ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL):เล่นตามรอยพระยุคลบาท ปีงบประมาณ 2560
1. ใบสมัครจะส่งไปยังอีเมล์ของผู้รับรองข้อมูล และกลุ่มนิเทศทันทีที่ส่งข้อมูล
2. รับสมัครไม่เกินวันที่ 25 มีนาคม 2560
3. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศน.ปฤษณา ดำรงค์ชีพ โทร.086-1952789
1.ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
โรงเรียน *
อำเภอ *
ที่ตั้งโรงเรียน *
2.ผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
3.ข้อมูลบุคลากรภายในโรงเรียน
จำนวนครูทั้งหมด *
ครูประจำการ *
อัตราจ้าง *
จำนวนครูปฐมวัย *
จำนวนบุคลากร(ช่างครุภัณฑ์/แม่บ้าน/พี่เลี้ยงฯลฯ) *
4.ข้อมูลห้องเรียน/นักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด *
จำนวนห้องนักเรียนปฐมวัย *
จำนวนนักเรียนปฐมวัย *
นักเรียนชาย อนุบาล 1 จำนวน *
นักเรียนหญิง อนุบาล 1 จำนวน *
รวมนักเรียน อนุบาล 1 จำนวน *
นักเรียนชาย อนุบาล 2 จำนวน *
นักเรียนหญิง อนุบาล 2 จำนวน *
รวมนักเรียน อนุบาล 2 จำนวน *
5. เหตุผลในการสมัคร
เหตุผลในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL):เล่นตามรอยพระยุคลบาท *
6. การรับรองข้อมูล
ชื่อ-สกุล ผู้รับรองข้อมูล *
ตำแหน่งผู้รับรอง *
เบอร์โทรศัพท์ผู้รับรอง *
อีเมล์ผู้รับรอง *
หมายเหตุ
1. ใบสมัครจะส่งไปยังอีเมล์ของผู้รับรองข้อมูล และกลุ่มนิเทศทันทีที่ส่งข้อมูล
2. รับสมัครไม่เกินวันที่ 25 มีนาคม 2560
3. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศน.ปฤษณา ดำรงค์ชีพ โทร.086-1952789
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน สพป.พะเยา เขต 2