gt

Beocht a chur sa
tSonraíocht Staire
sa seomra ranga.

Obair le fianaise

‘An mórphictiúr’ a fháil

Comhfhioht

faoin stair a fhorbairt

Snátha don lá:

Snáithe Nádúr Aontaitheach na Staire 

Machnamh mar Chuid lárnach den Fhoghlaim

An Cur Chuige Déach i leith an Mheasúnaithe i Stair na Sraithe Sóisearaí

Sos

Fiosrúchán Stairiúil Seomra Ranga a Iniúchadh

Taighde, Machnamh agus Comhoibriú a Úsáid sa Stair

9:15 -11:00

11:00-11:15

11:15-13:00

13:00 -14:00

14:00 -15:45

Amlíne do Cheardlann an lae inniu

Na Príomhathruithe inár Seomraí Staire a Aithint  

Lón

Comhoibriú Gairmiúil

Snáitheanna

Gnéithe

Torthaí Foghlama

Aidhmeanna & Réasúnaíocht

Stair na Sraithe Sóisearaí ​

Sonraíocht

8 bPríomhscil

8 bPrionsabal

Fís

24

Ráiteas Foghlama

Measúnú

2020

-21

Bunaithe ar aiseolas ó mhúinteoirí

2019

-20

Bunaithe ar aiseolas ó mhúinteoirí

2018

-19

Ról Theagasc na Foghlama agus an Mheasúnaithe i Stair na Sraithe Sóisearaí

Feasacht faoin tSraith Shóisearach Staire a fhorbairt

2017

-18

Bunaithe ar aiseolas ó mhúinteoirí

2021

-22

Cur i bhFeidhim sa seomra ranga

09/2018

MRBnna2 / AFMÁ

& TM 2021

Scrúdú CSS 2021

Amlíne s’againne

MRB 1 & AFMÁ

2020

Webinar

Webinar

Scrúdú CSS 2021

Turas Foghlama an Scoláire

Dul i ngleic leis na torthaí foghlama trasna na dtrí shnáithe den tSonraíocht Staire

1ú bliain

2018-19

2ú bliain

2019 -20

Dul i ngleic leis na torthaí foghlama trasna na dtrí shnáithe den tSonraíocht Staire

3ú bliain

2020-21

Dul i ngleic leis na torthaí foghlama trasna na dtrí shnáithe den tSonraíocht Staire

Aonaid Foghlama

Aonaid Foghlama

Aonaid Foghlama

MRB1

An t-am atá thart i m’áit

3ú téarma

MRB 2

Saol i dTréimhse

Ama

2ú téarma

Tasc

Measúnaithe

2ú téarma- 3ú Bliain

Na Príomhdhoiciméid a chuir bonn eolais faoi Stair na Sraithe Sóisearaí

Iad uile ar fáil ó Churaclam ar líne

  CNCM Fócas ar an bhFoghlaim & 

Ag Breathnú Ar An Scoil Againne 2016

Iad uile ar fáil ó Churaclam ar líne

Na hUirlisí Fócas ar an bhFoghlaim

Treoirlínte don Tuairisciú

Ag Breathnú Ar An Scoil Againne

Ca bhfuilimid anois?

    Trí rud atá ar eolas againn faoi Stair na Sraithe Sóisear

2 Dhá rud a bhfuil tuilleadh cabhrach de dhíth orainn maidir le Stair na Sraithe Sóisearaí

1 Rud amháin a bhfuil ag éirí go geal leis i seomraí ranga Staire na Sraithe Sóisearaí      

Seiceáil Isteach

Loga Foghlama,L3

Seisiún 1:

Na Príomhathruithe inár

Seomraí Staire a Aithint

Obair le fianaise

‘An mórphictiúr’ a fháil

Comhfhioht

faoin stair a fhorbairt

Snátha don lá:

Snáithe Nádúr Aontaitheach na Staire 

Machnamh mar Chuid lárnach den Fhoghlaim

An Cur Chuige Déach i leith an Mheasúnaithe i Stair na Sraithe Sóisearaí

Ár nIntinní Foghlama i gcomhar Seisiún1

Táimid ag foghlaim chun:

 •  An cur chuige déach i leith an mheasúnaithe i Stair na Sraithe Sóisearaí a thuiscint
 •  Measúnuithe Rangbhunaithe sa Stair a Iniúchadh
 • An tábhacht atá le Snáithe 1: Nádúr na Staire i gcúrsaí pleanála a thuiscint
 • Gnéithe de cheistiú éifeachtach a scrúdú

Teanga na Foghlama

Gluais

Loga Foghlama, 
L6 agus L7

An Cur Chuige Déach i leith an Mheasúnaithe

Beidh an measúnú foirmitheach, agus é i gcuideachta measúnú suimitheach, ina ghné lárnach den tSraith Shóisearach nua ‘

