หลักการ แนวคิด การเลือกใช้สื่อ
และประเมินผลการใช้สื่อเพื่อจัดการเรียนรู้

ดร.สุวิทย์ บึงบัว

การบูรณาการสื่อ / นวัตกรรม Online
สู่ห้องเรียนประชารัฐ

ประเด็นการนำเสนอ

  • สื่อ Online ในสังกัด สพฐ.
  • หลักการ แนวคิด การเลือกใช้สื่อ และประเมินผลการใช้สื่อเพื่อจัดการเรียนรู้
  • ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตโรงเรียนประชารัฐ
  • การปัญหาการนำสื่อไปใช้ในระบบการเรียนการสอนในระบบ Offline ของ สพฐ.

สื่อ Online

สื่อ (Media) = ตัวกลางระหว่างผู้ต้องการสื่อสารกับผู้รับสาร
เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

“ไม่มีสื่อการสอนอันใดที่ใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์”
ในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการสอนต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน

ประโยชน์ของสื่อการสอน

ประโยชน์ของสื่อการสอน

1. ช่วยให้นักเรียนรับรู้ แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้น

2. ช่วยให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้น เร้าความสนใจ

3. ช่วยประหยัดเวลาเรียน โดยใช้เวลาน้อย สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น

3. ลดการบรรยายของผู้สอน แต่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น

4. ช่วยให้นักเรียนเกิดความประทับใจ และจดจำได้นาน

5. ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น

6. ครูสามารถสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มากขึ้น

หลักการเลือกสื่อสำหรับการสอน

หลักการเลือกสื่อสำหรับการสอน

1. สัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและประสงค์

2. เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ

3. เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน

4. สะดวกในการใช้ ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป

5. มีคุณภาพเทคนิคการผลิตสื่อที่ดี

6. ราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองต้องคุ้มกับเวลา

หลักการ แนวคิด การเลือกใช้สื่อ Online

1. วิธีการสอน (Instructional Method)

2. ลักษณะของผู้เรียน (Learner Characteristics)

หลักการ แนวคิด การเลือกใช้สื่อ Online

หลักการ แนวคิด การเลือกใช้สื่อ Online

3. ข้อจำกัดในทางปฏิบัติ (Practical Constrain)

หลักการ แนวคิด การเลือกใช้สื่อ Online

4. ผู้สอนหรือครู (Teacher)

ขั้นตอนการใช้สื่อ

ขั้นตอนการใช้สื่อ

ขั้นตอนการใช้สื่อ

1. ขั้นการวิเคราะห์ - Analysis

2. ขั้นการออกแบบ - Design

3. ขั้นการพัฒนา - Development

4. ขั้นการนำไปใช้ - Implementation

5. ขั้นการประเมินผล - Evaluation

การประเมินผลการเรียนจากการใช้สื่อ Online

การประเมินผลการเรียนจากการใช้สื่อ Online

Formative Evaluation - ประเมินเพื่อปรับปรุง

Summative Evaluation - ประเมินเพื่อวัดความรู้

การประเมินผลการเรียนจากการใช้สื่อ Online

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

2. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

3. ด้านเจตพิสัย (Affective Domain)

แหล่งเรียนรู้ Online

Q & A

6-1คู่มือหลักการแนวคิดการเลือกใช้สื่อการประเมินผลการใช้สื่อเพื่อจัดการเรียนรู้ - Google Slides