KSRG

KWK ROW

RUCH CHWAŁOWICE

Pożar podziemny

RORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII

z dnia 23 listopada 2016

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia

ruchu podziemnych zakładów górniczych

DZIAŁ III PRZEWIETRZANIE

Rozdział 9 Zagrożenia pożarowe § 504

  • Przez pożar podziemny rozumie się wystąpienie w wyrobisku

podziemnym otwartego ognia, żarzącej lub palącej się

płomieniem otwartym substancji, a także stwierdzenie

w powietrzu kopalnianym dymów lub ilości tlenku węgla

w rejonowym prądzie powietrza większej niż 25 dm3/min.

2. Utrzymywania się w powietrzu kopalnianym dymów, tlenku

węgla w ilości większej niż 25 dm3/min, powstałych w wyniku:

1) stosowania dopuszczalnych procesów technologicznych,

w szczególności robót strzałowych, prac spawalniczych,

pracy maszyn z napędem spalinowym, lub

2) wydzielania się tlenku węgla wskutek urabiani

– nie zgłasza się i nie rejestruje jako pożar podziemny.

Pomiar prędkości powietrza

w wyrobisku górniczym anemometrami.

[ m/s] lub [m/min] technika pomiaru

Ręczne anemometry do pomiarów prędkości przepływu strumienia powietrza [v]

Anemometry skrzydełkowe Producent: Lambrecht

Ręczny anemometr wirnikowy RAW Producent: JM Display

Uwaga: Jeżeli wskazania anemometru są w m/s aby uzyskać wynik w m/min mnożymy X 60

Pomiar przekroju wyrobiska oraz obliczenia

Uwaga: Od wyliczonego przekroju wyrobiska należy odjąć szacunkowe wymiary elementów wyposażenia np. lutniociągi itp.

P [ m2 ] = S [ m ] * W [ m ] * 0,8

Gdzie: S – szerokość wyrobiska

W – wysokość wyrobiska

0,8 – współczynnik przeliczeniowy dla obudowy ŁP

ZASADY OBLICZANIA ILOŚCI POWIETRZA
(WYDATKU POWIETRZA)
PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ WYROBISKO

Q [m3/s] = P [ m2 ] * V [m/s]

lub

Q [m3/min] = P [ m2 ] * V [m/min]

Gdzie:

P — powierzchnia przekroju poprzecznego wyrobiska, [m2],

V — średnia prędkość powietrza, [m/s] lub [m/min]

OBLICZENIE OBJĘTOŚCIOWEJ ZAWARTOŚCI

TLENKU WĘGLA

W PRZEPŁYWAJĄCYM POWIETRZU

 

Przykłady wyliczonych wartości zawartości objętościowej CO podczas pomiarów w rejonowym prądzie powietrza

(wylot chodnika nadścianowego)

1. ilości powietrza = 1200 [m3/min], wartość CO = 30 [ppm] ,

Wyliczona zawartość objętościowa CO = 36 dm3/min

2. ilości powietrza = 800 [m3/min], wartość CO = 30 [ppm] ,

Wyliczona zawartość objętościowa CO = 24 dm3/min


3. ilości powietrza = 600 [m3/min], wartość CO = 30 [ppm] ,

Wyliczona zawartość objętościowa CO = 18 dm3/min

Przewietrzanie

RORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII

z dnia 23 listopada 2016

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia

ruchu podziemnych zakładów górniczych

§ 142.

1. Ilość powietrza doprowadzana do wyrobisk zapewnia utrzymanie w tych wyrobiskach wymaganego składu powietrza i temperatury.

2. Wszystkie dostępne wyrobiska i pomieszczenia przewietrza się

w taki sposób, aby zawartość tlenu w powietrzu nie była

mniejsza niż 19% objętościowo, a stężenie gazów w powietrzu

było nie większe niż dla:

1) dwutlenku węgla 1%;

2) tlenku węgla 0,0026%; (26 ppm)

3) tlenku azotu 0,00026%; (2,6 ppm)

4) dwutlenku siarki 0,000075%; (0,75 ppm)

5) siarkowodoru 0,0007%. (7 ppm)

Dopuszcza się występowanie przekroczeń stężeń gazów

określonych w ust. 2 w wyniku stosowania dopuszczalnych procesów technologicznych, w szczególności robót strzałowych, prac spawalniczych, pracy maszyn z napędem spalinowym lub wydzielania się gazów wskutek urabiania, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

§ 143.