Create don tSraith Shóisearach 2015

It is the teacher who decides the balance and timing of formative and summative assessment

Putting Assessment for Learning into Practice – Spendlove, 2009

An Cur Chuige Déach i leith an Mheasúnaithe á chur i nGníomh

Scrúdú amháin a mheastar go seachtrach

Measúnú Rangbhunaithe amháin

&

scrúdú amháin a mheastar go seachtrach

Measúnú Foirmitheach

&

dhá Mheasúnú Rangbhunaithe

Thar thrí bliana agus arna Thuairisciú ar an PGSS

Cur Chuige Déach na Sraithe Sóisearaí

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh

Measúnuithe Rangbhunaithe (MRBs) sa Stair

Is é an chaoi is fearr le cur síos a dhéanamh ar Mheasúnuithe Rangbhunaithe ná an tráth a ndéanann an múinteoir measúnú ar an scoláire leis an tasc sonrach nó na tascanna sonracha a leagtar amach sa tsonraíocht ábhair. Cuirtear i gcrích iad sa tréimhse a thugtar do Stair

Tá na Measúnuithe Rangbhunaithe cosúil leis an measúnú foirmitheach a tharlaíonn gach lá i ngach ceacht.

Sonraíocht Staire 2017

Cad é an gaol idir na MRBnna agus cleachtas an tseomra ranga?

Measúnú Rangbhunaithe 1:

An t-am atá thart i m’áit

Measúnú Rangbhunaithe 2:

Saol i dTréimhse Ama

Cad iad an dá Mheasúnú Rangbhunaithe sa Stair?

Cad iad an dá Mheasúnú Rangbhunaithe sa Stair?

1: Leathnach 8

2: Leathnach 9

Measúnú Rangbhunaithe 1:

An t-am atá thart i m’áit

Measúnú Rangbhunaithe 2:

Saol i dTréimhse Ama

Cad iad an dá Mheasúnú Rangbhunaithe sa Stair?

Léaráid Venn

Tréithe ar leith a bhaineann le

MRB 1:

An t-am atá thart i m’áit

Tréithe ar leith a bhaineann le

MRB 2:

Saol i dTréimhse Ama

Tréithe comónta idir MRB 1 agus 2

Cad é an tionchar na MRBnna ar Chleachtas sa Seomra Ranga

Cad é? …………
a d’fhoghlaim tú faoi na MRBnna sa Stair?

Agus Cad é Faoi?………
na himpleachtaí atá aige sin i do chleachtas sa seomra ranga?

Agus Cad é Anois? ………
a chaithfidh tú a fhí isteach i do chleachtas sa seomra ranga? ?

Loga Foghlama,L10

Conas a dhéantar Snáithe Nádúr na Staire a Ghníomhachtú sna MRBnna?

‘Agus an scoláire ag dul i ngleic leis an dá mheasúnú rangbhunaithe sa stair, beidh deiseanna aige a thuiscint ar nádúr na staire a dhoimhniú, agus é ag obair le fianaise, ag forbairt a chomhfhiosachta

faoin stair agus ag deimhniú a thuisceana ar an ‘mórphictiúr’

Treoirlínte Measúnaithe, L9

'Toisc gur snáithe aontach é snáithe 1, tá sé i gceist go dtabharfadh a chuid torthaí foghlama treoir d’obair an scoláire le Snáitheanna 2 agus 3, agus iad mar shnáitheanna comhthéacsúla.

Ba cheart go dtabharfadh na scileanna, na coincheapa, na luachanna agus na cuir chuige atá lárnach d’obair an staraí treoir agus ba cheart go mbeadh sé ann mar bhonn taca le bheith ag féachaint ar phearsa stairiúla, ar shaincheisteanna agus ar eachtraí a dtiocfaidh an scoláire trasna orthu i snáithe 2 agus 3

Sonraíocht Staire, L10

Snáithe Aontaitheach 1:
Nádúr na Staire

Foinsí Stairiúla chun Dul i nGleic le Snáithe Nádúr na Staire

Loga Foghlama, L4

26

Aonad Foghlama Nádúr na Staire a Phleanáil

Comhfhiosacht faoin stair a fhorbairt

‘An
mórphictiúr’

a
fháil

Obair le fianaise

 

 

Stair na hÉireann

2.7 iniúchadh a dhéanamh ar chúisí, cúrsa agus iarmhairtí an Ghorta, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus fiosrú a dhéanamh ar thábhacht an Diaspóra Éireannaigh

Loga Foghlama, L10

27

Aonad Foghlama Nádúr na Staire

1.2 machnamh a dhéanamh ar shaincheisteanna móra conspóideacha sa stair ó níos mó ná peirspictíocht amháin agus plé a dhéanamh ar chúisí stairiúla na n-ábhar conspóideach sa domhan nua-aimseartha

