NEHEZEN BOLDOGULÓ GYERMEKEK A MATEMATIKA ÓRÁKON

ASBÓTHNÉ KRISTON VIKTÓRIA GYÓGYPEDAGÓGUS

MEIXNER ISKOLA

MEIXNER ALAPÍTVÁNY

KIK TELJESÍTHETNEK NEHEZEN A SZÁMOLÁS , MATEMATIKA TANULÁS TERÉN?

 • Általánosan gyengébb kognitív képességekkel rendelkező gyermekek
 • Diszkalkuliás gyermekek
 • Beszéd és olvasási zavarral/nehézséggel küzdő gyermekek ( diszfázia, diszlexia)
 • Figyelemzavaros gyermekek
 • Autizmussal élő gyermekek

AZ ISKOLÁT MEGELŐZŐ SZÁMLÁLÁSI, SZÁMOLÁSI TAPASZTALATOK

 • Családtagok száma (én, mások)
 • Állatok lábai, motor, autó kerekeinek a száma
 • Sorbarendezések és összehasonlítások
 • Fogalmak alakulása: kicsi-nagy, kisebb-nagyobb, több- kevesebb, esetleg nő-csökken
 • Találkozás a számjegyekkel ( házszám, lift, telefon, tablet, autóbusz, árcímke)

MIVEL „SZÁMOL” A TANÍTÓ AZ ISKOLÁBA LÉPŐ GYERMEKNÉL?

 • Ismeri az ujjképeket
 • Térben és időben korának megfelelően tájékozódik
 • Globális módon felismeri a 4-et mint mennyiséget
 • Sorban tízig elszámlál
 • A mennyiségállandóság kialakult

MIVEL „SZÁMOL” A TANÍTÓ AZ ISKOLÁBA LÉPŐ GYERMEKNÉL?

 • Képes egyeztetni mennyiségeket a tízes számkörben
 • Képes annyira absztrahálni, hogy felfogja a számjegyek jelmivoltát
 • Számfogalmai a 4-es, 5-ös számkörben kialakultak
 • Ismeri a számoláshoz kapcsolódó fogalmakat, relációszókincse már tempósan fejlődik
 • Grafomotoros készsége elég fejlett pont, egyenes, ferde vonal, kör, négyzet, háromszög stb. rajzolásához.

DISZKALKULIÁS GYERMEKEK JELLEMZŐI AZ ÓVODÁS KORBAN

 • Nem érdeklődik a számok világa iránt
 • Ügyetlenül számlál, a mozgás beszéd integrációja nem valósul meg
 • Rosszul, vagy nem használja a relációkat kifejező fogalmakat
 • Finommotoros készsége, vizuomotoros koordinációja ügyetlen
 • Globális mennyiséget nehezen ismer fel
 • Térben, időben nehezen tájékozódik, időben nehezen viszonyít
 • Irányokat, sorrendet téveszt

DISZKALKULIÁS GYERMEKEK JELLEMZŐI AZ ALSÓ(FELSŐ)TAGOZATBAN

 • Eltéveszti a számlálást
 • Téveszti, összekeveri a számjegyeket, homogén gátlás lép fel ( 4-7 pl nagyon gyakori)
 • A relációkat kifejező fogalmak nehezen rögzülnek
 • A fejben számolás nehezen alakul ki
 • A matematikai nyelvi struktúrákat, instrukciókat, szöveges feladatokat nehezen, vagy segítséggel értelmezi
 • Matematika tantárgyi tudása jelentősen elmarad az osztályfokától

DIAGNOSZTIKAI PROTOKOLL

 • Anamnézis
 • Intelligenciavizsgálatok
 • Vizuomotoros koordináció vizsgálata
 • Beszédvizsgálatok
 • Pedagógiai vizsgálatok ( téri-, időbeli tájékozódás, számolás, írás, olvasás)

A SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG VIZSGÁLATA ISKOLÁBA LÉPŐ GYERMEKEKNÉL

 • Számlálás/megszámlálás vizsgálata ( meddig?, mozgás-beszéd integráció?)
 • Mennyiségállandóság
 • Globális mennyiségfelismerés
 • Relációk ( melyik több/kevesebb?, mennyivel több/kevesebb?)
 • Számfogalom vizsgálata

A SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG VIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS GYERMEKEKNÉL

 • Első osztályban és második osztály elején érdemes elvégezni az óvodásoknál is alkalmazott próbákat
 • Számfogalmak vizsgálata
 • Számlálás 10-es, 20-as, 100-as számkörökben
 • Tízesátlépés technikájára irányuló vizsgálat

A SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG VIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS GYERMEKEKNÉL

 • Írásbeli műveletek értelmezése, lejegyzése
 • A számolás vizsgálata 10-es, 20-as, 100-as számkörökben
 • A relációszókincs vizsgálata
 • Az egyszerű szöveges feladatok, a matematikai kifejezések megértésére (esetleg használatára) vonatkozó vizsgálat

CÉLKITŰZÉSEK A FEJLESZTÉSBEN
A TANÍTÓ (T) ÉS A GYÓGYPEDAGÓGUS (GY) MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSA

 • A számolási zavarral/nehézséggel küzdő gyermeket minden esetben egyéni haladási tempóban tanítjuk, alkalmazkodva a fejlettségi szintjéhez
 • A célkitűzés is egyéni: csak a tananyag egy részét fogja megtanulni
 • A gyógypedagógus végzi a korrekció nagy részét, a tanító kapcsolódik be ebbe a munkába differenciált feladatadással

CÉLKITŰZÉSEK A FEJLESZTÉSBEN
A TANÍTÓ (T) ÉS A GYÓGYPEDAGÓGUS (GY) MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSA

 • A gyógypedagógus és tanító egyaránt igyekszik csökkenteni a gyermeket érő frusztráció mennyiségét
 • A tanító pozitív diszkriminációt alkalmaz
 • Ugyanazokat a segéd és szemléltető eszközöket használják a fejlesztőórán és a tanórán ( vagy az elv ugyanaz)
 • A motiváció kérdése

PROBLÉMÁK AZ ALSÓ TAGOZATBAN
1. OSZTÁLY

PROBLÉMA

 • Súlyosabb figyelemzavar

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

 • A figyelem fókuszálása, a tér kijelölésével (GY)
 • A feladatok gyakoribb váltása (GY)
 • Több nagymozgásos feladat (T, GY)
 • Kiegészítő szenzomotoros fejlesztés ( GY)

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK AZ ALSÓ TAGOZATBAN
1. OSZTÁLY

PROBLÉMA

 • A gyermek pontatlanul számlál

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

 • A számlálási feladatok időbeli elnyújtása ( minden óra része) (T)
 • Számsorozatok babzsákkal, hiányos sorozatok (verbálisan ), visszafelé számlálás, ritmusgyakorlatok, munkamemóriafeladatok számlálással ( GY, T)

problémák és megoldások az alsó tagozatban
1. osztály

PROBLÉMA

 • Grafomotoros ügyetlenség

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

 • Hosszabb íráselőkészítési szakasz, az írásbeliség késleltetése a feladathelyzetben (T)
 • Apró lépésekre bontás az egyes elemek (pl. számjegy, relációs jel) tanításakor (T, GY)
 • Számkártyák használata írás helyett ( T, GY)
 • Nagyobb méretű négyzetháló (T, GY)

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK AZ ALSÓ TAGOZATBAN
1. OSZTÁLY

PROBLÉMA

 • A globális mennyiségfelismerés nehezített

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

 • Manipulálás tárgyakkal ( GY)
 • „Gyorsolvasási” feladatok a 2-es, 3-mas, 4-es ( később 5-ös és nagyobb) számkörökben(T,GY)
 • ujjképek

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK AZ ALSÓ TAGOZATBAN
1. OSZTÁLY

PROBLÉMA

 • A gyermek számfogalmai lassan alakulnak

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

 • A korongház bevezetése (T, GY)
 • a tárgykép, korongkép, számkép egyeztetése (T,GY)
 • a bontás, pótlás, összeadás kivonás tanítása és gyakorlása a korongházban (T,GY)
 • A korongház, mint segédeszköz alkalmazása a tanórán ameddig szükséges( T)

KORONGHÁZ

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK AZ ALSÓ TAGOZATBAN
1. OSZTÁLY

