แบบสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการการวิจัย

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจ ความคาดหวังและความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการให้บริการในกระบวนการการวิจัย เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ใช้เป็นแนวทางใน การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question