1.8 tuairisc a dhéanamh ar stór fianaise stairiúil cosúil le músaem, leabharlann, ionad oidhreachta, cartlann nó taispeántas digiteach nó cartlann nó taispeántas eile

1.11 naisc a tharraingt agus comparáidí a dhéanamh idir daoine, saincheisteanna agus eachtraí in áiteanna éagsúla agus i dtréimhsí staire áirithe  

Stair

na hÉireann

 2.7 iniúchadh a dhéanamh ar chúisí, cúrsa agus iarmhairtí an Ghorta, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus fiosrú a dhéanamh ar thábhacht an Diaspóra Éireannaigh

Loga Foghlama, L10

Comhfhiosacht faoin stair
a fhorbairt

Obair
le fianaise

‘An
mórphictiúr’

a fháil

Aonad Foghlama - Foghlaim atá beartaithe i gcomhar Eispéireas Foghlama

Intinní Foghlama a Fhorbairt :

 • Cad iad na Briathra Gnímh?
  Meas (machnamh a dhéanamh)
  Pléigh
   
  Iniúch
 • Cad iad na ceisteanna cointinneacha agus conspóideacha i dtaca le cúis, treo agus iarmhairtí an Ghorta Mhóir?
 • Cén cheist chonspóideach maidir leis an ocras mór is féidir a aithint sa saol comhaimseartha?

Stair

na
hÉireann

1.2 machnamh a dhéanamh ar shaincheisteanna móra conspóideacha sa stair ó níos mó ná peirspictíocht amháin agus plé a dhéanamh ar chúisí stairiúla na n-ábhar conspóideach sa domhan nua-aimseartha

 2.7 iniúchadh a dhéanamh ar chúisí, cúrsa agus iarmhairtí an Ghorta, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus fiosrú a dhéanamh ar thábhacht an Diaspóra Éireannaigh

Comhfhiosacht faoin stair a fhorbairt

Aonad Foghlama - Foghlaim atá beartaithe i gcomhar Eispéireas Foghlama

Intinní Foghlama:

Táimid ag foghlaim chun:

 • A aithint nach ndeachaigh an Gorta Mór i gcion ar gach duine in Éirinn ar an gcaoi chéanna
 • Machnamh ar na ceisteanna achrannacha a bhaineann le stair an Ghorta Mhóir
 • A aithint síos tríd an stair agus sa tsochaí chomhaimseartha, le linn géarchéimeanna eacnamaíocha gur measa as a bhí na bochtáin
 • A thuiscint nár thug rialtas na linne freagra sásúil ar riachtanais na ndaoine

Stair na hÉireann

Comhfhiosacht faoin stair
a fhorbairt

1.2 machnamh a dhéanamh ar shaincheisteanna móra conspóideacha sa stair ó níos mó ná peirspictíocht amháin agus plé a dhéanamh ar chúisí stairiúla na n-ábhar conspóideach sa domhan nua-aimseartha

 2.7 iniúchadh a dhéanamh ar chúisí, cúrsa agus iarmhairtí an Ghorta, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus fiosrú a dhéanamh ar thábhacht an Diaspóra Éireannaigh

Breathnaigh

  Anailísigh

Léirmhínigh

Foinsí Íomhá a Cheistiú:

Loga Foghlama, L 11

‘The State Ballroom,
St Patrick’s Hall’

Dublin Castle,

F.J Davis

Circa 1850.

Foinse:

Coming Home - Art and the Great Hunger

‘An Irish Peasant Family Discovering the Blight of their Store’

Daniel Mc Donald

1847

Foinse:

Bailiúchán Béaloidis Éireann, UCD

Foinse: ‘The State Ballroom, St Patrick’s Hall’

Dublin Castle, Circa 1850.

Ó ‘Coming Home - Art and the Great Hunger’

Foinse: ‘An Irish Peasant Family Discovering the
Blight of their Store’ 1847

Ó Bailiúchán Béaloidis Éireann, UCD

Eispéireas Foghlama Intinní Foghlama:

Táimid ag foghlaim chun:

 • A aithint nach ndeachaigh an Gorta Mór i gcion ar gach duine in Éirinn ar an gcaoi chéanna
 • Machnamh ar na ceisteanna achrannacha a bhaineann le stair an Ghorta Mhóir
 • A aithint síos tríd an stair agus sa tsochaí chomhaimseartha, le linn géarchéimeanna eacnamaíocha gur measa as a bhí na bochtáin
 • A thuiscint nár thug rialtas na linne freagra sásúil ar riachtanais na ndaoine

Conas is féidir linn tacú leis an bhfoghlaim agus seiceáil isteach uirthi?

“Ní féidir le haon duine teagasc, má chiallaíonn teagasc eolas a chur ar aghaidh, ar aon dóigh mheicniúil, ó dhuine amháin go duine eile. Is é an méid is mó is féidir a dhéanamh gur féidir le duine amháin atá níos eolaí ná duine eile, trí cheisteanna éagsúla a chur, an duine eile a spreagadh, agus dá réir sin tabhairt air foghlaim dó féin.”

—Socrates, 5ú Céad RC

Cén fáth a gcuirimid ceisteanna i seomraí ranga Staire??

Gabh chuig www.menti.com agus bain úsáid as an gcód 51618

Cén fáth a gcuirimid ceisteanna i seomraí ranga Staire?

Ceisteanna Éifeachtacha a chumadh chun Tacú le Foghlaim

Tasc:

Ceist éifeachtach a chumadh a rachadh i ngleic leis na hIntinní Foghlama ag úsáid na bhfoinsí.

Loga Foghlama, L13

Súil Siar ar na hIntinní Foghlama

Táimid ag foghlaim chun:

 •  An cur chuige déach i leith an mheasúnaithe i Stair na Sraithe Sóisearaí a thuiscint
 •  Measúnuithe Rangbhunaithe sa Stair a Iniúchadh
 • An tábhacht atá le Snáithe 1: Nádúr na Staire i gcúrsaí pleanála a thuiscint
 • Gnéithe de cheistiú éifeachtach a scrúdú

f

Seisiún 2:

Fiosrúchán Stairiúil Seomra Ranga a Iniúchadh

Sos

Fiosrúchán Stairiúil Seomra Ranga a Iniúchadh

Taighde, Machnamh agus Comhoibriú a Úsáid sa Stair

9:15 -11:00

11:00-11:15

11:15-13:00

13:00 -14:00

14:00 -15:45

Amlíne do Cheardlann an lae inniu

Na Príomhathruithe inár Seomraí Staire a Aithint  

Lón

Obair le fianaise

‘An mórphictiúr’ a fháil

Comhfhioht

faoin stair a fhorbairt

Snátha don lá:

Snáithe Nádúr Aontaitheach na Staire 

Machnamh mar Chuid lárnach den Fhoghlaim

An Cur Chuige Déach i leith an Mheasúnaithe i Stair na Sraithe Sóisearaí

Intinní Foghlama

Táimid ag foghlaim chun: :

 • Próiseas an scoláire a thuiscint chun aghaidh a thabhairt ar MRB 1:‘An tAm atá Thart i M’Áit Féin’
 • Léirthuiscint a fháil ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag ag measúnú foirmitheach ar ár gcleachtas reatha sa seomra ranga
 • Poitéinseal an phiarmheasúnaithe san aiseolas foirmitheach a aithint

Tá na Measúnuithe Rangbhunaithe cosúil leis an measúnú foirmitheach a tharlaíonn gach lá i ngach ceacht.

Sonraíocht Staire 2017

Cad é an gaol idir na MRBnna agus cleachtas an tseomra ranga?

Scoláirí staire a ullmhú do MRB 1

Mar chuid den teagasc, den fhoghlaim agus de mheasúnú na dtorthaí

foghlama sna trí shnáithe, a bhíonn ar bun go leanúnach, ba chóir go mbeadh deiseanna rialta ag an scoláire chun scileanna a fhorbairt agus a thaispeáint a chabhróidh leis tabhairt go fónta faoi An t-am atá thart i m’áit.

Treoirlínte Measúnaithe

Cleachtas an tSeomra Ranga sa Chéad Bhliain agus MRB 1

I gcleachtas reatha an tseomra ranga, cé na deiseanna a thugaimid do Scoláirí na Sraithe Sóisearaí scileanna a fhorbairt agus a léiriú a chabhróidh leo tabhairt faoi MRB 1?

Loga Foghlama, L14

Measúnú Rangbhunaithe 1:
An t-am atá thart i m’áit

‘Fiosrúchán struchtúrach, fianaise-bhunaithe ar ghné stairiúil nó ar

théama a bhaineann le ceantar nó stair phearsanta/mhuintire

an scoláire’

Sonraithe Staire 2017

Iniúchadh

Aimsiú

Taispeáint

Machnamh

Cén struchtúr atá ag an bhfiosrúchán ar bhonn fianaise in MRB 1?

Iniúchadh

Aimsiú

Taispeáint

Machnamh

Próiseas chun tabhairt faoi MRB 1:

An t-am atá thart i m’áit

Cá bhfuil d'áit féin?

Cad é atá suntasach go stairiúil faoi ‘d’áit féin’?

