Ceannaireacht an Earraigh 2019

Pleanáil Straitéiseach Scoláire-lárnach

Seisiún a 3

Inniu beimid ag comhoibriú chun…

Cur lenár dtuiscint ar an gcaoi chun pleanáil i gcomhair curaclam sa tSraith Shóisearach a bhíonn bunaithe ar riachtanais agus ar chomhthéacs agus atá scoláire-lárnach ina chur chuige

 • Beidh an dá (MRB) cheann bunaithe ar raon cineálacha measúnaithe, agus d’fhéadfadh go mbeadh tascanna tionscadail, tascanna ó bhéal, taighde, tascanna praiticiúla nó deartha agus déantúsaíochta, staidéir allamuigh agus léirithe ealaíonta i gceist. 

 • Beidh aitheantas agus luacháil le fáil ó chur chuige déthreoch an mheasúnaithe ar na cineálacha éagsúla foghlama a tharlaíonn i scoileanna, agus cruthóidh a leithéid deis do mheasúnú níos iomláine ar oideachas gach duine óig.

Foghlaim Scoláire-Lárnach a fhiosrú sna Measúnuithe Rangbhunaithe

Agus sibh ag obair le chéile mar ghrúpa, léigí an cur síos ar fhoghlaim an scoláire ar gach cárta agus pléigí iad

Cén áit a bhfeiceann sibh cur chuige scoláire-lárnach san fhoghlaim sna MRBnna?

Céard a chiallódh sé sin de bhur scoileanna?

Cén áit a bhfeiceann sibh cosúlachtaí san fhoghlaim ar fud na MRBnna?

Cuirfidh leathnú seo na mbandaí ama a bhféadtar na MRBnna, AFMÁnna agus Tascanna Measúnaithe a chomhlánú lena linn níos mó solúbthachta ar fáil do scoileanna d’fhonn uainiú an MRB a eagrú ar bhealach a oireann do riachtanais foghlama na scoláirí agus do riachtanais eagraíochtúla na scoile. Fágann an t-athrú seo freisin go mbeidh níos mó solúbthachta ag scoileanna d’fhonn éispéiris foghlama ábhartha eile amhail gníomhaíochtaí comhchuraclaim nó breischuraclaim a chomhtháthú isteach ina gclár ama bliantúil.    

   (Ciorclán 79/2018

Athruithe sa Churaclam ag Leibhéal na Scoile

Leibhéal na Scoile Uile

 Leibhéal na Roinne Ábhair agus na Foirne

Leibhéal an tSeomra Ranga

Neamhspleáchas Scoileanna

CURACLAM

Pleanáil don Mheasúnú agus don Tuairisciú

An Féilire Measúnaithe agus Tuairiscithe a Phleanáil: Cur chuige na Scoile Uile

Léigh an léargas ar roinn an ábhair a tugadh duit 

Bunaithe ar do chuid léitheoireachta, tabhair moltaí maidir leis an am ar mhaith leat na MRBnna a fheiceáil ag tarlú thar na ceithre ceathrúna.

Breac síos nóta ag míniú do chinnidh.

16-19

Ag Comhoibriú ar Fhéilire na MRBnna

Cuimhnigh orthu seo a leanas ….

 • Caithfear na MRBnna a chríochnú laistigh den tréimhse ama tugtha (3 seachtaine, 4 seachtaine srl.) de réir na dTreoirlínte Measúnaithe do gach ábhar.
 • Níor cheart an cruinniú AFMÁ a bheith níos déanaí ná i ndiaidh an MRB a chríochnú.
 • Ba cheart an Tasc Measúnaithe a leanann MRB 2 a bheartú laistigh de sheachtain ón MRB a bheith déanta.

 • Anois agus na ceathrúna aontaithe againn, aontaíonn na ranna ábhar laistigh de cheathrú dátaí don AFMÁ agus don TM atá acu má oireann agus don uain a mholtar le haghaidh an MRB
 • Ansin is féidir é sin a úsáid chun na sonraí a chur isteach san fhéilire measúnaithe.

An Féilire Measúnaithe agus Tuairiscithe a Phleanáil: Próiseas Molta

Céard iad na cúrsaí ceannaireachta ar gá aird a thabhairt orthu agus féilire measúnaithe á chruthú againn?

Roinnt nithe le cur san áireamh agus muid ag tabhairt faoi fhéilire a chruthú

‘níos mó solúbthachta ar fáil do scoileanna d’fhonn uainiú an MRB a eagrú ar bhealach a oireann do riachtanais foghlama na scoláirí agus do riachtanais eagraíochtúla na scoile.’

(Ciorclán 0079/2018)

Sceideal measúnaithe agus tuairiscithe na scoile.

Tréimhse do scrúduithe ó bhéal, scrúduithe praiticiúla CSS don SS agus don AT

Múinteoirí atá ina scrúdaitheoirí CSS

Cruinnithe AFMÁ atá ag teacht salach ar a chéile do mhúinteoirí ilábhar

AFMÁ Idirscoile

Impleachtaí d’acmhainní

Cur chuige Scoláire-Lárnach

Cur chuige féideartha don Fhoireann uile maidir le pleanáil an Fhéilire do na MRBnna

Déanann na Ranna Ábhar machnamh ar na treoirlínte measúnaithe  

Déan na MRBnna a mhapáil leis an gceathrú den bhliain is fearr leo

Déan machnamh ar eispéireas an scoláire? Déantar athmhachnamh? 

