ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΤΡΩΝ

Γ.Αντωνιάδης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ)

ΑΠΟ 1-1-1983 ΕΩΣ 31-12-1992

65

ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

15

ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ

60

2015

40

60

2014

39

60

2013

38

59

2012

37

58

2011

36

58

ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

35

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

60

2015

40

60

2014

39

60

2013

38

60

2012

37

60

2011

36

60

ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

35

ΑΝΔΡΕΣ

ΟΡΙΟ

ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α.Ο.Η.

ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

37

60

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2008

35

Α.Ο.Η.

ΕΩΣ 31-12-1997

35

65

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2009

30

64,5

2008

30

64

2007

30

63,5

2006

30

63

2005

30

62,5

2004

30

62

2003

30

61,5

2002

30

61

2001

30

60,5

2000

30

60

1999

30

59,5

1998

30

59

ΕΩΣ 31-12-1997

30

65

ΑΠΟ 1-1-1999

25

64,5

1998

25

64

ΕΩΣ 31-12-1997

25

65

ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

15

ΑΝΔΡΕΣ

ΟΡΙΟ

ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΣΤΟ ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ)

ΕΩΣ 31-12-1982

60

2001

17

59,5

2000

16,5

59

1999

16

58,5

1998

15,5

58

ΜΕΧΡΙ 31-12-1997

15

60

ΑΠΟ 1-1-2016

35

59,5

2015

35

59

2014

35

58,5

2013

35

58

ΑΠΟ 1-1-1998

ΕΩΣ 31-12-2012

35

Α.Ο.Η.

ΕΩΣ 31-12-1997

35

65

ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

15

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΣΤΟ ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ)

ΕΩΣ 31-12-1982

17,5

2002

60

18

2003

60

18,5

2004

60

19

2005

60

19,5

2006

60

20

2007

60

20,5

2008

60

21

2009

60

21,5

2010

60

22

2011

60

22,5

2012

60

23

2013

60

23,5

2014

60

24

2015

60

24,5

2016

60

25

ΑΠΟ 1-1-2017

60

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΣΤΟ ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ)

ΕΩΣ 31-12-1982

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΣΤΟ ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ)

ΕΩΣ 31-12-1982

58

ΑΠΟ 1-1-2022

25

58

2021

24,5

58

2020

24

58

2019

23,5

58

2018

23

58

2017

22,5

58

2016

22

58

2015

21,5

58

2014

21

58

2013

20,5

58

2012

20

58

2011

19,5

58

2010

19

58

2009

18,5

58

2008

18

58

2007

17,5

58

2006

17

58

2005

16,5

58

2004

16

58

2003

15,5

58

ΜΕΧΡΙ 31-12-2002

15

ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝΘεμελιωμένα Δικαιώματα

Θεμελιωμένα Δικαιώματα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΣΑΥ

ΙΑΤΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΗΜ.: Κατ εφαρμογή των διατάξεων των Ν.3833/2010 και 3845/2010, τα πάσης φυσεως επιδόματα του δημοσίου μειώθηκαν κατά 12% και 8% αντιστοίχως (εκτός των επιδομάτων οικογενειακών βαρών, ειδικών συνθηκών κ.α.)

Άρθρο 43 (
Ν. 3205/2003 ΦΕΚ 297/Α/2003)
Βασικός μισθός

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Επιμελητή Β`, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
α. Διευθυντής 1,40

β. Επιμελητής Α` 1,20

γ. Επιμελητής Β` 1,00

δ. Επιμελητής r και ειδικευόμενος 0,70


2. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β. Ορίζεται σε χίλια σαράντα δύο ευρώ (1.042 E).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 2 Ν.3336/2005,ΦΕΚ Α 96/20.4.2005, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Eπιμελητή Β΄ ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίστηκε από 1.1.2005 σε χίλια ογδόντα ευρώ (1.080 E)

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 11 Ν.3453/2006,ΦΕΚ Α 74,από 1.1.2006 ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β` Ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίζεται σε χίλια εκατόν δώδεκα ευρώ (1.112 Ε).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 1 παρ.1ιδ του Ν.3554/2007 (ΦΕΚ Α 80/2007) ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β` Ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίζεται από 1.1.2007 σε χίλια εκατόν πενήντα ένα ευρώ (1.151 E)


3. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνονται και οι
οδοντίατροι.

Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις

Α. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

1. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 30 του νόμου αυτού. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις δια τάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, υπολογιζομένου και του χρόνου απόκτησης ειδικότητας.

2. Mεταπτυxιακών σπουδών, για τη χορήγηση του οποίου εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

3.Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:

α. Διευθυντής 450Ε

β. Επιμελητής Α`389Ε

γ. Επιμελητής Β`327Ε

δ. Επιμελητής r και ειδικευόμενος 265 Ε


4. Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:

α. Διευθυντής 339 Ε

β. Επιμελητής Α` 293 Ε

γ. Επιμελητής Β` 247 Ε

δ. Επιμελητής r και ειδικευόμενος 185 Ε


5. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

6. Θέσεως ευθύνης στους Διευθυντές, για όσο χρόνο ασκούντα καθήκοντα του βαθμού τους, οριζόμενο σε διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235 Ε).

Στους Επιμελητές Α`, που απονέμεται ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καταβάλλεται επίδομα θέσεως ευθύνης ίσο με τα σαράντα εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόματος του Διευθυντή, για όσο χρονικό διάστημα φέρουν τον τίτλο αυτόν. Το ίδιο επίδομα και στο αυτό ύψος με τους Αναπληρωτές Διευθυντές καταβάλλεται και σε ιατρούς που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις Διευθυντών.