MRB 1: Topaic a roghnú don Fhiosrúchán

 • Ba chóir do scoláirí machnamh a dhéanamh ar an ngné den An tAm atá Thart Ina nÁit Féin a spreagann a bhfiosracht
 • Is féidir míniú leathan a bhaint as an téarma ‘m’áit féin’ ionas nach gcuirfí cosc ar scoláirí taighde a dhéanamh ar réimsí a bhfuil suim acu iontu dáiríre.
 • Is féidir le scoláirí ar mian leo taighde a dhéanamh ar ghné de stair a dteaghlaigh féin é sin a dhéanamh

Loga Foghlama, L16

52

Athbhreithniú ar ár nAonad Foghlama

1.2 machnamh a dhéanamh ar shaincheisteanna móra conspóideacha sa stair ó níos mó ná peirspictíocht amháin agus plé a dhéanamh ar chúisí stairiúla na n-ábhar conspóideach sa domhan nua-aimseartha

1.8 tuairisc a dhéanamh ar stór fianaise stairiúil cosúil le músaem, leabharlann, ionad oidhreachta, cartlann nó taispeántas digiteach nó cartlann nó taispeántas eile

1.11 naisc a tharraingt agus comparáidí a dhéanamh idir daoine, saincheisteanna agus eachtraí in áiteanna éagsúla agus i dtréimhsí staire áirithe  

Stair na hÉireann

 2.7 iniúchadh a dhéanamh ar chúisí, cúrsa agus iarmhairtí an Ghorta, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus fiosrú a dhéanamh ar thábhacht an Diaspóra Éireannaigh

Comhfhiosacht faoin stair

a fhorbairt

Obair le fianaise

‘An

mórphictiúr’

a fháil

Revisiting our Unit of Learning

Stair na

hÉireann

Eispéireas Foghlama Ceist fiosrúcháin a cheapadh agus a iniúchadh faoi ghné den ghorta agus na torthaí a léiriú ar phóstaer

Intinní Foghlama

Táimid ag foghlaim chun:

 • ceist fiosrúcháin a chumadh
 • fianaise a shainaithint i dtaisclann
 • ár dtorthaí a thuairisciú ar phóstaer

Obair le fianaise

1.8 tuairisc a dhéanamh ar stór fianaise stairiúil cosúil le músaem, leabharlann, ionad oidhreachta, cartlann nó taispeántas digiteach nó cartlann nó taispeántas eile

‘An
mórphictiúr’

a fháil

1.11 naisc a tharraingt agus comparáidí a dhéanamh idir daoine, saincheisteanna agus eachtraí in áiteanna éagsúla agus i dtréimhsí staire áirithe  

 2.7 iniúchadh a dhéanamh ar chúisí, cúrsa agus iarmhairtí an Ghorta, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus fiosrú a dhéanamh ar thábhacht an Diaspóra Éireannaigh

Stáisiúin Fiosrachta Stairiúla

I ndiaidh téama nó ábhar

a roghnú, tosóidh an scoláire ag ceapadh ceisteanna fiosrúcháin a stiúrfaidh a iniúchadh ar an am atá

thart agus a chabhróidh le struchtúr a chruthú dá shaothar.

Treoirlínte Measúnaithe, L16

Ceist ar Bhonn Fiosraithe a Chumadh

Loga Foghlama, L18

Iniúchadh

Aimsiú

Taispeáint

Machanmh

Próiseas chun tabhairt faoi MRB 1:

An t-am atá thart i m’áit

Céim na Fionnachtana

“Nuair a thosaítear ar an gcéim aimsithe den obair, sainaithneoidh an scoláire freagraí ar na ceisteanna a cuireadh sa chéim iniúchta.”

Treoirlínte Measúnaithe 2018, L17

Obair le cineálacha difriúla fianaise

Sainaithneoidh an scoláire freagraí ar na ceisteanna

a cuireadh sa chéim iniúchta

An réimse fianaise a bhailiú chun tacú lena bhfreagra

Tuairimí nó smaointe a thaifead maidir lena dtaithí ar obair a dhéanamh le fianaise chun teacht ar fhreagraí do cheisteanna, agus a dtaithí ar fhoinsí a bhailiú

Stáisiúin Fionnachtana

Obair le cineálacha difriúla fianaise

Loga Foghlama, L19-21 

Am Fionnachtana

Loga Foghlama, L20

Sainaithneoidh an scoláire freagraí ar na ceisteanna

a cuireadh sa chéim iniúchta

An réimse fianaise a bhailiú chun tacú lena bhfreagra

Machnamh ar Fhionnachtain

Machnamh ar:

Rudaí dearfacha

Dúshláin

Tábhacht Stairiúil

Ról an Staraí

Loga foghlama, L23

Tuairimí nó smaointe a thaifead maidir lena dtaithí ar obair a dhéanamh le fianaise chun teacht ar fhreagraí do cheisteanna, agus a dtaithí ar fhoinsí a bhailiú

Iniúchadh

Aimsiú

Taispeáint

Machnamh

Próiseas chun tabhairt faoi MRB 1:

An t-am atá thart i m’áit

Céim Thaispeána

“Cuirfidh an scoláire a chuid taighde i láthair i bhfoirm taispeántais, mar a d’fheicfí in iarsmalann, ionad oidhreachta nó leabharlann.” 

