สำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจ และความเห็นของประชาชน โดยขอให้ท่านตอบข้อมูลตามความเห็นของท่าน เพื่อนำไปใช้ประกอบการบริหารงานต่อไป
เพศ *
จำเป็น
อายุ *
จำเป็น
ท่านประกอบอาชีพอะไร *
จำเป็น
ท่านเคยมาติดต่อหรือใช้บริการ ของ อบต.วังอิทกในรอบปีที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด เช่น เข้าประชุมอบรม เสียภาษี ขอข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์ร้องเรียน หรือบริการอื่นๆ เป็นต้น
ท่านคิดว่าปัญหาด้านใดที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด *
ท่านมีความพึงพอใจการบริหารงาน อบต.วังอิทก ภาพรวมมากน้อยเพียงใด *
จำเป็น
ท่านมีความพึงพอใจการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.วังอิทก มากน้อยเพียงใด
โปรดแสดงความคิดเห็นอื่นๆ หรือ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ส่ง
ล้างแบบฟอร์ม
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว