หน่วย 2
ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้

มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 กลุ่มที่ 8

1.นางสาวฤดีมาศ เผือกน้อย เลขที่ 9

2.นางสาวปุริมพร กอสาลี เลขที่ 22

3.นางสาวฐานิกา มลสุวรรณ์ เลขที่ 27

4.นางสาวสุติมา พลไกล เลขที่ 30

5.นางสาวสิริลักษณ์ สมาวัด เลขที่ 34

6.นางสาวอรัญญา สุวรรณแสง เลขที่ 37

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

สมาชิก

สารบัญ
เรื่องข้อมูล สารสนเทศ เเละความรู้

2.1 ข้อมูล สารสนเทศ เเละความรู้

2.2 การจัดการความรู้

2.3 ลักษณะของข้อมูลที่ดี

2.4 การจัดเก็บข้อมูล

2.5 จริยธรรมในโลกของข้อมูล ที่มา xdx-ontology.rog/tag/

2.1 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้

2.1ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้

- ข้อมูล (data) คือสิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการ กิจกรรม โดยบันทึกจากการสังเกต การทดลอง หรือการสำรวจด้วยการแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

- สารสนเทศ (information) คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อให้ได้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งานมากขึ้น

- ความรู้ (knowledge) คือสิ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกจัดรูปแบบและประมวลผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในปัญหาที่ต้องการนำข้อมูลและสารสนเทสเหล่านี้ไปแก้ไข

2.2 การจัดการความรู้

คือ ความรู้ที่ได้จากการปฎิบัติงาน เนื่องจากในการทำงาน การเเก้ปัญหา การเเสวงหาความรู้ การนำความรู้มาปรับใช้ โดยพนักงานในระดับต่างๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในการทำงาน พนักงานหนึ่งคนจะต้องใช้ความรู้เเละทักษะเฉพาะอย่าง เพื่อทำงานให้บรรลุไปได้ ซึ่งการทำงานให้ราบรื่นนั้นต้องอาศัยความรู้เเละทักษะ พนักงานที่มีความรู้มีทักษะในงานจะจัดว่า มีทุนทางปัญญา ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อองค์กรนั้น

2.3 ลักษณะของข้อมูลที่ดี

ถ้าข้อมูลเข้าเป็นขยะ สิ่งที่ออกมาก็จะเป็นขยะด้วย (Garbage In, Garbage Out) ซึ่งหมายความว่า ถ้าข้อมูลที่นำไปประมวลผลเป็นข้อมูลที่ด้อยคุณภาพ ผลลัพธ์ที่จะออกมาก็ย่อมด้วยคุณภาพไปด้วย ดังนั้นเราควรตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูล โดยข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1)ความถูกต้องของข้อมูล

2)ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการในไปใช้

3)ความถูกต้องตามเวลา

4)ความสอดคล้องกันของข้อมูล

2.4 การจัดเก็บข้อมูล

2.4.1 ลำดับชั้นของข้อมูลในฐานข้อมูล คือ การแทนข้อมูลด้วยตัวเลขฐานสอง ในทางคอมพิวเตอร์จะเรียกตัวเลขฐานสองหนึ่งหลักนี้ว่า 1 บิต หากนำมาเรียงต่อกัน 8 บิต จะเรียกว่า 1 ไบต์

-เขตข้อมูล (field) เป็นหน่วยย่อยที่สุดที่มีความหมายในฐานข้อมูลนี้

-ระเบียน (record) กลุ่มเขตของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน

-ตาราง (table) กลุ่มของระเบียน จะเก็บข้อมูลหลายๆระเบียน

-ฐานข้อมูล (database) เป็นที่รวมหลายๆตารางไว้ด้วยกัน

2.5 จริยธรรมในโลกของข้อมูล

2.5.1 ความเป็นส่วนตัว

เมื่อข้อมูลปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น การเเบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายเเละรวดเร็วขึ้น ทำให้ข้อมูลบางประเภทที่มีความเป็นส่วนตัวสูง เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อาจรั่วไหลไปสู่สาธารณะได้

2.5.2 สิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูล

เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล ซึ่งจะมีการกำหนดสิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูลโดยระบบจะอนุญาต ให้ผู้ใช้คนหนึ่งเข้าถึงข้อมูลต้องมีการตรวจสอบว่าจะให้เข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง หรือไม่สามารถเข้าถึงส่วนใดได้บ้าง เช่น พนักงานเเผนกการเงิน สามารถเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนได้เเต่ไม่สามารถเข้าถึงประวัติพนักงานได้

2.5.3 ทรัพย์สินทางปัญญา

ในกระบวนการผลิตโปรเเกรม ระบบปฏิบัติการ รูปภาพ หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูง เเละใช้เวลาในการผลิตยาวนาน เเต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัล ผู้ใช้คนอื่นๆสามารถทำซำ้ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายทีหลัง ผู้ใช้จึงต้องคำนึงถึงขอบเขตสิทธิ์ที่ตนเองจะได้รับในข้อมูลนั้นก่อน

อ้างอิง

www.dek-d.com/board/view/2636724/

หนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ม.5

ขอขอบคุณนะคะ

ม.5/4 กลุ่ม 8 - Google Slides