Treoirlínte Measúnaithe, L11

Ár dTorthaí a Thaispeáint

Eispéireas Foghlama

Ceist fiosrúcháin a cheapadh agus a iniúchadh faoi ghné den ghorta agus na torthaí a léiriú ar phóstaer

Intinní Foghlama

Táimid ag foghlaim chun:

 • ceist fiosrúcháin a chumadh
 • fianaise a shainaithint i dtaisclann
 • ár dtorthaí a thuairisciú ar phóstaer

Cad é chomh maith agus a thiocfadh leat do thorthaí a thuairisciú ag úsáid póstaeir?

Success Criteria

Critéir Ratha

1 tréith

in aghaidh

an phoistín

Critéir Ratha a Úsáid

“Sa mheasúnú i Stair na Sraithe Sóisearaí, tapófar an deis don scoláire a bheith ina rannpháirtí machnamhach agus gníomhach ina chuid foghlama féin agus tugtar an deis dá réir do na múinteoirí tacú leis sin

Tá sé sin ag brath ar dheiseanna a bheith á soláthar don fhoghlaimeoir chun dul i ngleic leis na critéir ratha

faoina ndéanfar caighdeán a chuid oibre a mheas trí phiarmheasúnú, trí fhéinmheasúnú agus trí mheasúnú múinteora; agus braitheann sé ar chaighdeán an aiseolais dhírithe a fhaigheann sé chun

cabhrú leis ina chuid foghlama.”

Sonraíocht Staire,L 30

Póstaer a Chruthú chun do Thorthaí a Thaispeáint

Piarmheasúnú chun Tacú le hAiseolas Foirmitheach

Postáil do phóstaer torthaí ar an mball le haghaidh athbhreithnithe

Súil siar ar na critéir ratha

Póstaeir a chéile a athbhreithniú

Aiseolas a chumadh ag tagairt do na critéir ratha

Postáil d’aiseolas ar na póstaeir eile

Aiseolas – An Fhoghlaim a Bhogadh Chun Cinn

Dó Phóstaer a ghlacadh ar ais

An t-aiseolas ó na piaraí a léamh

Fiúntas an aiseolais a fuarthas a phlé

Aibhsigh do chuid aiseolais mar atá thíos

Úsáideach = Glas

Measartha úsáideach= Buí

Neamhúsáideach = Bándearg

Iniúchadh

Aimsiú

Taispeáint

Machnamh

Próiseas chun tabhairt faoi MRB 1:

An t-am atá thart i m’áit

Machnamh

“Ba chóir go mbeadh machnamh an scoláire ar antaithí a fuair sé ar thabhairt faoin taighde agus na deiseanna agus dúshláin a bhí aige mar staraí le feiceáil i dtaispeántas an scoláire.

Treoirlínte Measúnaithe, L18

Cleachtas an tSeomra Ranga agus MRB 1:
Súil Siar ar an Loga Breacadh Dúbailte

Bunaithe ar do thaithí ar an bpróiseas le MRB1, cé na deiseanna a thiocfadh linn a thabhairt do Scoláirí na Sraithe Sóisearaí chun scileanna a fhorbairt agus a léiriú
MRB 1: An t-am atá thart i m’áit?

Loga Foghlama, L14

Súil Siar ar na hIntinní Foghlama

Táimid ag foghlaim chun: :

 • Próiseas an scoláire a thuiscint chun aghaidh a thabhairt ar MRB 1:‘An tAm atá Thart i M’Áit Féin’
 • Léirthuiscint a fháil ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag ag measúnú foirmitheach ar ár gcleachtas reatha sa seomra ranga
 • Poitéinseal an phiarmheasúnaithe san aiseolas foirmitheach a aithint

Seisiún 3:
Taighde, Machnamh agus Comhoibriú a Úsáid sa Stair

Sos

Fiosrúchán Stairiúil Seomra Ranga a Iniúchadh

Taighde, Machnamh agus Comhoibriú a Úsáid sa Stair

9:15 -11:00

11:00-11:15

11:15-13:00

13:00 -14:00

14:00 -15:45

Amlíne do Cheardlann an lae inniu

Na Príomhathruithe inár Seomraí Staire a Aithint  

Lón

Obair le fianaise

‘An mórphictiúr’ a fháil

Comhfhioht

faoin stair a fhorbairt

Snátha don lá:

Snáithe Nádúr Aontaitheach na Staire 

Machnamh mar Chuid lárnach den Fhoghlaim

An Cur Chuige Déach i leith an Mheasúnaithe i Stair na Sraithe Sóisearaí

Táimid ag foghlaim chun:

 • Scrúdú a dhéanamh ar an bpróiseas a bhaineann le scoláirí an MRB 2:Saol i dTréimhse Ama a dheanamh
 • An gaol a shainaithint idir na gnéithe de Shnáithe 1 agus na Gnéithe Cáilíochta i gcomhair MRBnna sa Stair
 • An poitéinseal a aithint atá ag an machnamh chun cabhrú le teagasc agus le foghlaim i seomra na Staire

Intinní Foghlama

Measúnú Rangbhunaithe 2:Saol i dTréimhse Ama

Fiosrúchán struchtúrach, fianaise-bhunaithe

Ar shaol stairiúil agus ar thaithí duine a bhfuil

suim ag an scoláire ann

 Sonraíocht Staire 2017

Loga Foghlama, L 24

Tá na Measúnuithe Rangbhunaithe cosúil leis an measúnú foirmitheach a tharlaíonn gach lá i ngach ceacht.

