INSCRIPCIÓ al CES
DADES PERSONALS
DNI: *
La vostra resposta
Cognoms, Nom *
Escriu primer els cognoms i després el nom
La vostra resposta
Adreça *
La vostra resposta
Codi postal *
La vostra resposta
Població *
La vostra resposta
Telèfon *
La vostra resposta
Correu electrònic *
La vostra resposta
Data naixement: *
dd/mm/aaaa
La vostra resposta
DADES BANCARIES
Banc / Caixa *
La vostra resposta
Adreça de l'oficina *
La vostra resposta
Població *
La vostra resposta
Número de compte(IBAN): *
Recorda: ESnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn
La vostra resposta
Altres socis amb el mateix titular *
Si has d'afegir altres membres de la família, escull l'opció SI.
Següent
No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Google no ha creat ni aprovat aquest contingut. Informeu d'un ús abusiu - Condicions del Servei