Déanann na Ranna sa cheathrú chéanna dátaí a phleanáil don AFMÁ, TM agus d’uain an MRB.

Ciorclán 0079/2018

Is gá an ‘rómheasúnú’ a sheachaint agus an t-ualach carnach ar scoláirí agus ar mhúinteoirí

a bhaineann leis an iliomad measúnuithe sa réimse iomlán ábhar a íoslaghdú. 

Sa

chomhthéacs sin, tógfaidh na Measúnuithe Rangbhunaithe ionad na measúnuithe eile a

dhéantar sa scoil faoi láthair amhail scrúduithe inmheánacha na scoile (Nollaig/deireadh an

téarma) de réir mar is cuí.

Ba cheart do scoileanna, mar sin de, pleanáil a dhéanamh i dtreo

na Measúnuithe Rang-Bhunaithe ionad na scrúduithe inmheánacha a thógáil le haghaidh

scoláirí sa 2ú bliain agus sa 3ú bliain de réir mar is iomchuí.

Réimse 3: Ceannaireacht ar Fhorbairt na Scoile

Úsáid a bhaint as Ag Breathnú ar an Scoil Againne chun machnamh

Machnamh a dhéanamh ar Fhéilire Measúnaithe agus Tuairiscithe do Scoilse

Ceisteanna FMS

 • Cé chomh maith agus atá ag éirí linn?
 • Céard iad ár gcuid láidreachtaí?
 • Céard iad na réimsí atá le feabhsú againn?
 • Conas is féidir linn feabhsú?

Snáitheanna don Lá

Forbairt Churaclaim

Pleanáil don Mheasúnú agus don Tuairisciú

Neamhspleáchas Scoileanna

Scoláire sa Lár

Próiseas Cinnteoireachta

Cinntí Straitéiseacha a Dhéanamh

Déan machnamh ar an bhfoghlaim i rith an lae agus smaoinigh ar ghníomh amháin a dhéanfá nuair a fhillfidh tú ar do scoilse.

Roinn do smaointe le do ghrúpa.

Athruithe sa Churaclam ag Leibhéal na Scoile

Leibhéal na Scoile Uile

 Leibhéal na Roinne Ábhair agus na Foirne

Leibhéal an tSeomra Ranga

Neamhspleáchas Scoileanna

CURACLAM

Inniu beimid ag comhoibriú chun…

Cur lenár dtuiscint ar an gcaoi chun pleanáil i gcomhair curaclam sa tSraith Shóisearach a bhíonn bunaithe ar riachtanais agus ar chomhthéacs agus atá scoláire-lárnach ina chur chuige

Achoimre...

Chun scoláirí a chur i gceartlár an eispéiris oideachais atá acu féin, caithfidh scoileanna machnamh a dhéanamh ar na riachtanais ar leith a bhaineann lena gcuid scoláirí féin agus le comhthéacs uathúil a scoile féin. 

Chun pleanáil go straitéiseach d’athruithe sa churaclam, is gá do scoileanna machnamh ar phleanáil le haghaidh forbairtí ag leibhéal an tseomra ranga, na roinne ábhair agus na scoile uile

Cabhraíonn prionsabail na pleanála éifeachtaí le scoileanna sa phróiseas seo

• Comhairleach

• Comhoibríoch

• Ag teacht leis an gcomhthéacs áitiúil

• Freastal ar riachtanais nua agus éiritheacha

• Nascadh le próiseas FMS na scoile

Bíonn am i gceist chun athrú suntasach a bhaint amach, athrú oideachasúil atá domhan agus buan.

Mar Fhocal Scoir …

 • Tá sé sin amhlaidh mar go mbaineann athrú suntasach go hiondúil le hathrú a dhéanamh ar na bealaí a tharlaíonn teagasc agus foghlaim nó an cultúr i scoileanna mar ionaid foghlama agus eagraíochtaí a athrúan bealach a dhéantar rudaí a athrú.
 • Chun teacht ar an gcineál sin athraithe, is gá do dhaoine gairmiúla dul i ngleic le creidimh, meonta agus gnásanna bunúsacha agus cleachtas a athrú bunaithe ar thaithí.

Mar Fhocal Scoir …

Ag Plé le Tuismitheoirí maidir le Measúnú agus Tuairisciú

Cláir Foghlama Leibhéal 2
Ceardlanna Ceannaireachta

7ú Bealtaine 2019 – Ionad Oideachais Dhroim Conrach

8ú Bealtaine 2019 – Ionad Oideachais Luimnigh

9ú Bealtaine 2019 – Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc

10ú Bealtaine 2019 – Ionad um Thacaíocht Oideachais Chorcaí

Athcheardlanna

Aiseolas

jctregistration.ie

Pleanáil Straitéiseach Scoláire-lárnach Seisiún a 3 - Google Slides