Sonraíocht Staire 2017

Cad é an gaol idir MRB 2 agus cleachtas an tseomra ranga?

Struchtúr an fhiosrúcháin ar bhonn fianaise in MRB 2: Saol i dTréimhse Ama

Raon feidhme a mheas

Taighde a dhéanamh


Taifead scríofa a chruthú

Machnamh

Loga Foghlama,L24

MRB 2: Saol i dTréimhse Ama

Ceapadh Saol i dTréimhse Ama le cabhrú leis an scoláire a thuiscint ar an staid dhaonna a dhoimhniú

agus ar an spreagadh a bhí le héachtaí agus baois an chine dhaonna a mhúnlaigh an domhan ina gcónaíonn sé.”

Measúnú Rangbhunaithe, L24

kahoot.it

Cén chaoi a mbaineann MRB 2:Saol i dTréimhse
Ama’
le Snáithe 3?

Raon feidhme a mheas le Saol i dTréimhse Ama

Agus aird ar an mbéim ar fhiosrú atá mar bhonn agus taca ag staidéar agus taighde staire, spreagtar an scoláire le hábhar a staidéir a bheachtú ach ceisteanna a cheapadh a thagraíonn do ghné de shaol nó de ghairm bheatha a dhuine roghnaithe.”

Measúnú Rangbhunaithe, L 27

Ceisteanna Fiosraithe

Loga Foghlama,L 25

Roghnaigh duine de na daoine ón bhileog saothair de chud Kahoot agus úsáid na ceisteanna éiritheacha dó/di.

Leathnach 25

Faigh Amach trí Stair a thaighde

‘Is taithí luachmhar foghlama é an próiseas a bhaineann le foinsí ábhartha a aimsiú agus eolas a fháil

uathu.’

Measúnú Rangbhunaithe, L27

Taighde a dhéanamh

Ag Déanamh Taighde sa Stair

Cad iad na foinsí a úsáidfidh mé? Conas is féidir liom teacht ar na foinsí seo? Cuairt leabharlainne? Suíomhanna idirlín? Foinsí eile?

An ann do dhuine ar bith a dtig liom labhairt a mbeadh eolas eile aige ar m’ábhar taighde?

Conas a gheobhaidh mé eolas faoi m’ábhar taighde ó leabhair a d’aimsigh mé? An clár ábhar? An tInnéacs?

Conas a choinneoidh mé nóta d’eolas nua a dtagaim air? Fillteán a choinneáil?

Ag Déanamh Taighde le Saol i dTréimhse Ama

Taifead scríofa a chruthú ar Saol i dTréimhse Ama

Féadfaidh an scoláire an taifead scríofa a chur i láthair ina rogha leagain amach, amhail:

 • alt
 • blag
 • script chraolacháin
 • léacht do lucht éisteachta 
 • litir chuig iris nó nuachtánan
 • tuairisc bháis
 • aiste

Cé acu de na formáidí a roghnófá le taifead scríofa de do phearsa roghnaithe a chur I láthair? Cén fáth?

Creating
a Written Record

Machnamh ar MRB 2

'Mar a tharla i Measúnú Rangbhunaithe 1, ba chóir don scoláire roinnt machnaimh a dhéanamh ar an

bpróiseas – idir an méid a foghlaimíodh faoin ábhar agus an taithí ar oibriú mar staraí. Scríobhfaidh an

scoláire nóta machnaimh atá mar aguisín leis na treoirlínte seo’

Measúnú Rangbhunaithe, L 28

Struchtúr an fhiosrúcháin ar bhonn fianaise in MRB 2: Saol i dTréimhse Ama

Raon feidhme a mheas

Taighde a dhéanamh


Taifead scríofa a chruthú

Machnamh

Loga Foghlama,L24

Gnéithe Cáilíochta ár gcuid MRBnna

1:Leathnach 26

2:Leathnach 27

Aibhsigh na 3 théarma thíos:

 • Comhfhiosacht staire Fianise/bhfoinsí staire
 • An Mórphictiúr

Measúnú Rangbhunaithe 1:

An t-am atá thart i m’áit

Measúnú Rangbhunaithe 2:

Saol i dTréimhse Ama

Gnéithe Cáilíochta

MRB 2:

