere, gizonen % 20k eta emakumeen % 27k ez du ariketa fisiko osasungarririk egiten.”

info+

altuena

Gizarte aktiboa sortzeko biderik eraginkorrena ikasketa-maila igotzea ote?

Baina sexu bakoitzak adierazitako borondateari erreparatu ezkero, aldea %5,3koa da. Beraz, itxuraz, emakumeek jarduera fisiko gehiago egiteko, beraien gogoa hobetu behar da, eta aurretik azaldutakoari jarraituz, bidea ikasketa maila igotzea litzateke agian. Hau dagoeneko gertatzen ari denez, beharbada etorkizuna bestelakoa izango da.

6,6 -->5,3

“Respecto a la tasa de actividad física beneficiosa para la salud, se sitúa en un 65%, y en este caso la brecha de género está a punto de desaparecer, con porcentajes muy similares en hombres (66%) y mujeres (63%)”

7-14 AISIALDIAN

  • Egoera ez da ona. Nesken %46,7ak eta mutilen % 37,5ak astean bi ordu baino gutxiago egiten du jarduera fisikoa edo kirol-jarduera aisialdian eskolako ordutegitik kanpo.
  • Arabako egoera da larriena, %54,9ak.
  • Bizkaian eta Gipuzkoan nesken egoera mutilena baino okerragoa da.

Ume-nerabeen artean klase sozialaren eragina helduen artean baino askoz handiagoa da bi sexuetan, eta nesken artean oraindik gehiago.

Daturik larrienak pertsona nagusien artean kokatuak daude. Talde honetan, bai Bizkaiko emakumeen egoera, bai Gipuzkoako gizonena kezkatzeko modukoak dira.

Beste taldeetan, 15-24 urteko Bizkaiko emakumeen 8,6 orduak ere aintzat hartzekoa da.

Beste muturrean daude Arabako 25-44 emakumeen 5,0 orduak.

Datu hauetan ez dut bereizketarik aurkitu ez klase sozial ez formazio mailaren arabera.

Ondorioak

1.- aktiboa/inaktiboa: ekitate irizpidea

2.- osasun inkesta: datu iturri garrantsitsua

Errealitatea ezagutu erabakietan asmatzeko. #EkitateaKait - Google Slides