PROBLÉMA

 • Nyitott mondatokat nem tudja értelmezni

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

 • A nyitott mondatok verbális előkészítése ( T,GY)
 • Az aszbtrakt leírás tanításának időbeli eltolása ( GY)
 • A nyitott mondatok csoportosítása ( hol az ismeretlen?), verbalizálása ( T, GY)
 • Begyakorlás csoportonként ( GY)
 • Differenciálás a csoportok közt (GY)

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK AZ ALSÓ TAGOZATBAN
1. OSZTÁLY

PROBLÉMÁK

 • Nem érti a szöveges feladatokat, nem képes kiválasztani a megfelelő számolási műveletet

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

 • Hosszabb verbális előkészítés, sok manipulálással ( GY)
 • Az egyes feladattípusok csoportonkénti begyakorlása (GY, T)
 • A szöveges feladatok szövegszakaszonkénti begyakorlása (GY)
 • Segítő ábrák, rajzkiegészítés, rajzoltatás (GY, T)

NYELVI, OLVASÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK

 • Fogalmak
 • Nyelvi szerkezetek, kifejezések
 • Műveletek verbális megfogalmazása, verbálisan megfogalmazott műveletek értelmezése
 • Szóbeli és írásbeli instrukciók értelmezése
 • Szövegek, szöveges feladatok értelmezése

+ rajzolást, vagy írást igénylő feladatok kivitelezése

FOGALMAK, KIFEJEZÉSEK ÉS NYELVI SZERKEZETEK

 • Nő, csökken, ugyanannyi, egyenlő, bennfoglalás, sorozat, relációs jel, művelet, csökkentsd!, növeld!, pótold!, megfelelő jel, megfelelő pont, lehetséges megoldás, ábra, tag, eredmény, keret, érték, halmaz…stb
 • Több (kevesebb) mint../ kettővel több (kevesebb) mint../ mit tapasztaltál?/

a művelet eredménye szerint/ az állításoknak megfelelően/ igazzá teszik az állítást/ tetszőleges sorrend/

MŰVELETEK VERBÁLIS MEGFOGALMAZÁSA, INSTRUKCIÓK

 • Alapműveletek : „öt meg kettő az ugyanannyi?egyenlő?..”
 • Relációk megfogalmazása teljes mondatban: „ a kilenc kettővel több mint a hét”-fokozatok!
 • Nyitott mondatok: mondd el számtannyelven! ( begyakorlás típusonként)
 • Egyszerű számolási feladatok gyakorlása szóban ( szöveges feladat előkészítése, a szöveges feladatban ismétlődő nyelvi szerkezetek értelmezésének és használatának begyakorlása)

SZÖVEGES FELADATOK

Mennyi a kivonandó, ha a kisebbítendő a legnagyobb kétjegyű páros szám, a különbség pedig a legkisebb kétjegyű páratlan szám?” ( 3. o.)

 • Ha el sem tudja olvasni…
 • Egyszerre egyféle típusból sokat
 • Egy-egy típusnál hosszabban időzünk, mindig visszatérünk, differenciálunk
 • Rajzolunk, elmondatjuk a saját szavaival.
 • Tanórán differenciálunk ( könnyebbet és kevesebbet kap)

Á-kos zse-bé-ben 95 Ft volt. El-köl-tött be-lő-le 20 Ft-ot cu-kor-ká-ra, majd ha-za-fe-lé ki-po-tyo-gott a zse-bé-ből még 5 Ft. Meny-nyi pénzt ta-lál-ha-tott a zse-bé-ben mi-kor ha-za-ért?

TÁVLATOK

 • Differenciált tanítás, gyógypedagógus irányításával
 • Erősen redukált tananyag
 • Egyéni fejlesztési terv és haladási tempó
 • Pozitív diszkrimináció
 • Az értékelés kérdése

A SZÜLŐ SZEREPE

 • Szembesülés
 • Elfogadás (?)
 • Gyakorlás, otthoni munka, otthoni támogatás
 • Pszichés következmények, pszichés okok
 • Továbbtanulás

Nehezen boldoguló gyermekek a matematika órákon DGYE 1 - Google Slides