Saol i dTréimhse

Ama

MRB 1:

An t-am atá thart i

m’áit

Gnéithe Cáilíochta ár gcuid MRBnna

Tasc Measúnaithe

Tugann an scoláire faoi Thasc Measúnaithe scríofa atá le cur faoi bhráid Choimisiún na Scrúduithe Stáit lena mharcáil mar chuid den scrúdú stáit i Stair. Is fiú 10% an Tasc Measúnaithe de na marcanna a úsáidfear chun an grád foriomlán a oibriú amach

Déanfaidh an tasc measúnaithe na mic léinn a thástáil . . . Measúnú Rangbhunaithe, L31

a chumas machnamh a dhéanamh ar an bpróiseas taighde, breithiúnais staire a dhéanamh

bunaithe ar fhianaise agus scileanna eile a thaispeántar i rith na hoibre ar Saol i dTréimhse

Am

a mhachnamh ar an gcaoi ar imir a thaithí ar Saol i dTréimhse Ama tionchar ar a mheonta

agus ar a luachanna

a léirthuiscint ghinearálta do nádúr na staire

Machnamh agus Foghlaim

Breathnaigh trí do Loga Foghlama. Cá mhinice a chonaic tú mé?

Machnamh ‘ina’ gcuid foghlama agus ‘ar a’ gcuid foghlama

Trí mhachnamh ‘ina’ gcuid foghlama agus ‘ar a’ gcuid foghlama is féidir le scoláirí :

 • Éirí níos tuisceanaí ar an eolas agus ar na scileanna atá forbartha acu
 • Láidreachtaí a aimsiú mar aon le réimsí atá le forbairt acu
 • Plean Gnímh a fhorbairt don fhoghlaim atá le teacht
 • Tuiscint níos fearr a bheith acu orthu féin agus ar an gcaoi a mbíonn siad ag foghlaim
 • Níos mó freagrachta a ghlacadh as a gcuid foghlama féin.

(Leabhrán a Cheathair CNCM: Scoláirí ag machnamh ar a gcuid foghlama: )

Reflective Strategies

3,

2,

1

Loga Breacadh

Dúbailte

Cad é?

Cad é faoi?

Cad é anois?

Stad

S’ Breac

Smaoinigh, Péireáil, Roinn

Leid Féinmheasúnaithe

Pleanáil i gcomhair Aonad Foghlama

 • Cad é is mian linn go bhfoghlaimeoidh ár scoláirí?
 • Cá bhfuil said ina n-aistear foghlama?
 • Cad iad na hacmhainní a d’fhéadaimis a úsáid chun tacú leis

an bhfoghlaim?

 • Conas is féidir linn an t-eolas a mheas?

Ceisteanna i gcomhair pleanáil chomhoibríoch sa roinn ábhair :

 • Cad é a oibríonn go maith i do sheomra ranga?

Ag Breathnú ar an Scoil Againne - Réimse 4

Loga Foghlama, L29

Aonaid Foghlama a phleanáil:

Pleanáil Roinne:

Torthaí Foghlama

Príomhfhoglaim

Seiceálacha Measúnatihe

Eispéiris Foghlama Fhéideartha

Cad é a oibríonn go maith i do sheomra ranga?

Pleanáil don Seomra Ranga:

Eispéiris Foghlama

Intinní Foghlama Comhroinnte

Critéir Ratha a Chruthú

Measúnú Foirmitheach

Cad é a oibríonn go maith i do sheomra ranga?

Loga Foghlama, L28

Comhoibriú agus Machnamh

Pleanáil Chomhoibríoch Mhachnamhach

Loga Foghlama, L28

Táimid ag foghlaim chun:

 • Scrúdú a dhéanamh ar an bpróiseas a bhaineann le scoláirí an MRB 2:Saol i dTréimhse Ama a dheanamh
 • An gaol a shainaithint idir na gnéithe de Shnáithe 1 agus na Gnéithe Cáilíochta i gcomhair MRBnna sa Stair
 • An poitéinseal a aithint atá ag an machnamh chun cabhrú le teagasc agus le foghlaim i seomra na Staire

Súil Siar ar na hIntinní Foghlama

Seiceáil amach:Ticéid Éalaithe

Loga Foghlama, L30

Foirm Aiseolais

Ceist

Iarratas

Tuairimí

www.jct.ie

@JCforTeachers

info@jct.ie

Socruithe agus liúntas Taistil​

Múinteoirí BOO (ETB)

Múinteoirí i scoileanna Cuimsitheacha &​

Pobalscoileanna​

Riarachán JCT

Oifigí BOO (ETB)​

Riarachán

JCT

Ionad Oideachais Óstach

Sheoladh chuig

Sheoladh chuig nó a dhéanamh ar líne

URL don nasc anseo

Foirm Aiseolais

LG01.02.18 videos - Google Slides