Chương 15: Độc quyền
Bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấp "Gửi", rồi xem kết quả. Chúc bạn có kết quả tốt!
Địa chỉ email *
Câu 1: Nhà độc quyền là người chấp nhận giá. *
2 điểm
Câu 2: Rào cản phổ biến nhất để nhập vào thị trường độc quyền là rào cản do nhà độc quyền sở hữu một nguồn lực then chốt cần thiết cho sản xuất sản phẩm. *
2 điểm
Câu 3: Một nhà độc quyền là người duy nhất bán một sản phẩm mà không có sản phẩm thay thế tương tự. *
2 điểm
Câu 4: Một nhà độc quyền tự nhiên là nhà sản xuất có quyền sở hữu một loại tài nguyên thiên nhiên mà các nhà sản xuất khác không có. *
2 điểm
Câu 5: Đường cầu đối với một nhà độc quyền là đường cầu của thị trường. *
2 điểm
Câu 6: Đối với công ty độc quyền, doanh thu cận biên luôn luôn thấp hơn giá bán hàng hóa. *
2 điểm
Câu 7: Để tối đa lợi nhuận, nhà độc quyền chọn số lượng hàng hóa mà tại đó doanh thu biên bằng chi phí biên và sau đó sử dụng đường cầu để xác định giá bán lượng hàng hóa đó cho người tiêu dùng. *
2 điểm
Câu 8: Đường cung của một nhà độc quyền luôn luôn dốc lên. *
2 điểm
Câu 9: Để đạt lợi nhuận cao nhất, một nhà độc quyền chọn mức sản lượng mà tại đó chi phí biên bằng với giá bán. *
2 điểm
Câu 10: Nếu chính phủ định giá bán bằng với chi phí biên của nhà độc quyền, lợi nhuận nhà độc quyền bị giảm và sẽ rút khỏi thị trường. *
2 điểm
Câu 11: Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng các giải pháp hiệu quả nhất cho vấn đề của độc quyền là nhà nước sở hữu doanh nghiệp độc quyền *
2 điểm
Câu 12: Phân biệt giá không thể diễn ra khi hàng hóa được bán trên thị trường cạnh tranh. *
2 điểm
Câu 13: Phân biệt giá có thể tăng phúc lợi kinh tế do sản lượng được bán cao hơn mức sản lượng mà nhà độc quyền xác định dựa trên một mức giá cố định. A. Đúng B. Sai *
2 điểm
Câu 14: Phân biệt giá hoàn hảo là hiệu quả nhưng tất cả các thặng dư được nhận bởi người tiêu dùng. *
2 điểm
Câu 15: Các trường đại học có thể được cho là có sự phân biệt giá khi giảm học phí riêng cho các sinh viên nghèo. *
2 điểm
Câu 16: Doanh nghiệp độc quyền là người bán duy nhất và là người quyết định giá *
2 điểm
Câu 17: Doanh thu biên của một doanh nghiệp độc quyền luôn luôn bằng với giá bán của hàng hóa đó *
2 điểm
Câu 18: Mức sản lượng hiệu quả xã hội được xác định tại điểm giao nhau giữa đường cầu và đường chi phí biên *
2 điểm
Câu 19: Nhà độc quyền còn nhận lợi ích kinh tế chừng nào giá còn lớn hơn tổng chi phí trung bình *
2 điểm
Câu 20: Đường cầu của doanh nghiệp độc quyền dốc xuống *
2 điểm
Câu 21: Điều nào sau đây không phải là một rào cản để gia nhập vào một thị trường độc quyền? *
2 điểm
Câu 22: Một công ty có tổng chi phí trung bình liên tục giảm đến mức thấp nhất dẫn đến việc nó có thể có thể cung cấp sản lượng cho toàn bộ thị trường được gọi là *
2 điểm
Câu 23: Khi một nhà độc quyền sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm, doanh thu biên được tạo ra bởi sản phẩm đó phải *
2 điểm
Câu 24: Một nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất tạo mức sản lượng mà tại đó *
2 điểm
Câu 25: Khẳng định nào sau đây là đúng trong thị trường độc quyền? *
2 điểm
Câu 26: Thomson là một nhà độc quyền trong việc xuất bản các sách giáo khoa bởi vì *
2 điểm
Câu 27: Tính chất không hiệu quả của độc quyền là do *
2 điểm
Câu 28: So với một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, một thị trường độc quyền thường sẽ tạo ra *
2 điểm
Câu 29: Đường cung của nhà độc quyền *
2 điểm
Câu 30: Tác động của chính sách định giá bằng với chi phí biên đối với nhà độc quyền sẽ *
2 điểm
Câu 31: Bằng cách ngăn cản sáp nhập và phá vỡ các công ty lớn, luật chống độc quyền nhằm vào mục đích *
2 điểm
Câu 32: Nhà nước can thiệp bằng cách sở hữu doanh nghiệp độc quyền tự nhiên thường sẽ *
2 điểm
Câu 33: Nhận định nào sao đây không đúng về phân biệt giá? *
2 điểm
Câu 34: Nếu chính phủ phá vỡ sự độc quyền tự nhiên thành nhiều công ty nhỏ hơn, chi phí sản xuất *
2 điểm
Câu 35: Một nhà độc quyền có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận kinh tế trong dài hạn vì *
2 điểm
Câu 36: Nếu doanh thu cận biên cao hơn chi phí cận biên, một nhà độc quyền nên *
2 điểm
Câu 37: Phát biểu nào sao đây không đúng về doanh thu của nhà độc quyền? *
2 điểm
Câu 38: Ví dụ nào sau đây thể hiện chiến lược phân biệt giá của doanh nghiệp? *
2 điểm
Câu 39: Đường cầu đối với một doanh nghiệp độc quyền thường có dạng đường thẳng *
2 điểm
Câu 40: Phát biểu nào sau đây đúng tại mức sản lượng nhà độc quyền đạt lợi nhuận tối đa. *
2 điểm
Câu 41: Lý do làm cho thị trường xuất hiện độc quyền là gì *
2 điểm
Câu 42: So sánh với mức hiệu quả xã hội, doanh nghiệp độc quyền sẽ chọn *
2 điểm
Câu 43: Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp độc quyền đặt ra mức giá cho người tiêu dùng, mối quan hệ giữa giá, doanh thu biên và chi phí biên *
2 điểm
Câu 44: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu thị trường là Q(D) = 160 - P và chi phí biên MC = 2Q. Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sản xuất với mức sản lượng và mức giá *
2 điểm
Câu 45: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu thị trường là Q(D) = 160 - P và chi phí biên MC = 2Q. Tại mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận, thặng dư của người tiêu dùng là *
2 điểm
Câu 46: Doanh nghiệp trong thị trường độc quyền định giá như thế nào để đạt lợi nhuận tối đa? *
2 điểm
Câu 47: Doanh nghiệp độc quyền sản xuất ở mức sản lượng *
2 điểm
Câu 48: Doanh nghiệp độc quyền và doanh nghiệp cạnh tranh khác nhau ở *
2 điểm
Câu 49: Nếu chính phủ can thiệp vào doanh nghiệp độc quyền với mục tiêu không còn tổn thất vô ích do độc quyền gây ra thì doanh nghiệp nên *
2 điểm
Câu 50: Tổn thất vô ích do độc quyền gây ra bởi vì *
2 điểm
Gửi
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.