อาชีพที่เลือก คือ นักบัญชี

นางสาวศศินานามโคตร เลขที่ 44

นางสาวศุทธิณี บุญราศรี เลขที่ 45

ลักษณะงาน

พนักงานบัญชีทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชีและเป็นระเบียบแบบแผน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกิจการเงินอื่นๆ ลงบันชีเลือกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณและรวมยอดเท่าที่จำเป็น

การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน

1.ใช้ โปรแกรม Excelในการบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย

2.ตรวจสอบการลงบัญชีผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวก

ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน

1.สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

2.ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.ตรวจสอบการทำงานได้ง่าย

บทที่ 1 ม.5/3 กลุ่มที่ 15 - Google Slides