Здійснення моніторингових досліджень в процесі роботи над єдиною методичною темою

Самойлова І.А., методист НМЦ

м.Енергодар

20.03.2012

План роботи

 • Визначення понять: “моніторинг”; “педагогічне моделювання”; “кваліметрія”; “єдина методична тема”
 • Моделювання очікуваних результатів роботи над єдиною методичною темою
 • Проведення соціально-педагогічних досліджень на різних етапах роботи над єдиною методичною темою

Моніторинг

 • засіб вироблення нової інформації;
 • постійне відстеження процесу;
 • база для прийняття і коригування управлінських рішень

Моніторинг

 • форма організації, збору, оброблення та розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження  її стану і прогнозування розвитку
 • комплекс процедур спостереження, поточного оцінювання важливих перетворень в освітній системі, а також спрямування цих перетворень на досягнення визначених параметрів розвитку досліджуваного об’єкту

Педагогічне моделювання - це

 • дослідження педагогічних об'єктів (явищ) за допомогою моделювання понятійних, процесуальних, структурно-змістових і концептуальних характеристик й окремих «сторін» навчально-виховного процесу в межах топічно визначеного соціокультурного простору на загальноосвітньому, професійно орієнтованому або іншому рівнях

Моделювання - це

 • метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю)
 • відтворення властивостей об’єкту, який досліджується, на спеціально побудованому аналозі за відповідними алгоритмами. Цей аналог і називається моделлю (В.А.Штофф).

Процес моделювання

передбачає

 • мету (для чого здійснюється моделювання?),
 • об’єкт (де, в яких межах здійснюється моделювання?)
 • предмет (що моделюється?).

Кваліметрія

 • наукова галузь, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів – предметів або процесів (з англ. «квалі» – якість , «метро» – міряю)

Єдина методична тема (ЄМТ)

 • одна з форм методичної роботи
 • «Методична робота в освітніх закладах... є частиною безперервної освіти викладачів, вихователів. Мета її – засвоєння найбільш раціональних методів і прийомів навчання і виховання учнів; підвищення рівня загальнодидактичної та методичної підготовленості педагога до організації та ведення навчально-виховної роботи...» (Поташник М.М., Російська педагогічна енциклопедія, 1993)

Робота над ЄМТ

 • «Центр розвитку освіти» м.Дубна Московської області (офіційний сайт http://oit.uni-dubna.ru/ (офіційний сайт http://oit.uni-dubna.ru/; посилання на матеріали kursy/metodika/polozmetodtem.doc)

Моделювання очікуваних результатів роботи над ЄМТ

Особливості моделювання в педагогіці

 • одне й теж педагогічне поняття має велику кількість визначень, які не відображають педагогічне явище, процес у всій його різноманітності
 • відсутність критеріїв для визначення рівня досягнення поставлених цілей, вимірювання ступеню реалізації певного процесу

Факторно-критеріальні моделі

фактор - Ф

вагомість - m

критерії

вагомість - v

коефіцієнт відповідності -К

значення коефіцієнта відповідності

часткова оцінка критеріїв

часткова оцінка факторів

1. Безперервна освіта

0,27

1.Методологічна грамотність

0,35

К1

0,5

0,175

0,18

 

 

2.Поповнення знань

0,34

К2

0,75

0,255

 

 

 

3.Розвиток фахових умінь

0,31

К3

0,75

0,233

 

2. Здійснення освітнього процесу

0,27

4.Моделювання уроку

0,44

К4

0,5

0,22

0,13

 

 

5.Проведення уроків

0,21

К5

0,25

0,053

 

 

 

6.Проведення індивідуально-диференційованих занять

0,16

К6

0,5

0,08

 

 

 

7.Проведення підсумкових заліків

0,11

К7

0,5

0,055

 

Очікувані результати - основа

8. Субъектный результат для учителя (приобретение новых компетенций).

1. Эффективное применение новых педагогических инструментов, таких как:

интерактив — то есть взаимодействие с компьютером и управление информацией;

моделинг — моделирование ситуаций, объектов, процессов и явлений, а также виртуальной среды, которую можно изучать.