Το επίδομα θέσεως ευθύνης καταβάλλεται και στην περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) μηνών συνολικά κατ` έτος.

Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις (συνεχεια)

Β.
1. Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού.


2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζονται τα κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και παραμονής του ιατρικού προσωπικού του Συστήματος σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια, που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές περιοχές, καθώς και οι άγονες ειδικότητες,όπως οι περιοχές αυτές και αγονες ειδικότητες χαρακτηριζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις.

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού σε
προβληματικές περιοχές ή για την προσέλκυση στο σύστημα συγκεκριμένης ειδικότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 31.12.1997 και με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό του Ε.Σ.Υ.

Εφημερίες


1. Η συμμετοχή των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των μελών Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και όλων των ιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στο πρόγραμμα εφημεριών, είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, για την
πραγματοποίηση εφημεριών, κατατάσσονται σε τρεις (3) ζώνες ανάλογα με την έδρα τους, ως εξής:

α. Ζώνη Α`

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της
Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων,
συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών, καθώς και τα κέντρα υγείας του λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης.

β. Ζώνη Β`

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των
υπόλοιπων νομών ή πόλεων, καθώς και της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας.

γ. Zώνη Γ`

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία που έχουν την έδρα τους σε,
χαρακτηρισμένες από ισχύουσες διατάξεις, προβληματικές περιοχές, όλα τα
υπόλοιπα κέντρα υγείας, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.) με τα παραρτήματά του.

Εφημερίες
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

3. Το ανώτατο όριο συμμετοχής του προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου, σε εφημεριακή απασχόληση κατά νοσοκομείο, από το σύνολο των υπηρετούντων σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση, ορίζεται κατά ζώνη ως εξής:

Α` Ζώνη: Μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων ιατρών σε περίmωση γενικής εφημερίας και μέχρι το ένα πέμmο (1/5) σε περίmωση εσωτερικής εφημερίας, του τελευταίου ΠΟ(Jοστού δυναμένου να αυξάνεται Σε όλως εξαιρετικές περιmώσεις, μέχρι το ένα τρίτο (1/3), με αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

Β` Ζώνη: Μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) των υπηρετούντων ιατρών, του ποσοστού αυτού δυναμένου να αυξάνεται, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μέχρι τα τρία πέμπτα (3/5).

Γ` Ζώνη: Μέχρι το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών.

Εφημερίες-Αμοιβες

Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία, ανάλογα με τη διάρκειά της, προσδιορίζεται με ωρομίσθιο ως εξής:

α. Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα το ωρομίσθιο επί τις αντίστoιxες ώρες απασχόλησης.

β. Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

γ. Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

δ. Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεξάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30 έ) για Επιμελητές Γ`, Β` και Α` και κατά εξήντα ευρώ (60 ε) για Διευθυντές.

Το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0059 επί του
βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος. Το ωρομίσθιο και οι προσαυξήσεις των εφημεριών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α` Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημέριων καταβάλλεται μηνιαίο ποσό, ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του Διευθυντή Ε.Σ.Υ, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Η απουσία των Διευθυντών για λειτουργικές ανάγκες, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημέριων.

5. Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα
εκατοστό (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας,
συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησής της.

6. Οι ιατροί που συμμετέχουν σε ενεργό εφημερία υποχρεούνται να βρίσκονται εντός του νοσοκομείου και των λοιπών μονάδων σε όλη τη διάρκειά της. Σε περίπτωση απουσίας τους, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων, περικόπτεται ολόκληρη η αμοιβή της εφημερίας.

Οι ιατροί που συμμετέχουν σε εφημερία ετοιμότητας υποχρεούνται να
προσέρχονται στα νοσοκομεία και στις λοιπές μονάδες όταν και όσες φορές καλούνται για παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση κλήσης και μη προσέλευσής τους, πέρα από τη στέρηση της αμοιβής της εφημερίας, κινείται αρμοδίως και πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους.

Ο χαρακτήρας και ο τρόπος αποζημίωσης των ιατρών που μετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας ετοιμότητας δεν μεταβάλλονται από τις τυχόν σωρευτικές κλήσεις και τη διάρκεια παραμονής τους στους νοσοκομειακούς και λοιπούς χώρους. Η κλήση και η προσέλευση ή μη ιατρών στην περίmωση αυτή διαπιστώνεται από τα στοιχεία της κάθε νοσηλευτικής μονάδας και με ευθύνη του γιατρού της ενεργού εφημερίας.

7. Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του
Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο όρθρο 43 του παρόντος, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 16ώρου.

Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε εβδομήvτα εκατοστά (70%) της αντίστοιχης συνoλιικής αμοιβής της 16ωρης ενεργού εφημερίας. Η κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών γίνεται εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων.

Εντός του τελευταίου τριμήνου του κάθε έτους εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, με τις οποίες καθορίζονται τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις εφημερίες κάθε νοσοκομείου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο της εφημερίας και τον έλεγχό τους. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα και
διαπίστωσης υπέρβασης της κοινής απόφασης ή απουσίας των εφημερευόντων από τα καθήκοντά τους, κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

9. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών ή άλλων απολαβών των ιατρών,
περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από εφημερίες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί κατά μήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισμό σε αυτές της οικογενειακής παροχής και των επιδομάτων εορτών και αδείας. Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή. Τυχόν υπέρβαση του ποσού αυτού περικόπτεται από την αποζημίωση των εφημεριών.

ΑΣΦΣΥΝΤΑΞ ΙΑΤΡΩΝ - Google Slides