W przypadku stwierdzenia, że skład powietrza nie odpowiada wymaganiom określonym w § 142 ust. 2, niezwłocznie wycofuje się ludzi z zagrożonego wyrobiska, a wejście do niego zabezpiecza się.

W tych miejscach wykonuje się wyłącznie prace mające na celu przywrócenie prawidłowego składu powietrza lub prowadzi akcję ratowniczą.

Prędkość powietrza w wyrobiskach – minimalna

1. Wyrobiska pola metanowe za wyjątkiem komór – nie mniejsza niż 0,3 m/s

2. Wyrobiska pola metanowe z trakcją – nie mniejsza niż 1 m/s

Prędkość powietrza minimalne - przewietrzane lutniociągami

1. Pola niemetanowe i I kat. ZM – nie mniej niż 0,15 m/s

2. Pola II, III, IV kat. ZM – nie mniej niż 0,3 m/s

W wyrobiskach o przekroju ponad 20 m2 prędkość może być mniejsza jeżeli zapewnione jest utrzymanie dopuszczalnych zawartości gazów.

Prędkość powietrza – maksymalna

1. Wyrobiska wybierkowe – nie może przekroczyć 5 m/s

2. Wyrobiska korytarzowe – do 8 m/s (dopuszcza się do 10 m/s jeżeli nie

odbywa się regularny ruch ludzi)

3. Szyby i szybiki podczas jazdy ludzi - nie może przekroczyć 12m/s

Zagrożenie metanowe

RORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII

z dnia 23 listopada 2016

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia

ruchu podziemnych zakładów górniczych

Stężenie metanu w powietrzu nie może wynosić więcej niż:

1) 1% – na wylocie z rejonowych prądów powietrza;

2) 0,75% – w szybie wydechowym.

W przypadku stosowania metanometrii automatycznej stężenie metanu na wylocie z rejonowych prądów powietrza wynosi nie więcej niż 1,5%.

1. Stężenie metanu w powietrzu kontroluje się, dokonując pomiarów:

- pod stropem wyrobiska,

- nad obudową wyrobiska,

- w miejscach możliwych wypływów lub gromadzenia się metanu,

- pod przenośnikami ścianowymi

2. Pomiar zawartości metanu pod stropem wyrobiska powinien być wykonywany nie niżej

niż 10 cm od najwyższego miejsca niezabudowanego stropu, szczelnej obudowy lub

okładziny obudowy.

3. Pomiar nad obudową wyrobiska powinien być wykonywany w najwyższym dostępnym

miejscu wyrobiska nad obudową.

Zasady postępowania w sytuacjach stwarzających charakterystyczne zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

W wyrobisku, w którym stężenie metanu w powietrzu wynosi więcej niż 2%,niezwłocznie:

1) wyłącza się sieć elektryczną;

2) unieruchamia się maszyny i urządzenia;

3) zawiadamia się najbliższą osobę dozoru ruchu;

4) dokonuje się dodatkowych pomiarów w celu ustalenia przyczyny powstania przekroczenia stężenia metanu w powietrzu, rozmiarów nagromadzenia metanu i miejsc wypływu metanu;

5) aktywnie zwalcza się nagromadzenie metanu na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W wyrobisku, w którym stężenie metanu w powietrzu wynosi więcej niż 3%, niezwłocznie:

1) wyłącza się sieć elektryczną;

2) unieruchamia się maszyny i urządzenia;

3) zawiadamia się najbliższą osobę dozoru ruchu;

4) wycofuje się osoby z zagrożonych wyrobisk;

5) zabezpiecza się wejścia do zagrożonych wyrobisk;

6) aktywnie zwalcza się nagromadzenia metanu na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W przypadku stwierdzenia nad obudową wyrobiska stężenia metanu w powietrzu

nie mniej niż 5%, należy:

- wstrzymać wszystkie roboty w wyrobisku,

- dokonać dodatkowych pomiarów metanu w celu ustalenia rozmiarów nagromadzenia

metanu i miejsc wypływu,

- podjąć działania mające na celu likwidację zagrożenia.

Nie wyłącza się urządzeń elektrycznych lub zasilanych sprężonym powietrzem, które mogą być eksploatowane przy dowolnym stężeniu metanu.

Powrót osób do wyrobisk i wznowienie przerwanych robót są dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy stężenie metanu w powietrzu wynosi mniej niż 2,0%.

Wiadomości KSRG- pożar, przewietrzanie, zagrożenia metanowe - Google Slides