мультиме­диа — аудиовизуальное представление внешнего мира (фото, видео, графика, анимация, звук);

Очікувані результати - основа

8. Субъектный результат для учителя (приобретение новых компетенций).

2. Новые технологические компетенции:

 • совершенствование технологии применения прикладного программного обеспечении,
 • знания и умения эффективной эксплуатации техники и инновационного ресурсного обеспечения.

3. Знание программного обеспечения (интерактивных и мультимедийных обучающих программ) для обеспечения практических и лабораторных работ.

Принципи створення моделей

 • якість – поняття складне та ділиме
 • предмет оцінки якості – діяльність окремо кожного учасника НВП
 • участь “споживача” освітніх послуг
 • вагомість фактору

(за Єльніковою Г.В.)

Якості моделі

 • інформативність моделі, 
 • зручність користування нею,
 • можливість виявлення окремих компонентів, вплив на які дозволить наблизитись до реалізації загальної мети.

Етапи роботи над ЄМТ

діагностика і планування роботи

теоретичне вивчення проблеми

практичне запровадження нових форм,

методів тощо

узагальнення та аналіз результатів,

розповсюдження отриманого досвіду

Проведення соціально-педагогічних досліджень на різних етапах роботи над єдиною методичною темою

Анкетування

 • метод масового збору матеріалу за допомогою спеціально розроблених опитувальників –анкет
 • емпіричний соціально-психологічний метод одержання інформації на підставі відповідей на спеціально підготовлені, що відповідають основній задачі дослідження питання, що складають анкету

Типи анкет

 • відкриті, потребують самостійного конструювання відповіді;
 • закриті, у яких респонденту приходиться вибирати одну з готових відповідей;
 • іменні, потребуючі вказувати прізвища випробуваного;
 • анонімні, що обходяться без неї й ін.

Організація анкетування

 • генеральна сукупність
 • вибірка (репрезентативність, єкономічність):

кластерний вибір, стратифікований вибір; метод загального масиву, метод стихійної виборки тощо

Тест

 • (англ. test – проба, іспит, перевірка) – у психології – фіксований в часі іспит, призначений для встановлення кількісних (і якісних) індивідуально-психологічних розходжень; основний інструмент психодиагностического обстеження

Особливість тестування

 • точність
 • простота формулювання
 • можливість автоматизації

Ресурс:

http://www.prostopros.ru/Glavnaya.aspx


Використані джерела

 • Википедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ru.wikipedia.org/
 • Гречаник О.Є. Управління виховною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі. – Х.: Вид. група «Основа», 2009
 • Григораш В.В. «Оцінювання в управлінській діяльності» // Журнал «Управління школою», 2010 - № 13 (277), травень
 • Єльникова, Г.В. Основи адаптивного управління [Текст] / Г.В.Єльнікова. – Х.: Видав. гр. Основа, 2004.–128 с.
 • Єльникова Г.В. Рябова З.В. Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httphttp://http://kafmohttp://kafmo.http://kafmo.kievhttp://kafmo.kiev.http://kafmo.kiev.uahttp://kafmo.kiev.ua/http://kafmo.kiev.ua/docshttp://kafmo.kiev.ua/docs/http://kafmo.kiev.ua/docs/articlehttp://kafmo.kiev.ua/docs/article_http://kafmo.kiev.ua/docs/article_elnikovahttp://kafmo.kiev.ua/docs/article_elnikova_http://kafmo.kiev.ua/docs/article_elnikova_riabovahttp://kafmo.kiev.ua/docs/article_elnikova_riabova_01.http://kafmo.kiev.ua/docs/article_elnikova_riabova_01.pdf

Використані джерела

 • Єрмола, А.М. Технологія моніторингу якості освіти. (Портфоліо управління освіти Київської районної ради м.Харкова.): навчально-методичний посібник [Текст] / А.М. Єрмола. – Х.: Курсор, 2008. – 173с.
 • Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/
 • Методические рекомендации и комментарии к Положению о системе организации работы над методической темой в образовательном учреждении [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kursy/metodika/polozmetodtem.doc
 • Ястребова В.Я. Лекція «Теорія і методика проведення соціально-педагогічних досліджень в умовах інноваційного освітнього середовища»

вебінар 20.03.2012.ppt - Google Slides